ഗണാധിപ അഷ്ടക സ്തോത്രം

ശ്രിയമനപായിനീം പ്രദിശതു ശ്രിതകല്പതരുഃ
ശിവതനയഃ ശിരോവിധൃതശീതമയൂഖശിശുഃ.
അവിരതകർണതാലജമരുദ്ഗമനാഗമനൈ-
രനഭിമതം ധുനോതി ച മുദം വിതനോതി ച യഃ.
സകലസുരാസുരാദിശരണീകരണീയപദഃ
കരടിമുഖഃ കരോതു കരുണാജലധിഃ കുശലം.
പ്രബലതരാന്തരായതിമിരൗഘനിരാകരണ-
പ്രസൃമരചന്ദ്രികായിതനിരന്തരദന്തരുചിഃ.
ദ്വിരദമുഖോ ധുനോതു ദുരിതാനി ദുരന്തമദ-
ത്രിദശവിരോധിയൂഥകുമുദാകരതിഗ്മകരഃ.
നതശതകോടിപാണിമകുടീതടവജ്രമണി-
പ്രചുരമരീചിവീചിഗുണിതാംഗ്രിനഖാംശുചയഃ.
കലുഷമപാകരോതു കൃപയാ കലഭേന്ദ്രമുഖഃ
കുലഗിരിനന്ദിനീകുതുകദോഹനസംഹനനഃ.
തുലിതസുധാഝരസ്വകരശീകരശീതലതാ-
ശമിതനതാശയജ്വലദശർമകൃശാനുശിഖഃ.
ഗജവദനോ ധിനോതു ധിയമാധിപയോധിവല-
ത്സുജനമനഃപ്ലവായിതപദാംബുരുഹോഽവിരതം.
കരടകടാഹനിർഗലദനർഗലദാനഝരീ-
പരിമലലോലുപഭ്രമദദഭ്രമദഭ്രമരഃ.
ദിശതു ശതക്രതുപ്രഭൃതിനിർജരതർജനകൃ-
ദ്ദിതിജചമൂചമൂരുമൃഗരാഡിഭരാജമുഖഃ.
പ്രമദമദക്ഷിണാംഘ്രിവിനിവേശിതജീവസമാ-
ഘനകുചകുംഭഗാഢപരിരംഭണകണ്ടകിതഃ.
അതുലബലോഽതിവേലമഘവന്മതിദർപഹരഃ
സ്ഫുരദഹിതാപകാരിമഹിമാ വപുഷീഢവിധുഃ.
ഹരതു വിനായകഃ സ വിനതാശയകൗതുകദഃ
കുടിലതരദ്വിജിഹ്വകുലകല്പിതഖേദഭരം.
നിജരദശൂലപാശനവശാലിശിരോരിഗദാ-
കുവലയമാതുലുംഗകമലേക്ഷുശരാസകരഃ.
ദധദഥ ശുണ്ഡയാ മണിഘടം ദയിതാസഹിതോ
വിതരതു വാഞ്ഛിതം ഝടിതി ശക്തിഗണാധിപതിഃ.
പഠതു ഗണാധിപാഷ്ടകമിദം സുജനോഽനുദിനം
കഠിനശുചാകുഠാവലികഠോരകുഠാരവരം.
വിമതപരാഭവോദ്ഭടനിദാഘനവീനഘനം
വിമലവചോവിലാസകമലാകരബാലരവിം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

69.2K

Comments Malayalam

4bjrk
നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് -ശ്രീജിത്ത് മാടമ്പ്

ഈ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായതും ജ്ഞാനവർ ദ്ധകവുമാണ്.🌞 -രേഷ്മ നായർ

വേദധാരയിലൂടെ ലഭിച്ച പോസിറ്റീവ് അനുഭവങ്ങൾക്കും വളർച്ചക്കും നന്ദി. 🙏🏻 -Radhakrishnan

വേദധാര വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് . -മനോജ് പിള്ള

വേദധാരയുടെ സ്വാധീനം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു. നന്ദി. 🙏🏻 -Prateeksha

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |