ഹരി ദശാവതാര സ്തോത്രം

പ്രലയോദന്വദുദീർണജല- വിഹാരാനിവിശാംഗം.
കമലാകാന്തമണ്ഡിത- വിഭവാബ്ധിം ഹരിമീഡേ.
ചരമാംഗോർദ്ധതമന്ദരതടിനം കൂർമശരീരം.
കമലാകാന്തമണ്ഡിത- വിഭവാബ്ധിം ഹരിമീഡേ.
സിതദംഷ്ട്രോദ്ധൃത- കാശ്യപതനയം സൂകരരൂപം.
കമലാകാന്തമണ്ഡിത- വിഭവാബ്ധിം ഹരിമീഡേ.
നിശിതപ്രാഗ്രനഖേന ജിതസുരാരിം നരസിംഹം.
കമലാകാന്തമണ്ഡിത- വിഭവാബ്ധിം ഹരിമീഡേ.
ത്രിപദവ്യാപ്തചതുർദശഭുവനം വാമനരൂപം.
കമലാകാന്തമണ്ഡിത- വിഭവാബ്ധിം ഹരിമീഡേ.
ക്ഷപിതക്ഷത്രിയവംശനഗധരം ഭാർഗവരാമം.
കമലാകാന്തമണ്ഡിത- വിഭവാബ്ധിം ഹരിമീഡേ.
ദയിതാചോരനിബർഹണനിപുണം രാഘവരാമം.
കമലാകാന്തമണ്ഡിത- വിഭവാബ്ധിം ഹരിമീഡേ.
മുരലീനിസ്വനമോഹിതവനിതം യാദവകൃഷ്ണം.
കമലാകാന്തമണ്ഡിത-വിഭവാബ്ധിം ഹരിമീഡേ.
പടുചാടികൃതനിസ്ഫുടജനനം ശ്രീഘനസഞ്ജ്ഞം.
കമലാകാന്തമണ്ഡിത- വിഭവാബ്ധിം ഹരിമീഡേ.
പരിനിർമൂലിതദുഷ്ടജനകുലം വിഷ്ണുയശോജം.
കമലാകാന്തമണ്ഡിത- വിഭവാബ്ധിം ഹരിമീഡേ.
അകൃതേമാം വിജയധ്വജവരതീർഥോ ഹരിഗാഥാം.
അയതേ പ്രീതിമലം സപദി യയാ ശ്രീരമണോയം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |