ஹரி பஞ்சக ஸ்துதி

ரவிஸோமநேத்ரமகநாஶனம் விபும்
முனிபுத்திகம்ய- மஹனீயதேஹினம்.
கமலாதிஶாயி- ரமணீயவக்ஷஸம்
ஸததம் நதோ(அ)ஸ்மி ஹரிமேகமவ்யயம்.
த்ருதஶங்கசக்ரநலினம் கதாதரம்
தவலாஶுகீர்திமதிதம் மஹௌஜஸம்.
ஸுரஜீவநாத- மகிலாபயப்ரதம்
ஸததம் நதோ(அ)ஸ்மி ஹரிமேகமவ்யயம்.
குணகம்யமுக்ரமபரம் ஸ்வயம்புவம்
ஸமகாமலோப- மததுர்குணாந்தகம்.
கலிகாலரக்ஷண- நிமித்திகாரணம்
ஸததம் நதோ(அ)ஸ்மி ஹரிமேகமவ்யயம்.
ஜஷகூர்மஸிம்ஹ- கிரிகாயதாரிணம்
கமலாஸுரம்ய- நயனோத்ஸவம் ப்ரபும்.
அதிநீலகேஶ- ககனாப்தவிக்ரஹம்
ஸததம் நதோ(அ)ஸ்மி ஹரிமேகமவ்யயம்.
பவஸிந்துமோக்ஷதமஜம் த்ரிவிக்ரமம்
ஶ்ரிதமானுஷார்திஹரணம் ரகூத்தமம்.
ஸுரமுக்யசித்தநிலயம் ஸனாதனம்
ஸததம் நதோ(அ)ஸ்மி ஹரிமேகமவ்யயம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |