విష్ణు మంగల స్తవం

సుమంగలం మంగలమీశ్వరాయ తే
సుమంగలం మంగలమచ్యుతాయ తే.
సుమంగలం మంగలమంతరాత్మనే
సుమంగలం మంగలమబ్జనాభ తే.
సుమంగలం శ్రీనిలయోరువక్షసే
సుమంగలం పద్మభవాదిసేవితే.
సుమంగలం పద్మజగన్నివాసినే
సుమంగలం చాశ్రితముక్తిదాయినే.
చాణూరదర్పఘ్నసుబాహుదండయోః
సుమంగలం మంగలమాదిపూరుష.
బాలార్కకోటిప్రతిమాయ తే విభో
చక్రాయ దైత్యేంద్రవినాశహేతవే.
శంఖాయ కోటీందుసమానతేజసే
శార్ఙ్గాయ రత్నోజ్జ్వలదివ్యరూపిణే.
ఖడ్గాయ విద్యామయవిగ్రహాయ తే
సుమంగలం మంగలమస్తు తే విభో.
తదావయోస్తత్త్వవిశిష్టశేషిణే
శేషిత్వసంబంధనిబోధనాయ తే.
యన్మంగలానాం చ సుమంగలాయ తే
పునః పునర్మంగలమస్తు సంతతం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

నవ దుర్గా స్తుతి

నవ దుర్గా స్తుతి

వృషారూఢా సైషా హిమగిరిసుతా శక్తిసరితా త్రిశూలం హస్తేఽస్యాః కమలకుసుమం శంకరగతా. సతీ నామ్నా ఖ్యాతా విగతజననే శుభ్రసుభగా సదా పాయాద్దేవీ విజయవిభవా శైలతనయా.

Click here to know more..

సరస్వతీ అష్టక స్తోత్రం

సరస్వతీ అష్టక స్తోత్రం

అమలా విశ్వవంద్యా సా కమలాకరమాలినీ. విమలాభ్రనిభా వోఽవ్యాత్కమలా యా సరస్వతీ. వార్ణసంస్థాంగరూపా యా స్వర్ణరత్నవిభూషితా. నిర్ణయా భారతీ శ్వేతవర్ణా వోఽవ్యాత్సరస్వతీ. వరదాభయరుద్రాక్ష- వరపుస్తకధారిణీ. సరసా సా సరోజస్థా సారా వోఽవ్యాత్సరాస్వతీ. సుందరీ సుముఖీ పద్మమందిరా

Click here to know more..

జగద్గురువు అనుగ్రహం కోసం మంత్రం

జగద్గురువు అనుగ్రహం కోసం మంత్రం

సురాచార్యాయ విద్మహే దేవపూజ్యాయ ధీమహి . తన్నో గురుః ప్రచోదయాత్ .

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |