ಪರಶುರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ

ಕರಾಭ್ಯಾಂ ಪರಶುಂ ಚಾಪಂ ದಧಾನಂ ರೇಣುಕಾತ್ಮಜಂ.
ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಂ ಭಜೇ ರಾಮಂ ಭಾರ್ಗವಂ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಂತಕಂ.
ನಮಾಮಿ ಭಾರ್ಗವಂ ರಾಮಂ ರೇಣುಕಾಚಿತ್ತನಂದನಂ.
ಮೋಚಿತಾಂಬಾರ್ತಿಮುತ್ಪಾತನಾಶನಂ ಕ್ಷತ್ರನಾಶನಂ.
ಭಯಾರ್ತಸ್ವಜನತ್ರಾಣತತ್ಪರಂ ಧರ್ಮತತ್ಪರಂ.
ಗತಗರ್ವಪ್ರಿಯಂ ಶೂರಂಂ ಜಮದಗ್ನಿಸುತಂ ಮತಂ.
ವಶೀಕೃತಮಹಾದೇವಂ ದೃಪ್ತಭೂಪಕುಲಾಂತಕಂ.
ತೇಜಸ್ವಿನಂ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯನಾಶನಂ ಭವನಾಶನಂ.
ಪರಶುಂ ದಕ್ಷಿಣೇ ಹಸ್ತೇ ವಾಮೇ ಚ ದಧತಂ ಧನುಃ.
ರಮ್ಯಂ ಭೃಗುಕುಲೋತ್ತಂಸಂ ಘನಶ್ಯಾಮಂ ಮನೋಹರಂ.
ಶುದ್ಧಂ ಬುದ್ಧಂ ಮಹಾಪ್ರಜ್ಞಾಮಂಡಿತಂ ರಣಪಂಡಿತಂ.
ರಾಮಂ ಶ್ರೀದತ್ತಕರುಣಾಭಾಜನಂ ವಿಪ್ರರಂಜನಂ.
ಮಾರ್ಗಣಾಶೋಷಿತಾಬ್ಧ್ಯಂಶಂ ಪಾವನಂ ಚಿರಜೀವನಂ.
ಯ ಏತಾನಿ ಜಪೇದ್ರಾಮನಾಮಾನಿ ಸ ಕೃತೀ ಭವೇತ್.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |