ವೇಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಸ್ತುತಿ

ಶೇಷಾದ್ರಿನಿಲಯಂ ಶೇಷಶಾಯಿನಂ ವಿಶ್ವಭಾವನಂ|
ಭಾರ್ಗವೀಚಿತ್ತನಿಲಯಂ ವೇಂಕಟಾಚಲಪಂ ನುಮಃ|
ಅಂಭೋಜನಾಭಮಂಭೋಧಿಶಾಯಿನಂ ಪದ್ಮಲೋಚನಂ|
ಸ್ತಂಭಿತಾಂಭೋನಿಧಿಂ ಶಾಂತಂ ವೇಂಕಟಾಚಲಪಂ ನುಮಃ|
ಅಂಭೋಧಿನಂದಿನೀ- ಜಾನಿಮಂಬಿಕಾಸೋದರಂ ಪರಂ|
ಆನೀತಾಮ್ನಾಯಮವ್ಯಕ್ತಂ ವೇಂಕಟಾಚಲಪಂ ನುಮಃ|
ಸೋಮಾರ್ಕನೇತ್ರಂ ಸದ್ರೂಪಂ ಸತ್ಯಭಾಷಿಣಮಾದಿಜಂ|
ಸದಸಜ್ಜ್ಞಾನವೇತ್ತಾರಂ ವೇಂಕಟಾಚಲಪಂ ನುಮಃ|
ಸತ್ತ್ವಾದಿಗುಣಗಂಭೀರಂ ವಿಶ್ವರಾಜಂ ವಿದಾಂ ವರಂ|
ಪುಣ್ಯಗಂಧಂ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಂ ವೇಂಕಟಾಚಲಪಂ ನುಮಃ|
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪ್ರಿಯಂ ದೇವಂ ವಿಶ್ವರೂಪಪ್ರದರ್ಶಕಂ|
ಜಯೋರ್ಜಿತಂ ಜಗದ್ಬೀಜಂ ವೇಂಕಟಾಚಲಪಂ ನುಮಃ|
ಋಗ್ಯಜುಃಸಾಮವೇದಜ್ಞಂ ರವಿಕೋಟಿಸಮೋಜ್ಜ್ವಲಂ|
ರತ್ನಗ್ರೈವೇಯಭೂಷಾಢ್ಯಂ ವೇಂಕಟಾಚಲಪಂ ನುಮಃ|
ದಿಗ್ವಸ್ತ್ರಂ ದಿಗ್ಗಜಾಧೀಶಂ ಧರ್ಮಸಂಸ್ಥಾಪಕಂ ಧ್ರುವಂ|
ಅನಂತಮಚ್ಯುತಂ ಭದ್ರಂ ವೇಂಕಟಾಚಲಪಂ ನುಮಃ|
ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಸುರಾರಾತಿದ್ವೇಷಿಣಂ ಲೋಕಪೋಷಕಂ|
ಭಕ್ತಾರ್ತಿನಾಶಕಂ ಶ್ರೀಶಂ ವೇಂಕಟಾಚಲಪಂ ನುಮಃ|
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗರ್ಭಂ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಶಿವವಂದ್ಯಂ ಸನಾತನಂ|
ಪರೇಶಂ ಪರಮಾತ್ಮಾನಂ ವೇಂಕಟಾಚಲಪಂ ನುಮಃ|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |