ദേവീ മാഹാത്മ്യം - കവചം

ഓം ഗണാനാം ത്വാ ഗണപതിം ഹവാമഹേ കവിം കവീനാമുപമശ്രവസ്തമം . ജ്യേഷ്ഠരാജം ബ്രഹ്മണാം ബ്രഹ്മണസ്പത ആ നഃ ശൃണ്വന്നൂതിഭിഃ സീദ സാദനം .. പ്രണോ ദേവീ സരസ്വതീ വാജേഭിർവാജിനീവതീ . ധീനാമവിത്ര്യവതു .. ശ്രീഗണേശായ നമഃ . ശ്രീസരസ്വത്യൈ നമഃ . ....

ഓം ഗണാനാം ത്വാ ഗണപതിം ഹവാമഹേ കവിം കവീനാമുപമശ്രവസ്തമം .
ജ്യേഷ്ഠരാജം ബ്രഹ്മണാം ബ്രഹ്മണസ്പത ആ നഃ ശൃണ്വന്നൂതിഭിഃ സീദ സാദനം ..
പ്രണോ ദേവീ സരസ്വതീ വാജേഭിർവാജിനീവതീ .
ധീനാമവിത്ര്യവതു ..
ശ്രീഗണേശായ നമഃ . ശ്രീസരസ്വത്യൈ നമഃ . ശ്രീഗുരുഭ്യോ നമഃ . ശ്രീകുലദേവതായൈ നമഃ . അവിഘ്നമസ്തു .
ഓം നാരായണായ നമഃ . ഓം നരായ നരോത്തമായ നമഃ. ഓം സരസ്വതീദേവ്യൈ നമഃ . ഓം വേദവ്യാസായ നമഃ .
അസ്യ ശ്രീചണ്ഡീകവചസ്യ . ബ്രഹ്മാ ഋഷിഃ . അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ .
ചാമുണ്ഡാ ദേവതാ . അംഗന്യാസോക്തമാതരോ ബീജം .
ദിഗ്ബന്ധദേവതാസ്തത്വം . ശ്രീജഗദംബാപ്രീത്യർഥേ സപ്തശതീപാഠാംഗജപേ വിനിയോഗഃ .
ഓം നമശ്ചണ്ഡികായൈ .
മാർകണ്ഡേയ ഉവാച .
ഓം യദ്ഗുഹ്യം പരമം ലോകേ സർവരക്ഷാകരം നൃണാം .
യന്ന കസ്യചിദാഖ്യാതം തന്മേ ബ്രൂഹി പിതാമഹ .
ബ്രഹ്മോവാച .
അസ്തി ഗുഹ്യതമം വിപ്ര സർവഭൂതോപകാരകം .
ദേവ്യാസ്തു കവചം പുണ്യം തച്ഛൃണുഷ്വ മഹാമുനേ .
പ്രഥമം ശൈലപുത്രീതി ദ്വിതീയം ബ്രഹ്മചാരിണീ .
തൃതീയം ചന്ദ്രഘണ്ടേതി കൂഷ്മാണ്ഡേതി ചതുർഥകം .
പഞ്ചമം സ്കന്ദമാതേതി ഷഷ്ഠം കാത്യായനീതി ച .
സപ്തമം കാലരാത്രിശ്ച മഹാഗൗരീതി ചാഷ്ടമം .
നവമം സിദ്ധിദാത്രീ ച നവദുർഗാഃ പ്രകീർതിതാഃ .
ഉക്താന്യേതാനി നാമാനി ബ്രഹ്മണൈവ മഹാത്മനാ .
അഗ്നിനാ ദഹ്യമാനാസ്തു ശത്രുമധ്യേ ഗതോ രണേ .
വിഷമേ ദുർഗമേ ചൈവ ഭയാർതാഃ ശരണം ഗതാഃ .
ന തേഷാം ജായതേ കിഞ്ചിദശുഭം രണസങ്കടേ .
നാപദം തസ്യ പശ്യാമി ശോകദുഃഖഭയം നഹി .
യൈസ്തു ഭക്ത്യാ സ്മൃതാ നൂനം തേഷാം സിദ്ധിഃ പ്രജായതേ .
പ്രേതസംസ്ഥാ തു ചാമുണ്ഡാ വാരാഹീ മഹിഷാസനാ .
ഐന്ദ്രീ ഗജസമാരൂഢാ വൈഷ്ണവീ ഗരുഡാസനാ .
മാഹേശ്വരീ വൃഷാരൂഢാ കൗമാരീ ശിഖിവാഹനാ .
ബ്രാഹ്മീ ഹംസസമാരൂഢാ സർവാഭരണഭൂഷിതാ .
നാനാഭരണശോഭാഢ്യാ നാനാരത്നോപശോഭിതാഃ .
ദൃശ്യന്തേ രഥമാരൂഢാ ദേവ്യഃ ക്രോധസമാകുലാഃ .
ശംഖം ചക്രം ഗദാം ശക്തിം ഹലം ച മുസലായുധം .
ഖേടകം തോമരം ചൈവ പരശും പാശമേവ ച .
കുന്തായുധം ത്രിശൂലം ച ശാർങ്ഗമായുധമുത്തമം .
ദൈത്യാനാം ദേഹനാശായ ഭക്താനാമഭയായ ച .
ധാരയന്ത്യായുധാനീത്ഥം ദേവാനാം ച ഹിതായ വൈ .
മഹാബലേ മഹോത്സാഹേ മഹാഭയവിനാശിനി .
ത്രാഹി മാം ദേവി ദുഷ്പ്രേക്ഷ്യേ ശത്രൂണാം ഭയവർധിനി .
പ്രാച്യാം രക്ഷതു മാമൈന്ദ്രീ ആഗ്നേയ്യാമഗ്നിദേവതാ .
ദക്ഷിണേഽവതു വാരാഹീ നൈർഋത്യാം ഖഡ്ഗധാരിണീ .
പ്രതീച്യാം വാരുണീ രക്ഷേദ്വായവ്യാം മൃഗവാഹിനീ .
ഉദീച്യാം രക്ഷ കൗബേരി ഈശാന്യാം ശൂലധാരിണീ .
ഊർധ്വം ബ്രഹ്മാണീ മേ രക്ഷേദധസ്താദ്വൈഷ്ണവീ തഥാ .
ഏവം ദശ ദിശോ രക്ഷേച്ചാമുണ്ഡാ ശവവാഹനാ .
ജയാ മേ അഗ്രതഃ സ്ഥാതു വിജയാ സ്ഥാതു പൃഷ്ഠതഃ .
അജിതാ വാമപാർശ്വേ തു ദക്ഷിണേ ചാപരാജിതാ .
ശിഖാം മേ ദ്യോതിനീ രക്ഷേദുമാ മൂർധ്നി വ്യവസ്ഥിതാ .
മാലാധരീ ലലാടേ ച ഭ്രുവൗ രക്ഷേദ്യശസ്വിനീ .
ത്രിനേത്രാ ച ഭ്രുവോർമധ്യേ യമഘണ്ടാ തു പാർശ്വകേ .
ശംഖിനീ ചക്ഷുഷോർമധ്യേ ശ്രോത്രയോർദ്വാരവാസിനീ .
കപോലൗ കാലികാ രക്ഷേത് കർണമൂലേ തു ശാങ്കരീ .
നാസികായാം സുഗന്ധാ ച ഉത്തരോഷ്ഠേ ച ചർചികാ .
അധരേ ചാമൃതകലാ ജിഹ്വായാം ച സരസ്വതീ .
ദന്താൻ രക്ഷതു കൗമാരീ കണ്ഠമധ്യേ തു ചണ്ഡികാ .
ഘണ്ടികാം ചിത്രഘണ്ടാ ച മഹാമായാ ച താലുകേ .
കാമാക്ഷീ ചിബുകം രക്ഷേദ്വാചം മേ സർവമംഗലാ .
ഗ്രീവായാം ഭദ്രകാലീ ച പൃഷ്ഠവംശേ ധനുർധരീ .
നീലഗ്രീവാ ബഹിഃ കണ്ഠേ നലികാം നലകൂബരീ .
ഖഡ്ഗധാരിണ്യുഭൗ സ്കന്ധൗ ബാഹൂ മേ വജ്രധാരിണീ .
ഹസ്തയോർദണ്ഡിനീ രക്ഷേദംബികാ ചാംഗുലീസ്തഥാ .
നഖാഞ്ഛൂലേശ്വരീ രക്ഷേത് കുക്ഷൗ രക്ഷേന്നലേശ്വരീ .
സ്തനൗ രക്ഷേന്മഹാലക്ഷ്മീർമനഃ ശോകവിനാശിനീ .
ഹൃദയം ലലിതാ ദേവീ ഉദരം ശൂലധാരിണീ .
നാഭൗ ച കാമിനീ രക്ഷേദ് ഗുഹ്യം ഗുഹ്യേശ്വരീ തഥാ .
കട്യാം ഭഗവതീ രക്ഷേജ്ജാനുനീ വിന്ധ്യവാസിനീ .
ഭൂതഗാഥാ ച മേഢ്രം മേ ഊരൂ മഹിഷവാഹിനീ .
ജംഘേ മഹാബലാ പ്രോക്താ സർവകാമപ്രദായിനീ .
ഗുൽഫയോർനാരസിംഹീ ച പാദൗ ചാമിതതേജസീ .
പാദാംഗുലീഃ ശ്രീർമേ രക്ഷേത് പാദാധഃസ്ഥലവാസിനീ .
നഖാൻ ദംഷ്ട്രാകരാലീ ച കേശാംശ്ചൈവോർധ്വകേശിനീ .
രോമകൂപേഷു കൗബേരീ ത്വചം വാഗീശ്വരീ തഥാ .
രക്തമജ്ജാവസാമാംസാന്യസ്ഥിമേദാംസി പാർവതീ .
അന്ത്രാണി കാലരാത്രിശ്ച പിത്തം ച മുകുടേശ്വരീ .
പദ്മാവതീ പദ്മകോശേ കഫേ ചൂഡാമണിസ്തഥാ .
ജ്വാലാമുഖീ നഖജ്വാലാ അഭേദ്യാ സർവസന്ധിഷു .
ശുക്രം ബ്രഹ്മാണീ മേ രക്ഷേച്ഛായാം ഛത്രേശ്വരീ തഥാ .
അഹങ്കാരം മനോ ബുദ്ധിം രക്ഷ മേ ധർമചാരിണീ .
പ്രാണാപാനൗ തഥാ വ്യാനം സമാനോദാനമേവ ച .
യശഃ കീർതിം ച ലക്ഷ്മീം ച സദാ രക്ഷതു വൈഷ്ണവീ .
ഗോത്രമിന്ദ്രാണീ മേ രക്ഷേത് പശൂൻ മേ രക്ഷ ചണ്ഡികാ .
പുത്രാൻ രക്ഷേന്മഹാലക്ഷ്മീർഭാര്യാം രക്ഷതു ഭൈരവീ .
മാർഗം ക്ഷേമകരീ രക്ഷേദ്വിജയാ സർവതഃ സ്ഥിതാ .
രക്ഷാഹീനം തു യത് സ്ഥാനം വർജിതം കവചേന തു .
തത്സർവം രക്ഷ മേ ദേവി ജയന്തീ പാപനാശിനീ .
പാദമേകം ന ഗച്ഛേത് തു യദീച്ഛേച്ഛുഭമാത്മനഃ .
കവചേനാവൃതോ നിത്യം യത്ര യത്രാപി ഗച്ഛതി .
തത്ര തത്രാർഥലാഭശ്വ വിജയഃ സാർവകാലികഃ .
യം യം കാമയതേ കാമം തം തം പ്രാപ്നോതി നിശ്ചിതം .
പരമൈശ്വര്യമതുലം പ്രാപ്സ്യതേ ഭൂതലേ പുമാൻ .
നിർഭയോ ജായതേ മർത്യഃ സംഗ്രാമേഷ്വപരാജിതഃ .
ത്രൈലോക്യേ തു ഭവേത്പൂജ്യഃ കവചേനാവൃതഃ പുമാൻ .
ഇദം തു ദേവ്യാഃ കവചം ദേവാനാമപി ദുർലഭം .
യഃ പഠേത്പ്രയതോ നിത്യം ത്രിസന്ധ്യം ശ്രദ്ധയാന്വിതഃ .
ദൈവീകലാ ഭവേത്തസ്യ ത്രൈലോക്യേ ഹ്യപരാജിതഃ .
ജീവേദ്വർഷശതം സാഗ്രമപമൃത്യുവിവർജിതഃ .
നശ്യന്തി വ്യാധയഃ സർവേ ലൂതാവിസ്ഫോടകാദയഃ .
സ്ഥാവരം ജംഗമം വാഽപി കൃത്രിമം ചൈവ യദ്വിഷം .
അഭിചാരാണി സർവാണി മന്ത്രയന്ത്രാണി ഭൂതലേ .
ഭൂചരാഃ ഖേചരാശ്ചൈവ ജലജാശ്ചോപദേശികാഃ .
സഹജാ കുലജാ മാലാ ഡാകിനീ ശാകിനീ തഥാ .
അന്തരിക്ഷചരാ ഘോരാ ഡാകിന്യശ്ച മഹാബലാഃ .
ഗ്രഹഭൂതപിശാചാശ്ച യക്ഷഗന്ധർവരാക്ഷസാഃ .
ബ്രഹ്മരാക്ഷസവേതാലാഃ കൂഷ്മാണ്ഡാ ഭൈരവാദയഃ .
നശ്യന്തി ദർശനാത്തസ്യ കവചേ ഹൃദി സംസ്ഥിതേ .
മാനോന്നതിർഭവേദ്രാജ്ഞസ്തേജോവൃദ്ധികരം പരം .
യശസാ വർധതേ സോഽപി കീർതിമന്നിഹ ഭൂതലേ .
ജപേത് സപ്തശതീം ചണ്ഡീം കൃത്വാ തു കവചം പുരാ .
യാവദ്ഭൂമണ്ഡലം ധത്തേ സശൈലവനകാനനം .
താവത്തിഷ്ഠതി മേദിന്യാം സന്തതിഃ പുത്രപൗത്രികീ .
ദേഹാന്തേ പരമം സ്ഥാനം യത് സുരൈരപി ദുർലഭം .
പ്രാപ്നോതി പുരുഷോ നിത്യം മഹാമായാപ്രസാദതഃ .
വാരാഹപുരാണേ ഹരിഹരബ്രഹ്മവിരചിതം ദേവ്യാഃ കവചം .

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |