ഗണേശ ചാലീസാ

ഗണേശ ചാലീസാ

Audio embed from archive.org

ജയ ഗണപതി സദഗുണ സദന കരിവര വദന കൃപാല.
വിഘ്ന ഹരണ മംഗല കരണ ജയ ജയ ഗിരിജാലാല.
ജയ ജയ ജയ ഗണപതി ഗണരാജൂ.
മംഗല ഭരണ കരണ ശുഭ കാജൂ.
ജയ ഗജബദന സദന സുഖദാതാ.
വിശ്വവിനായക ബുദ്ധി വിധാതാ.
വക്രതുണ്ഡ ശുചി ശുണ്ഡ സുഹാവന.
തിലക ത്രിപുണ്ഡ്ര ഭാല മന ഭാവന.
രാജത മണി മുക്തന ഉര മാലാ.
സ്വർണ മുകുട ശിര നയന വിശാലാ.
പുസ്തക പാണി കുഠാര ത്രിശൂലം.
മോദക ഭോഗ സുഗന്ധിത ഫൂലം.
സുന്ദര പീതാംബര തന സാജിത.
ചരണ പാദുകാ മുനി മന രാജിത.
ധനി ശിവ സുവന ഷഡാനന ഭ്രാതാ.
ഗൗരീ ലലന വിശ്വ വിഖ്യാതാ.
ഋദ്ധി സിദ്ധി തവ ചംവര സുധാരേ.
മൂഷക വാഹന സോഹത ദ്വാരേ.
കഹൗം ജനമ ശുഭ കഥാ തുമ്ഹാരീ.
അതി ശുചി പാവന മംഗലകാരീ.
ഏക സമയ ഗിരിരാജ കുമാരീ.
പുത്ര ഹേതു തപ കീൻഹോം ഭാരീ.
ഭയോ യജ്ഞ ജബ പൂർണ അനൂപാ.
തബ പഹുംച്യോ തുമ ധരി ദ്വിജ രൂപാ.
അതിഥി ജാനി കേ ഗൗരീ സുഖാരീ.
ബഹു വിധി സേവാ കരീ തുമ്ഹാരീ.
അതി പ്രസന്ന ഹ്വൈ തുമ വര ദീൻഹാ.
മാതു പുത്ര ഹിത ജോ തപ കീൻഹാ.
മിലഹിം പുത്ര തുംഹി ബുദ്ധി വിശാലാ.
ബിനാ ഗർഭ ധാരണ യഹി കാലാ.
ഗണനായക ഗുണ ജ്ഞാന നിധാനാ.
പൂജിത പ്രഥമ രൂപ ഭഗവാനാ.
അസ കേഹി അന്തർധാന രൂപ ഹ്വൈ.
പലനാ പര ബാലക സ്വരൂപ ഹ്വൈ.
ബനി ശിശു രുദന ജബഹിം തുമ ഠാനാ.
ലഖി മുഖ സുഖ നഹിം ഗൗരീ സമാനാ.
സകല മഗന സുഖ മംഗല ഗാവഹിം.
നഭ തേ സുരന സുമന വർഷാവഹിം.
ശംഭു ഉമാ ബഹു ദാന ലുടാവഹിം.
സുര മുനിജന സുത ദേഖന ആവഹിം.
ലഖി അതി ആനന്ദ മംഗല സാജാ.
ദേഖന ഭീ ആഏ ശനി രാജാ.
നിജ അവഗുണ ഗനി ശനി മന മാഹീം.
ബാലക ദേഖന ചാഹത നാഹീം.
ഗിരിജാ കഛു മന ഭേദ ബഢായോ.
ഉത്സവ മോര ന ശനി തുഹി ഭായോ.
കഹന ലഗേ ശനി മന സകുചാഈ.
കാ കരിഹോം ശിശു മോഹി ദിഖാഈ.
നഹിം വിശ്വാസ ഉമാ ഉര ഭയഊ.
ശനി സോം ബാലക ദേഖന കഹ്യഊ.
പഡതഹിം ശനി ദൃഗകോണ പ്രകാശാ.
ബാലക സിര ഉഡി ഗയോ അകാശാ.
ഗിരിജാ ഗിരീ വികല ഹ്വൈ ധരണീ.
സോ ദുഖ ദശാ ഗയോ നഹിം വരണീ.
ഹാഹാകാര മച്യോ കൈലാശാ.
ശനി കീൻഹോം ലഖി സുത കാ നാശാ.
തുരത ഗരുഡ ചഢി വിഷ്ണു സിധായേ.
കാടി ചക്ര സോ ഗജശിര ലായേ.
ബാലക കേ ധഡ ഊപര ധാരയോ.
പ്രാണ മന്ത്ര പഢി ശങ്കര ഡാരയോ.
നാമ ഗണേശ ശംഭു തബ കീൻഹേം.
പ്രഥമ പൂജ്യ ബുദ്ധി നിധി വര ദീൻഹേം.
ബുദ്ധി പരീക്ഷാ ജബ ശിവ കീൻഹാ.
പൃഥ്വീ കര പ്രദക്ഷിണാ ലീൻഹാ.
ചലേ ഷഡാനന ഭരമി ഭുലാഈ.
രചേ ബൈഠി തുമ ബുദ്ധി ഉപാഈ.
ചരണ മാതു പിതു കേ ധര ലീൻഹേം.
തിനകേ സാത പ്രദക്ഷിണ കീൻഹേം.
ധനി ഗണേശ കഹിം ശിവ ഹിയ ഹർഷ്യോ.
നഭ തേ സുരന സുമന ബഹു വർഷ്യോ.
തുമ്ഹാരീ മഹിമാ ബുദ്ധി ബഡാഈ.
ശേഷ സഹസ മുഖ സകേ ന ഗാഈ.
മൈം മതി ഹീന മലീന ദുഖാരീ.
കരഹും കൗന വിധി വിനയ തുമ്ഹാരീ.
ഭജത രാമ സുന്ദര പ്രഭുദാസാ.
ജഗ പ്രയാഗ കകരാ ദുർവാസാ.
അബ പ്രഭു ദയാ ദീന പര കീജേ.
അപനീ ഭക്തി ശക്തി കുഛ ദീജേ.
ശ്രീ ഗണേശ യഹ ചാലീസാ പാഠ കരൈ ധര ധ്യാന.
നിത നവ മംഗല ഗൃഹ ബസൈ ലഹൈ ജഗത സനമാന.
സംബന്ധ അപനാ സഹസ്ര ദശ ഋഷി പഞ്ചമീ ദിനേശ.
പൂരണ ചാലീസാ ഭയോ മംഗല മൂർതി ഗണേശ.

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

82.3K

Comments Malayalam

a2etu
നന്നായിരിക്കുന്നു🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -പ്രണയ്

ഇനി വരുന്ന തലമുറകൾക്കും ഈ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന വേദധാര അതിനുള്ള ശക്തിയും കഴിവും ഭഗവാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രണാമം ഓം.🙏 -krishnan kutty

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വിവരങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായതും അതുല്യവുമാണ് 🙏 -അജയ് നായർ

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട -രവിശങ്കർ മേനോൻ

വേദധാരയുടെ സ്വാധീനം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു. നന്ദി. 🙏🏻 -Prateeksha

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |