సుదర్శన అష్టక స్తోత్రం

Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiTamilMalayalamKannada

ప్రతిభటశ్రేణిభీషణ వరగుణస్తోమభూషణ.
జనిభయస్థానతారణ జగదవస్థానకారణ.
నిఖిలదుష్కర్మకర్షణ నిగమసద్ధర్మదర్శన.
జయ జయ శ్రీసుదర్శన జయ జయ శ్రీసుదర్శన.
శుభజగద్రూపమండన సురగణత్రాసఖండన.
శతమఖబ్రహ్మవందిత శతపథబ్రహ్మనందిత.
ప్రథితవిద్వత్సపక్షిత భజదహిర్బుధ్న్యలక్షిత.
జయ జయ శ్రీసుదర్శన జయ జయ శ్రీసుదర్శన.
స్ఫుటతటిజ్జాలపింజర పృథుతరజ్వాలపంజర.
పరిగతప్రత్నవిగ్రహ పరిమితప్రజ్ఞదుర్గ్రహ.
ప్రహరణగ్రామమండిత పరిజనత్రాణపండిత.
జయ జయ శ్రీసుదర్శన జయ జయ శ్రీసుదర్శన.
నిజపదప్రీతసద్గణ నిరుపధిస్ఫీతషడ్గుణ.
నిగమనిర్వ్యూఢవైభవ నిజపరవ్యూహవైభవ.
హరిహయద్వేషిదారణ హరపురప్లోషకారణ.
జయ జయ శ్రీసుదర్శన జయ జయ శ్రీసుదర్శన.
దనుజవిస్తారకర్తన జనితమిస్రావికర్తన.
దనుజవిద్యానికర్తన భజదవిద్యానివర్తన.
అమరదృష్టస్వవిక్రమ సమరజుష్టభ్రమిక్రమ.
జయ జయ శ్రీసుదర్శన జయ జయ శ్రీసుదర్శన.
ప్రతిముఖాలీఢబంధుర పృథుమహాహేతిదంతుర.
వికటమాయాబహిష్కృత వివిధమాలాపరిష్కృత.
స్థిరమహాయంత్రతంత్రిత దృఢదయాతంత్రయంత్రిత.
జయ జయ శ్రీసుదర్శన జయ జయ శ్రీసుదర్శన.
మహితసంపత్సదక్షర విహితసంపత్షడక్షర.
షడరచక్రప్రతిష్ఠిత సకలతత్త్వప్రతిష్ఠిత.
వివిధసంకల్పకల్పక విబుధసంకల్పకల్పక.
జయ జయ శ్రీసుదర్శన జయ జయ శ్రీసుదర్శన.
భువననేత్రత్రయీమయ సవనతేజస్త్రయీమయ.
నిరవధిస్వాదుచిన్మయ నిఖిలశక్తే జగన్మయ.
అమితవిశ్వక్రియామయ శమితవిశ్వగ్భయామయ.
జయ జయ శ్రీసుదర్శన జయ జయ శ్రీసుదర్శన.
ద్విచతుష్కమిదం ప్రభూతసారం
పఠతాం వేంకటనాయకప్రణీతం.
విషమేఽపి మనోరథః ప్రధావన్
న విహన్యేత రథాంగధుర్యగుప్తః.

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3670364