വിഷ്ണു അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി

Other languages: EnglishHindiTamilTeluguKannada

Click here for audio

ഓം വിഷ്ണവേ നമഃ, ഓം ജിഷ്ണവേ നമഃ, ഓം വഷട്കാരായ നമഃ, ഓം ദേവദേവായ നമഃ, ഓം വൃഷാകപയേ നമഃ, ഓം ദാമോദരായ നമഃ, ഓം ദീനബന്ധവേ നമഃ, ഓം ആദിദേവായ നമഃ, ഓം അദിതേഃ സുതായ നമഃ, ഓം പുണ്ഡരീകായ നമഃ,ഓം പരാനന്ദായ നമഃ, ഓം പരമാത്മനേ നമഃ, ഓം പരാത്പരായ നമഃ, ഓം പരശുധാരിണേ നമഃ, ഓം വിശ്വാത്മനേ നമഃ,ഓം കൃഷ്ണായ നമഃ, ഓം കലിമലാപഹായ നമഃ, ഓം കൗസ്തുഭോദ്ഭാസിതോരസ്കായ നമഃ, ഓം നരായ നമഃ, ഓം നാരായണായ നമഃ,ഓം ഹരയേ നമഃ, ഓം ഹരായ നമഃ, ഓം ഹരപ്രിയായ നമഃ, ഓം സ്വാമിനേ നമഃ, ഓം വൈകുണ്ഠായ നമഃ,ഓം വിശ്വതോമുഖായ നമഃ, ഓം ഹൃഷീകേശായ നമഃ, ഓം അപ്രമേയാത്മനേ നമഃ, ഓം വരാഹായ നമഃ, ഓം ധരണീധരായ നമഃ,ഓം വാമനായ നമഃ, ഓം വേദവക്ത്രേ നമഃ, ഓം വാസുദേവായ നമഃ, ഓം സനാതനായ നമഃ, ഓം രാമായ നമഃ, ഓം വിരാമായ നമഃ, ഓം വിരതായ നമഃ, ഓം രാവണാരയേ നമഃ, ഓം രമാപതയേ നമഃ, ഓം വേകുണ്ഠവാസിനേ നമഃ, ഓം വസുമതേ നമഃ, ഓം ധനദായ നമഃ, ഓം ധരണീധരായ നമഃ, ഓം ധർമേശായ നമഃ, ഓം ധരണീനാഥായ നമഃ, ഓം ധ്യേയായ നമഃ, ഓം ധർമഭൃതാം വരായ നമഃ, ഓം സഹസ്രശീർഷേ നമഃ, ഓം പുരുഷായ നമഃ, ഓം സഹസ്രാക്ഷായ നമഃ, ഓം സഹസ്രപാദേ നമഃ, ഓം സർവഗായ നമഃ, ഓം സർവവിദേ നമഃ, ഓം സർവശരണ്യായ നമഃ, ഓം സാധുവല്ലഭായ നമഃ, ഓം കൗസല്യാനന്ദനായ നമഃ, ഓം ശ്രീമതേ നമഃ, ഓം രക്ഷഃകുലവിനാശകായ നമഃ, ഓം ജഗത്കർത്രേ നമഃ, ഓം ജഗദ്ഭർത്രേ നമഃ, ഓം ജഗജ്ജേത്രേ നമഃ, ഓം ജനാർതിഘ്നേ നമഃ, ഓം ജാനകീവല്ലഭായ നമഃ, ഓം ദേവായ നമഃ, ഓം ജയരൂപായ നമഃ,
ഓം ജലേശ്വരായ നമഃ, ഓം ക്ഷീരാബ്ധിവാസിനേ നമഃ, ഓം ക്ഷീരാബ്ധിതനയാവല്ലഭായ നമഃ, ഓം ശേഷശായിനേ നമഃ, ഓം പന്നഗാരിവാഹനായ നമഃ, ഓം വിഷ്ടരശ്രവസേ നമഃ, ഓം മാധവായ നമഃ, ഓം മഥുരാനാഥായ നമഃ, ഓം മോഹദായ നമഃ, ഓം മോഹനാശനായ നമഃ, ഓം ദൈത്യാരയേ നമഃ, ഓം പുണ്ഡരീകാക്ഷായ നമഃ, ഓം അച്യുതായ നമഃ, ഓം മധുസൂദനായ നമഃ, ഓം സോമായ നമഃ,ഓം സൂര്യാഗ്നിനയനായ നമഃ, ഓം നൃസിംഹായ നമഃ, ഓം ഭക്തവത്സലായ നമഃ, ഓം നിത്യായ നമഃ, ഓം നിരാമയായ നമഃ,ഓം ശുദ്ധായ നമഃ, ഓം നരദേവായ നമഃ, ഓം ജഗത്പ്രഭവേ നമഃ, ഓം ജിതരിപവേ നമഃ, ഓം ഉപേന്ദ്രായ നമഃ,ഓം രുക്മിണീപതയേ നമഃ, ഓം സർവദേവമയായ നമഃ, ഓം ശ്രീശായ നമഃ, ഓം സർവാധാരായ നമഃ, ഓം സനാതനായ നമഃ,ഓം സൗമ്യായ നമഃ, ഓം സൗഖ്യപ്രദായ നമഃ, ഓം സ്രഷ്ട്രേ നമഃ, ഓം വിശ്വക്സേനായ നമഃ, ഓം ജനാർദനായ നമഃ,ഓം യശോദാതനയായ നമഃ, ഓം യോഗിനേ നമഃ, ഓം യോഗശാസ്ത്രപരായണായ നമഃ, ഓം രുദ്രാത്മകായ നമഃ,ഓം രുദ്രമൂർതയേ നമഃ, ഓം രാഘവായ നമഃ, ഓം മധുസൂദനായ നമഃ।

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
2656032