ഗണാധിപ അഷ്ടക സ്തോത്രം

ശ്രിയമനപായിനീം പ്രദിശതു ശ്രിതകല്പതരുഃ
ശിവതനയഃ ശിരോവിധൃതശീതമയൂഖശിശുഃ.
അവിരതകർണതാലജമരുദ്ഗമനാഗമനൈ-
രനഭിമതം ധുനോതി ച മുദം വിതനോതി ച യഃ.
സകലസുരാസുരാദിശരണീകരണീയപദഃ
കരടിമുഖഃ കരോതു കരുണാജലധിഃ കുശലം.
പ്രബലതരാന്തരായതിമിരൗഘനിരാകരണ-
പ്രസൃമരചന്ദ്രികായിതനിരന്തരദന്തരുചിഃ.
ദ്വിരദമുഖോ ധുനോതു ദുരിതാനി ദുരന്തമദ-
ത്രിദശവിരോധിയൂഥകുമുദാകരതിഗ്മകരഃ.
നതശതകോടിപാണിമകുടീതടവജ്രമണി-
പ്രചുരമരീചിവീചിഗുണിതാംഗ്രിനഖാംശുചയഃ.
കലുഷമപാകരോതു കൃപയാ കലഭേന്ദ്രമുഖഃ
കുലഗിരിനന്ദിനീകുതുകദോഹനസംഹനനഃ.
തുലിതസുധാഝരസ്വകരശീകരശീതലതാ-
ശമിതനതാശയജ്വലദശർമകൃശാനുശിഖഃ.
ഗജവദനോ ധിനോതു ധിയമാധിപയോധിവല-
ത്സുജനമനഃപ്ലവായിതപദാംബുരുഹോഽവിരതം.
കരടകടാഹനിർഗലദനർഗലദാനഝരീ-
പരിമലലോലുപഭ്രമദദഭ്രമദഭ്രമരഃ.
ദിശതു ശതക്രതുപ്രഭൃതിനിർജരതർജനകൃ-
ദ്ദിതിജചമൂചമൂരുമൃഗരാഡിഭരാജമുഖഃ.
പ്രമദമദക്ഷിണാംഘ്രിവിനിവേശിതജീവസമാ-
ഘനകുചകുംഭഗാഢപരിരംഭണകണ്ടകിതഃ.
അതുലബലോഽതിവേലമഘവന്മതിദർപഹരഃ
സ്ഫുരദഹിതാപകാരിമഹിമാ വപുഷീഢവിധുഃ.
ഹരതു വിനായകഃ സ വിനതാശയകൗതുകദഃ
കുടിലതരദ്വിജിഹ്വകുലകല്പിതഖേദഭരം.
നിജരദശൂലപാശനവശാലിശിരോരിഗദാ-
കുവലയമാതുലുംഗകമലേക്ഷുശരാസകരഃ.
ദധദഥ ശുണ്ഡയാ മണിഘടം ദയിതാസഹിതോ
വിതരതു വാഞ്ഛിതം ഝടിതി ശക്തിഗണാധിപതിഃ.
പഠതു ഗണാധിപാഷ്ടകമിദം സുജനോഽനുദിനം
കഠിനശുചാകുഠാവലികഠോരകുഠാരവരം.
വിമതപരാഭവോദ്ഭടനിദാഘനവീനഘനം
വിമലവചോവിലാസകമലാകരബാലരവിം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |