ഗോദാവരീ സ്തോത്രം

യാ സ്നാനമാത്രായ നരായ ഗോദാ ഗോദാനപുണ്യാധിദൃശിഃ കുഗോദാ.
ഗോദാസരൈദാ ഭുവി സൗഭഗോദാ ഗോദാവരീ സാഽവതു നഃ സുഗോദാ.
യാ ഗൗപവസ്തേർമുനിനാ ഹൃതാഽത്ര യാ ഗൗതമേന പ്രഥിതാ തതോഽത്ര.
യാ ഗൗതമീത്യർഥനരാശ്വഗോദാ ഗോദാവരീ സാഽവതു നഃ സുഗോദാ.
വിനിർഗതാ ത്ര്യംബകമസ്തകാദ്യാ സ്നാതും സമായാന്തി യതോഽപി കാദ്യാ.
കാഽഽദ്യാധുനീ ദൃക്സതതപ്രമോദാ ഗോദാവരീ സാഽവതു നഃ സുഗോദാ.
ഗംഗോദ്ഗതിം രാതി മൃതായ രേവാ തപഃഫലം ദാനഫലം തഥൈവ.
വരം കുരുക്ഷേത്രമപി ത്രയം യാ ഗോദാവരീ സാഽവതു നഃ സുഗോദാ.
സിംഹേ സ്ഥിതേ വാഗധിപേ പുരോധഃ സിംഹേ സമായാന്ത്യഖിലാനി യത്ര.
തീർഥാനി നഷ്ടാഖിലലോകഖേദാ ഗോദാവരീ സാഽവതു നഃ സുഗോദാ.
യദൂർധ്വരേതോമുനിവർഗലഭ്യം തദ്യത്തടസ്ഥൈരപി ധാമ ലഭ്യം.
അഭ്യന്തരക്ഷാലനപാടവോദാ ഗോദാവരീ സാഽവതു നഃ സുഗോദാ.
യസ്യാഃ സുധാസ്പർധി പയഃ പിബന്തി ന തേ പുനർമാതൃപയഃ പിബന്തി.
യസ്യാഃ പിബന്തോഽംബ്വമൃതം ഹസന്തി ഗോദാവരീ സാഽവതു നഃ സുഗോദാ.
സൗഭാഗ്യദാ ഭാരതവർഷധാത്രീ സൗഭാഗ്യഭൂതാ ജഗതോ വിധാത്രീ.
ധാത്രീ പ്രബോധസ്യ മഹാമഹോദാ ഗോദാവരീ സാഽവതു നഃ സുഗോദാ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |