രമാപതി അഷ്ടക സ്തോത്രം

ജഗദാദിമനാദിമജം പുരുഷം ശരദംബരതുല്യതനും വിതനും.
ധൃതകഞ്ജരഥാംഗഗദം വിഗദം പ്രണമാമി രമാധിപതിം തമഹം.
കമലാനനകഞ്ജരതം വിരതം ഹൃദി യോഗിജനൈഃ കലിതം ലലിതം.
കുജനൈഃ സുജനൈരലഭം സുലഭം പ്രണമാമി രമാധിപതിം തമഹം.
മുനിവൃന്ദഹൃദിസ്ഥപദം സുപദം നിഖിലാധ്വരഭാഗഭുജം സുഭുജം.
ഹൃതവാസവമുഖ്യമദം വിമദം പ്രണമാമി രമാധിപതിം തമഹം.
ഹൃതദാനവദൃപ്തബലം സുബലം സ്വജനാസ്തസമസ്തമലം വിമലം.
സമപാസ്ത ഗജേന്ദ്രദരം സുദരം പ്രണമാമി രമാധിപതിം തമഹം.
പരികല്പിതസർവകലം വികലം സകലാഗമഗീതഗുണം വിഗുണം.
ഭവപാശനിരാകരണം ശരണം പ്രണമാമി രമാധിപതിം തമഹം.
മൃതിജന്മജരാശമനം കമനം ശരണാഗതഭീതിഹരം ദഹരം.
പരിതുഷ്ടരമാഹൃദയം സുദയം പ്രണമാമി രമാധിപതിം തമഹം.
സകലാവനിബിംബധരം സ്വധരം പരിപൂരിതസർവദിശം സുദൃശം.
ഗതശോകമശോകകരം സുകരം പ്രണമാമി രമാധിപതിം തമഹം.
മഥിതാർണവരാജരസം സരസം ഗ്രഥിതാഖിലലോകഹൃദം സുഹൃദം.
പ്രഥിതാദ്ഭുതശക്തിഗണം സുഗണം പ്രണമാമി രമാധിപതിം തമഹം.
സുഖരാശികരം ഭവബന്ധഹരം പരമാഷ്ടകമേതദനന്യമതിഃ.
പഠതീഹ തു യോഽനിശമേവ നരോ ലഭതേ ഖലു വിഷ്ണുപദം സ പരം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

49.1K

Comments Malayalam

5hnmz
നന്നായിരിക്കുന്നു🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -പ്രണയ്

ee websitil ullath oru janmam kontum theerilla👍🙏🙏🙏🙏🙏 -chandrika

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |