వేంకటేశ మంగల అష్టక స్తోత్రం

జంబూద్వీపగశేషశైలభువనః శ్రీజానిరాద్యాత్మజః
తార్క్ష్యాహీశముఖాసనస్త్రి- భువనస్థాశేషలోకప్రియః.
శ్రీమత్స్వామిసరఃసువర్ణ- ముఖరీసంవేష్టితః సర్వదా
శ్రీమద్వేంకటభూపతిర్మమ సుఖం దద్యాత్ సదా మంగలం.
సంతప్తామలజాతరూప- రచితాగారే నివిష్టః సదా
స్వర్గద్వారకవాట- తోరణయుతః ప్రాకారసప్తాన్వితః.
భాస్వత్కాంచనతుంగ- చారుగరుడస్తంభే పతత్ప్రాణినాం
స్వప్రే వక్తి హితాహితం సుకరుణో దద్యాత్ సదా మంగలం.
అత్యుచ్చాద్రివిచిత్ర- గోపురగణైః పూర్ణైః సువర్ణాచలైః
విస్తీర్ణామలమంట- పాయుతయుతైర్నానావనైర్నిర్భయైః.
పంచాస్యేభవరాహఖడ్గ- మృగశార్దూలాదిభిః శ్రీపతిః
నిత్యం వేదపరాయణః సుకృతినాం దద్యాత్ సదా మంగలం.
భేరీమంగలతుర్యగోముఖ- మృదంగాదిస్వనైః శోభితే
తంత్రీవేణుసుఘోష- శృంగకలహైః శబ్దైశ్చ దివ్యైర్నిజైః.
గంధర్వాప్సరకిన్నరోరగ- నృభిర్నృత్యద్భిరాసేవ్యతే
నానావాహనగః సమస్తఫలదో దద్యాత్ సదా మంగలం.
యః శ్రీభార్గవవాసరే నియమతః కస్తూరికారేణుభిః
శ్రీమత్కుంకుమ- కేసరామలయుతః కర్పూరముఖ్యైర్జలైః.
స్నాతః పుణ్యసుకంచుకేన విలసత్కాంచీ- కిరీటాదిభిః
నానాభూషణపూగ- శోభితతనుర్దద్యాత్ సదా మంగలం.
తీర్థం పాండవనామకం శుభకరం త్వాకాశగంగా పరా
ఇత్యాదీని సుపుణ్యరాశి- జనకాన్యాయోజనైః సర్వదా.
తీర్థం తుంబురునామకం త్వఘహరం ధారా కుమారాభిధా
నిత్యానందనిధి- ర్మహీధరవరో దద్యాత్ సదా మంగలం.
ఆర్తానామతి- దుస్తరామయగణై- ర్జన్మాంతరాఘైరపి
సంకల్పాత్ పరిశోధ్య రక్షతి నిజస్థానం సదా గచ్ఛతాం.
మార్గే నిర్భయతః స్వనామగృణతో గీతాదిభిః సర్వదా
నిత్యం శాస్త్రపరాయణైః సుకృతినాం దద్యాత్ సదా మంగలం.
నిత్యం బ్రాహ్మణపుణ్యవర్య- వనితాపూజాసమారాధనై-
రత్నైః పాయసభక్ష్యభోజ్య- సుఘృతక్షీరాదిభిః సర్వదా.
నిత్యం దానతపఃపురాణ- పఠనైరారాధితే వేంకటక్షేత్రే
నందసుపూర్ణచిత్రమహిమా దద్యాత్ సదా మంగలం.
ఇత్యేతద్వర- మంగలాష్టకమిదం శ్రీవాదిరాజేశ్వరై-
రాఖ్యాతం జగతామభీష్టఫలదం సర్వాశుభధ్వంసనం.
మాంగల్యం సకలార్థదం శుభకరం వైవాహికాదిస్థలే
తేషాం మంగలశంసతాం సుమనసాం దద్యాత్ సదా మంగలం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |