ഹരി നാമാവലി സ്തോത്രം

ഗോവിന്ദം ഗോകുലാനന്ദം ഗോപാലം ഗോപിവല്ലഭം.
ഗോവർധനോദ്ധരം ധീരം തം വന്ദേ ഗോമതീപ്രിയം.
നാരായണം നിരാകാരം നരവീരം നരോത്തമം.
നൃസിംഹം നാഗനാഥം ച തം വന്ദേ നരകാന്തകം.
പീതാംബരം പദ്മനാഭം പദ്മാക്ഷം പുരുഷോത്തമം.
പവിത്രം പരമാനന്ദം തം വന്ദേ പരമേശ്വരം.
രാഘവം രാമചന്ദ്രം ച രാവണാരിം രമാപതിം.
രാജീവലോചനം രാമം തം വന്ദേ രഘുനന്ദനം.
വാമനം വിശ്വരൂപം ച വാസുദേവം ച വിഠ്ഠലം.
വിശ്വേശ്വരം വിഭും വ്യാസം തം വന്ദേ വേദവല്ലഭം.
ദാമോദരം ദിവ്യസിംഹം ദയാളും ദീനനായകം.
ദൈത്യാരിം ദേവദേവേശം തം വന്ദേ ദേവകീസുതം.
മുരാരിം മാധവം മത്സ്യം മുകുന്ദം മുഷ്ടിമർദനം.
മുഞ്ജകേശം മഹാബാഹും തം വന്ദേ മധുസൂദനം.
കേശവം കമലാകാന്തം കാമേശം കൗസ്തുഭപ്രിയം.
കൗമോദകീധരം കൃഷ്ണം തം വന്ദേ കൗരവാന്തകം.
ഭൂധരം ഭുവനാനന്ദം ഭൂതേശം ഭൂതനായകം.
ഭാവനൈകം ഭുജംഗേശം തം വന്ദേ ഭവനാശനം.
ജനാർദനം ജഗന്നാഥം ജഗജ്ജാഡ്യവിനാശകം.
ജമദഗ്നിം പരം ജ്യോതിസ്തം വന്ദേ ജലശായിനം.
ചതുർഭുജം ചിദാനന്ദം മല്ലചാണൂരമർദനം.
ചരാചരഗുരും ദേവം തം വന്ദേ ചക്രപാണിനം.
ശ്രിയഃകരം ശ്രിയോനാഥം ശ്രീധരം ശ്രീവരപ്രദം.
ശ്രീവത്സലധരം സൗമ്യം തം വന്ദേ ശ്രീസുരേശ്വരം.
യോഗീശ്വരം യജ്ഞപതിം യശോദാനന്ദദായകം.
യമുനാജലകല്ലോലം തം വന്ദേ യദുനായകം.
സാലിഗ്രാമശിലശുദ്ധം ശംഖചക്രോപശോഭിതം.
സുരാസുരൈഃ സദാ സേവ്യം തം വന്ദേ സാധുവല്ലഭം.
ത്രിവിക്രമം തപോമൂർതിം ത്രിവിധഘൗഘനാശനം.
ത്രിസ്ഥലം തീർഥരാജേന്ദ്രം തം വന്ദേ തുലസീപ്രിയം.
അനന്തമാദിപുരുഷം അച്യുതം ച വരപ്രദം.
ആനന്ദം ച സദാനന്ദം തം വന്ദേ ചാഘനാശനം.
ലീലയാ ധൃതഭൂഭാരം ലോകസത്ത്വൈകവന്ദിതം.
ലോകേശ്വരം ച ശ്രീകാന്തം തം വന്ദേ ലക്ഷമണപ്രിയം.
ഹരിം ച ഹരിണാക്ഷം ച ഹരിനാഥം ഹരപ്രിയം.
ഹലായുധസഹായം ച തം വന്ദേ ഹനുമത്പതിം.
ഹരിനാമകൃതാമാലാ പവിത്രാ പാപനാശിനീ.
ബലിരാജേന്ദ്രേണ ചോക്ത്താ കണ്ഠേ ധാര്യാ പ്രയത്നതഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

51.2K

Comments

7putr
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 ధన్యవాదాలు స్వామి -Keepudi Umadevi

Such a worthful website. Giving very good content that too for freeee. -Revti Chakravarty

Om namo Bhagwate Vasudevay Om -Alka Singh

आपको नमस्कार 🙏 -राजेंद्र मोदी

Nice -Same RD

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |