ശനി കവചം

നീലാംബരോ നീലവപുഃ കിരീടീ
ഗൃധ്രസ്ഥിതസ്ത്രാസകരോ ധനുഷ്മാൻ.
ചതുർഭുജഃ സൂര്യസുതഃ പ്രസന്നഃ
സദാ മമ സ്യാത് പരതഃ പ്രശാന്തഃ.
ബ്രഹ്മോവാച-
ശ്രുണുധ്വമൃഷയഃ സർവേ ശനിപീഡാഹരം മഹത്.
കവചം ശനിരാജസ്യ സൗരേരിദമനുത്തമം.
കവചം ദേവതാവാസം വജ്രപഞ്ജരസഞ്ജ്ഞകം.
ശനൈശ്ചരപ്രീതികരം സർവസൗഭാഗ്യദായകം.
ഓം ശ്രീശനൈശ്ചരഃ പാതു ഭാലം മേ സൂര്യനന്ദനഃ.
നേത്രേ ഛായാത്മജഃ പാതു പാതു കർണൗ യമാനുജഃ.
നാസാം വൈവസ്വതഃ പാതു മുഖം മേ ഭാസ്കരഃ സദാ.
സ്നിഗ്ധകണ്ഠശ്ച മേ കണ്ഠം ഭുജൗ പാതു മഹാഭുജഃ.
സ്കന്ധൗ പാതു ശനിശ്ചൈവ കരൗ പാതു ശുഭപ്രദഃ.
വക്ഷഃ പാതു യമഭ്രാതാ കുക്ഷിം പാത്വസിതസ്തഥാ.
നാഭിം ഗ്രഹപതിഃ പാതു മന്ദഃ പാതു കടിം തഥാ.
ഊരൂ മമാന്തകഃ പാതു യമോ ജാനുയുഗം തഥാ.
പാദൗ മന്ദഗതിഃ പാതു സർവാംഗം പാതു പിപ്പലഃ.
അംഗോപാംഗാനി സർവാണി രക്ഷേന്മേ സൂര്യനന്ദനഃ.
ഇത്യേതത് കവചം ദിവ്യം പഠേത് സൂര്യസുതസ്യ യഃ.
ന തസ്യ ജായതേ പീഡാ പ്രീതോ ഭവതി സൂര്യജഃ.
വ്യയജന്മദ്വിതീയസ്ഥോ മൃത്യുസ്ഥാനഗതോഽപി വാ.
കലത്രസ്ഥോ ഗതോ വാഽപി സുപ്രീതസ്തു സദാ ശനിഃ.
അഷ്ടമസ്ഥേ സൂര്യസുതേ വ്യയേ ജന്മദ്വിതീയകേ.
കവചം പഠതേ നിത്യം ന പീഡാ ജായതേ ക്വചിത്.
ഇത്യേതത് കവചം ദിവ്യം സൗരേര്യന്നനിർമിതം പുരാ.
ദ്വാദശാഷ്ടമജന്മസ്ഥ- ദോഷാൻ നാശയതേ സദാ.
ജന്മലഗ്നസ്ഥിതാൻ ദോഷാൻ സർവാൻ നാശയതേ പ്രഭുഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

42.5K

Comments Malayalam

iewww
നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാത്ത വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് . നന്ദി 🌈 -സുധീർ വർമ്മ

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വിവരങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായതും അതുല്യവുമാണ് 🙏 -അജയ് നായർ

വേദധാരയുടെ സ്വാധീനം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു. നന്ദി. 🙏🏻 -Prateeksha

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് -ശ്രീജിത്ത് മാടമ്പ്

ee websitil ullath oru janmam kontum theerilla👍🙏🙏🙏🙏🙏 -chandrika

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |