ലക്ഷ്മീ സ്തുതി

ആദിലക്ഷ്മി നമസ്തേഽസ്തു പരബ്രഹ്മസ്വരൂപിണി।
യശോ ദേഹി ധനം ദേഹി സർവകാമാംശ്ച ദേഹി മേ।
സന്താനലക്ഷ്മി നമസ്തേഽസ്തു പുത്രപൗത്രപ്രദായിനി।
പുത്രം ദേഹി ധനം ദേഹി സർവകാമാംശ്ച ദേഹി മേ।
വിദ്യാലക്ഷ്മി നമസ്തോഽസ്തു ബ്രഹ്മവിദ്യാസ്വരൂപിണി।
വിദ്യാം ദേഹി കലാം ദേഹി സർവകാമാംശ്ച ദേഹി മേ।
ധനലക്ഷ്മി നമസ്തേഽസ്തു സർവദാരിദ്ര്യനാശിനി।
ധനം ദേഹി ശ്രിയം ദേഹി സർവകാമാംശ്ച ദേഹി മേ।
ധാന്യലക്ഷ്മി നമസ്തേഽസ്തു സർവാഭരണഭൂഷിതേ।
ധാന്യം ദേഹി ധനം ദേഹി സർവകാമാംശ്ച ദേഹി മേ।
മേധാലക്ഷ്മി നമസ്തേഽസ്തു കലികല്മഷനാശിനി।
പ്രജ്ഞാം ദേഹി ശ്രിയം ദേഹി സർവകാമാംശ്ച ദേഹി മേ।
ഗജലക്ഷ്മി നമസ്തേഽസ്തു സർവദേവസ്വരൂപിണി।
അശ്വാംശ്ച ഗോകുലം ദേഹി സർവകാമാംശ്ച ദേഹി മേ।
ധൈര്യലക്ഷ്മി നമസ്തേഽസ്തു പരാശക്തിസ്വരൂപിണി।
ധൈര്യം ദേഹി ബലം ദേഹി സർവകാമാംശ്ച ദേഹി മേ।
ജയലക്ഷ്മി നമസ്തേഽസ്തു സർവകാര്യജയപ്രദേ।
ജയം ദേഹി ശുഭം ദേഹി സർവകാമാംശ്ച ദേഹി മേ।
ഭാഗ്യലക്ഷ്മി നമസ്തേഽസ്തു സൗമംഗല്യവിവർധിനി।
ഭാഗ്യം ദേഹി ശ്രിയം ദേഹി സർവകാമാംശ്ച ദേഹി മേ।
കീർത്തിലക്ഷ്മി നമസ്തേഽസ്തി വിഷ്ണുവക്ഷസ്ഥലസ്ഥിതേ।
കീർത്തിം ദേഹി ശ്രിയം ദേഹി സർവകാമാംശ്ച ദേഹി മേ।
ആരോഗ്യലക്ഷ്മി നമസ്തേഽസ്തു സർവരോഗനിവാരിണി।
ആയുർദേഹി ശ്രിയം ദേഹി സർവകാമാംശ്ച ദേഹി മേ।
സിദ്ധലക്ഷ്മി നമസ്തേഽസ്തു സർവസിദ്ധിപ്രദായിനി।
സിദ്ധിം ദേഹി ശ്രിയം ദേഹി സർവകാമാംശ്ച ദേഹി മേ।
സൗന്ദര്യലക്ഷ്മി നമസ്തേഽസ്തു സർവാലങ്കാരശോഭിതേ।
രൂപം ദേഹി ശ്രിയം ദേഹി സർവകാമാംശ്ച ദേഹി മേ।
സാമ്രാജ്യലക്ഷ്മി നമസ്തേഽസ്തു ഭുക്തിമുക്തിപ്രദായിനി।
മോക്ഷം ദേഹി ശ്രിയം ദേഹി സർവകാമാംശ്ച ദേഹി മേ।
മംഗലേ മംഗലാധാരേ മാംഗല്യേ മംഗലപ്രദേ।
മംഗലാർഥം മംഗലേശി മാംഗല്യം ദേഹി മേ സദാ।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

36.6K

Comments Malayalam

6n2t4
സരസ്വതി വിളയാടുന്ന സ്വരം ❤️ -Arun Menon

ആശംസകൾ 👍💯😌 -Lakshmi Nithin

എത്ര കേട്ടാലും മതി വരുന്നില്ല. ❤️ -Preethimol

ലക്ഷ്മീദേവി എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ 🙏🌺 -Karan

എനിക്ക് ധാരാളം സമ്പത്ത് തരൂ, അമ്മേ 😇😌 -Lalitha

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |