കാമാക്ഷീ സുപ്രഭാത സ്തോത്രം

ജഗദവനവിധൗ ത്വം ജാഗരൂകാ ഭവാനിജഗദവനവിധൗ ത്വം ജാഗരൂകാ ഭവാനിതവ തു ജനനി നിദ്രാമാത്മവത്കല്പയിത്വാ.പ്രതിദിവസമഹം ത്വാം ബോധയാമി പ്രഭാതേത്വയി കൃതമപരാധം സർവമേതം ക്ഷമസ്വ.യദി പ്രഭാതം തവ സുപ്രഭാതംതദാ പ്രഭാതം മമ സുപ്രഭാതം.തസ്മാത് പ്രഭാതേ തവ സുപ്രഭാതംവക്ഷ്യാമി മാതഃ കുരു സുപ്രഭാതം.കാമാക്ഷി ദേവ്യംബ തവാർദ്രദൃഷ്ട്യാമൂകഃ സ്വയം മൂകകവിര്യഥാഽസീത്.തഥാ കുരു ത്വം പരമേശ ജായേത്വത്പാദമൂലേ പ്രണതം ദയാർദ്രേ.ഉത്തിഷ്ഠോത്തിഷ്ഠ വരദേ ഉത്തിഷ്ഠ ജഗദീശ്വരി.ഉത്തിഷ്ഠ ജഗദാധാരേ ത്രൈലോക്യം മംഗലം കുരു.ശൃണോഷി കശ്ചിദ് ധ്വനിരുത്ഥിതോഽയംമൃദംഗഭേരീപടഹാനകാനാം.വേദധ്വനിം ശിക്ഷിതഭൂസുരാണാംശൃണോഷി ഭദ്രേ കുരു സുപ്രഭാതം.ശൃണോഷി ഭദ്രേ നനു ശംഖഘോഷംവൈതാലികാനാം മധുരം ച ഗാനം.ശൃണോഷി മാതഃ പികകുക്കുടാനാംധ്വനിം പ്രഭാതേ കുരു സുപ്രഭാതം.മാതർനിരീക്ഷ്യ വദനം ഭഗവാൻ ശശാങ്കോലജ്ജാന്വിതഃ സ്വയമഹോ നിലയം പ്രവിഷ്ടഃ.ദ്രഷ്ടും ത്വദീയവദനം ഭഗവാൻ ദിനേശോഹ്യായാതി ദേവി സദനം കുരു സുപ്രഭാതം.പശ്യാംബ കേചിദ് ധൃതപൂർണകുംഭാഃകേചിദ് ദയാർദ്രേ ധൃതപുഷ്പമാലാഃ .കാചിത് ശുഭാംഗ്യോ നനു വാദ്യഹസ്താ-സ്തിഷ്ഠന്തി തേഷാം കുരു സുപ്രഭാതം.ഭേരീമൃദംഗപണവാനകവാദ്യഹസ്താഃസ്തോതും മഹേശദയിതേ സ്തുതിപാഠകാസ്ത്വാം.തിഷ്ഠന്തി ദേവി സമയം തവ കാങ്ക്ഷമാണാഃഹ്യുത്തിഷ്ഠ ദിവ്യശയനാത് കുരു സുപ്രഭാതം.മാതർനിരീക്ഷ്യ വദനം ഭഗവാൻ ത്വദീയംനൈവോത്ഥിതഃ ശശിധിയാ ശയിതസ്തവാങ്കേ.സംബോധയാശു ഗിരിജേ വിമലം പ്രഭാതംജാതം മഹേശദയിതേ കുരു സുപ്രഭാതം.അന്തശ്ചരന്ത്യാസ്തവ ഭൂഷണാനാംഝൽഝൽധ്വനിം നൂപുരകങ്കണാനാം.ശ്രുത്വാ പ്രഭാതേ തവ ദർശനാർഥീദ്വാരി സ്ഥിതോഽഹം കുരു സുപ്രഭാതം.വാണീ പുസ്തകമംബികേ ഗിരിസുതേ പദ്മാനി പദ്മാസനാരംഭാ ത്വംബരഡംബരം ഗിരിസുതാ ഗംഗാ ച ഗംഗാജലം.കാലീ താലയുഗം മൃദംഗയുഗലം ബൃന്ദാ ച നന്ദാ തഥാനീലാ നിർമലദർപണം ധൃതവതീ താസാം പ്രഭാതം ശുഭം.ഉത്ഥായ ദേവി ശയനാദ്ഭഗവാൻ പുരാരിഃസ്നാതും പ്രയാതി ഗിരിജേ സുരലോകനദ്യാം.നൈകോ ഹി ഗന്തുമനഘേ രമതേ ദയാർദ്രേഹ്യുത്തിഷ്ഠ ദേവി ശയനാത്കുരു സുപ്രഭാതം.പശ്യാംബ കേചിത്ഫലപുഷ്പഹസ്താഃകേചിത്പുരാണാനി പഠന്തി മാതഃ.പഠന്തി വേദാൻബഹവസ്തവാഗ്രേതേഷാം ജനാനാം കുരു സുപ്രഭാതം.ലാവണ്യശേവധിമവേക്ഷ്യ ചിരം ത്വദീയംകന്ദർപദർപദലനോഽപി വശം ഗതസ്തേ.കാമാരിചുംബിതകപോലയുഗം ത്വദീയംദ്രഷ്ടും സ്ഥിതാ വയമയേ കുരു സുപ്രഭാതം.ഗാംഗേയതോയമമവാഹ്യ മുനീശ്വരാസ്ത്വാംഗംഗാജലൈഃ സ്നപയിതും ബഹവോ ഘടാംശ്ച.ധൃത്വാ ശിരഃസു ഭവതീമഭികാങ്ക്ഷമാണാഃദ്വാരി സ്ഥിതാ ഹി വരദേ കുരു സുപ്രഭാതം.മന്ദാരകുന്ദകുസുമൈരപി ജാതിപുഷ്പൈ-ര്മാലാകൃതാവിരചിതാനി മനോഹരാണി.മാല്യാനി ദിവ്യപദയോരപി ദാതുമംബതിഷ്ഠന്തി ദേവി മുനയഃ കുരു സുപ്രഭാതം.കാഞ്ചീകലാപപരിരംഭനിതംബബിംബംകാശ്മീരചന്ദനവിലേപിതകണ്ഠദേശം.കാമേശചുംബിതകപോലമുദാരനാസാംദ്രഷ്ടും സ്ഥിതാ വയമയേ കുരു സുപ്രഭാതം.മന്ദസ്മിതം വിമലചാരുവിശാലനേത്രംകണ്ഠസ്ഥലം കമലകോമലഗർഭഗൗരം.ചക്രാങ്കിതം ച യുഗലം പദയോർമൃഗാക്ഷിദ്രഷ്ടും സ്ഥിതാഃ വയമയേ കുരു സുപ്രഭാതം.മന്ദസ്മിതം ത്രിപുരനാശകരം പുരാരേഃകാമേശ്വരപ്രണയകോപഹരം സ്മിതം തേ.മന്ദസ്മിതം വിപുലഹാസമവേക്ഷിതും തേ മാതഃ സ്ഥിതാ വയമയേ കുരു സുപ്രഭാതം.മാതാ ശിശൂനാം പരിരക്ഷണാർഥംന ചൈവ നിദ്രാവശമേതി ലോകേ.മാതാ ത്രയാണാം ജഗതാം ഗതിസ്ത്വംസദാ വിനിദ്രാ കുരു സുപ്രഭാതം.മാതർമുരാരികമലാസനവന്ദിതാംഘ്ര്യാഹൃദ്യാനി ദിവ്യമധുരാണി മനോഹരാണി.ശ്രോതും തവാംബ വചനാനി ശുഭപ്രദാനദ്വാരി സ്ഥിതാ വയമയേ കുരു സുപ്രഭാതം.ദിഗംബരോ ബ്രഹ്മകപാലപാണി-ര്വികീർണകേശഃ ഫണിവേഷ്ടിതാംഗഃ.തഥാഽപി മാതസ്തവ ദേവിസംഗാത്മഹേശ്വരോഽഭൂത് കുരു സുപ്രഭാതം.അയി തു ജനനി ദത്തസ്തന്യപാനേന ദേവിദ്രവിഡശിശുരഭൂദ്വൈ ജ്ഞാനസമ്പന്നമൂർതിഃ.ദ്രവിഡതനയഭുക്തക്ഷീരശേഷം ഭവാനിവിതരസി യദി മാതഃ സുപ്രഭാതം ഭവേന്മേ.ജനനി തവ കുമാരഃ സ്തന്യപാനപ്രഭാവാത്ശിശുരപി തവ ഭർതുഃ കർണമൂലേ ഭവാനി.പ്രണവപദവിശേഷം ബോധയാമാസ ദേവിയദി മയി ച കൃപാ തേ സുപ്രഭാതം ഭവേന്മേ.ത്വം വിശ്വനാഥസ്യ വിശാലനേത്രാഹാലസ്യനാഥസ്യ നു മീനനേത്രാ.ഏകാമ്രനാഥസ്യ നു കാമനേത്രാകാമേശജായേ കുരു സുപ്രഭാതം.ശ്രീചന്ദ്രശേഖരഗുരുർഭഗവാൻ ശരണ്യേത്വത്പാദഭക്തിഭരിതഃ ഫലപുഷ്പപാണിഃ.ഏകാമ്രനാഥദയിതേ തവ ദർശനാർഥീതിഷ്ഠത്യയം യതിവരോ മമ സുപ്രഭാതം.ഏകാമ്രനാഥദയിതേ നനു കാമപീഠേസമ്പൂജിതാഽസി വരദേ ഗുരുശങ്കരേണ.ശ്രീശങ്കരാദിഗുരുവര്യസമർചിതാംഘ്രിംദ്രഷ്ടും സ്ഥിതാ വയമയേ കുരു സുപ്രഭാതം.ദുരിതശമനദക്ഷൗ മൃത്യുസന്താസദക്ഷൗചരണമുപഗതാനാം മുക്തിദൗ ജ്ഞാനദൗ തൗ.അഭയവരദഹസ്തൗ ദ്രഷ്ടുമംബ സ്ഥിതോഽഹംത്രിപുരദലനജായേ സുപ്രഭാതം മമാര്യേ.മാതസ്തദീയചരണം ഹരിപദ്മജാദ്യൈ-ര്വന്ദ്യം രഥാംഗസരസീരുഹശംഖചിഹ്നം.ദ്രഷ്ടും ച യോഗിജനമാനസരാജഹംസംദ്വാരി സ്ഥിതോഽസ്മി വരദേ കുരു സുപ്രഭാതം.പശ്യന്തു കേചിദ്വദനം ത്വദീയംസ്തുവന്തു കല്യാണഗുണാംസ്തവാന്യേ.നമന്തു പാദാബ്ജ യുഗം ത്വദീയാദ്വാരേ സ്ഥിതാനാം കുരു സുപ്രഭാതം.കേചിത്സുമേരോഃ ശിഖരേഽതിതുംഗേകേചിന്മണിദ്വീപവരേ വിശാലേ.പശ്യന്തു കേചിത്ത്വമൃദാബ്ധിമധ്യേപശ്യാമ്യഹം ത്വാമിഹ സുപ്രഭാതം.ശംഭോർവാമാങ്കസംസ്ഥാം ശശിനിഭവദനാം നീലപദ്മായതാക്ഷീംശ്യാമാംഗാം ചാരുഹാസാം നിബിഡതരകുചാം പക്വബിംബാധരോഷ്ഠീം.കാമാക്ഷീം കാമദാത്രീം കുടിലകചഭരാം ഭൂഷണൈർഭൂഷിതാംഗീംപശ്യാമഃ സുപ്രഭാതേ പ്രണതജനിമതാമദ്യ നഃ സുപ്രഭാതം.കാമപ്രദാകല്പതരുർവിഭാസിനാന്യാ ഗതിർമേ നനു ചാതകോഽഹം.വർഷസ്യ മോഘഃ കനകാംബുധാരാഃകാശ്ചിത്തു ധാരാ മയി കല്പയാശു.ത്രിലോചനപ്രിയാം വന്ദേ വന്ദേ ത്രിപുരസുന്ദരീം.ത്രിലോകനായികാം വന്ദേ സുപ്രഭാതം മമാംബികേ.കാമാക്ഷി ദേവ്യംബ തവാർദ്രദൃഷ്ട്യാകൃതം മയേദം ഖലു സുപ്രഭാതം.സദ്യഃ ഫലം മേ സുഖമംബ ലബ്ധംതഥാ ച മേ ദുഃഖദശാ ഗതാ ഹി.യേ വാ പ്രഭാതേ പുരതസ്തവാര്യേപഠന്തി ഭക്ത്യാ നനു സുപ്രഭാതം.ശൃണ്വന്തി യേ വാ ത്വയി ബദ്ധചിത്താ-സ്തേഷാം പ്രഭാതം കുരു സുപ്രഭാതം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

86.2K

Comments

2Gprs
🙏🙏🙏 -Geetha Raman

Vedadhara is really a spiritual trasure as you call it. But for efforts of people like you the greatness of our scriptures will not ve aavailable for future gennerations. Thanks for the admirable work -Prabhat Srivastava

Thank you, Vedadhara, for enriching our lives with timeless wisdom! -Varnika Soni

Phenomenal! 🙏🙏🙏🙏 -User_se91xo

Good Spiritual Service -Rajaram.D

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |