ರಮಾಪತಿ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಜಗದಾದಿಮನಾದಿಮಜಂ ಪುರುಷಂ ಶರದಂಬರತುಲ್ಯತನುಂ ವಿತನುಂ.
ಧೃತಕಂಜರಥಾಂಗಗದಂ ವಿಗದಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಮಾಧಿಪತಿಂ ತಮಹಂ.
ಕಮಲಾನನಕಂಜರತಂ ವಿರತಂ ಹೃದಿ ಯೋಗಿಜನೈಃ ಕಲಿತಂ ಲಲಿತಂ.
ಕುಜನೈಃ ಸುಜನೈರಲಭಂ ಸುಲಭಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಮಾಧಿಪತಿಂ ತಮಹಂ.
ಮುನಿವೃಂದಹೃದಿಸ್ಥಪದಂ ಸುಪದಂ ನಿಖಿಲಾಧ್ವರಭಾಗಭುಜಂ ಸುಭುಜಂ.
ಹೃತವಾಸವಮುಖ್ಯಮದಂ ವಿಮದಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಮಾಧಿಪತಿಂ ತಮಹಂ.
ಹೃತದಾನವದೃಪ್ತಬಲಂ ಸುಬಲಂ ಸ್ವಜನಾಸ್ತಸಮಸ್ತಮಲಂ ವಿಮಲಂ.
ಸಮಪಾಸ್ತ ಗಜೇಂದ್ರದರಂ ಸುದರಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಮಾಧಿಪತಿಂ ತಮಹಂ.
ಪರಿಕಲ್ಪಿತಸರ್ವಕಲಂ ವಿಕಲಂ ಸಕಲಾಗಮಗೀತಗುಣಂ ವಿಗುಣಂ.
ಭವಪಾಶನಿರಾಕರಣಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಮಾಧಿಪತಿಂ ತಮಹಂ.
ಮೃತಿಜನ್ಮಜರಾಶಮನಂ ಕಮನಂ ಶರಣಾಗತಭೀತಿಹರಂ ದಹರಂ.
ಪರಿತುಷ್ಟರಮಾಹೃದಯಂ ಸುದಯಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಮಾಧಿಪತಿಂ ತಮಹಂ.
ಸಕಲಾವನಿಬಿಂಬಧರಂ ಸ್ವಧರಂ ಪರಿಪೂರಿತಸರ್ವದಿಶಂ ಸುದೃಶಂ.
ಗತಶೋಕಮಶೋಕಕರಂ ಸುಕರಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಮಾಧಿಪತಿಂ ತಮಹಂ.
ಮಥಿತಾರ್ಣವರಾಜರಸಂ ಸರಸಂ ಗ್ರಥಿತಾಖಿಲಲೋಕಹೃದಂ ಸುಹೃದಂ.
ಪ್ರಥಿತಾದ್ಭುತಶಕ್ತಿಗಣಂ ಸುಗಣಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ರಮಾಧಿಪತಿಂ ತಮಹಂ.
ಸುಖರಾಶಿಕರಂ ಭವಬಂಧಹರಂ ಪರಮಾಷ್ಟಕಮೇತದನನ್ಯಮತಿಃ.
ಪಠತೀಹ ತು ಯೋಽನಿಶಮೇವ ನರೋ ಲಭತೇ ಖಲು ವಿಷ್ಣುಪದಂ ಸ ಪರಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

66.9K
1.4K

Comments Kannada

7axzs
ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 👍 -ಹರ್ಷವರ್ಧನ್

ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ 🌟 -ದೀಪಾ ನಾಯಕ್

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ -ಶಶಿಧರ ಹೆಗ್ಡೆ

ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಹಿತಿ -ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ -ಧನ್ಯಾ ಹೆಗ್ಡೆ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |