விஷ்ணு மங்கள ஸ்தவம்

ஸுமங்கலம் மங்கலமீஶ்வராய தே
ஸுமங்கலம் மங்கலமச்யுதாய தே.
ஸுமங்கலம் மங்கலமந்தராத்மனே
ஸுமங்கலம் மங்கலமப்ஜநாப தே.
ஸுமங்கலம் ஶ்ரீநிலயோருவக்ஷஸே
ஸுமங்கலம் பத்மபவாதிஸேவிதே.
ஸுமங்கலம் பத்மஜகந்நிவாஸினே
ஸுமங்கலம் சாஶ்ரிதமுக்திதாயினே.
சாணூரதர்பக்னஸுபாஹுதண்டயோ꞉
ஸுமங்கலம் மங்கலமாதிபூருஷ.
பாலார்ககோடிப்ரதிமாய தே விபோ
சக்ராய தைத்யேந்த்ரவிநாஶஹேதவே.
ஶங்காய கோடீந்துஸமானதேஜஸே
ஶார்ங்காய ரத்னோஜ்ஜ்வலதிவ்யரூபிணே.
கட்காய வித்யாமயவிக்ரஹாய தே
ஸுமங்கலம் மங்கலமஸ்து தே விபோ.
ததாவயோஸ்தத்த்வவிஶிஷ்டஶேஷிணே
ஶேஷித்வஸம்பந்தநிபோதனாய தே.
யன்மங்கலானாம் ச ஸுமங்கலாய தே
புன꞉ புனர்மங்கலமஸ்து ஸந்ததம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |