ഗണേശ ഗകാര സഹസ്രനാമ സ്തോത്രം

അസ്യ ശ്രീഗണപതിഗകാരാദി-
സഹസ്രനാമമാലാമന്ത്രസ്യ .
ദുർവാസാ ഋഷിഃ . അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ . ശ്രീഗണപതിർദേവതാ .
ഗം ബീജം . സ്വാഹാ ശക്തിഃ . ഗ്ലൗം കീലകം .
ശ്രീമഹാഗണപതി-
പ്രസാദസിദ്ധ്യർഥേ ജപേ ശ്രവണേ ച വിനിയോഗഃ ..
ഓം അംഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ . ശ്രീം തർജനീഭ്യാം നമഃ .
ഹ്രീം മധ്യമാഭ്യാം നമഃ . ക്രീം അനാമികാഭ്യാം നമഃ .
ഗ്ലൗം കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ . ഗം കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ .
ഓം ഹൃദയായ നമഃ . ശ്രീം ശിരസേ സ്വാഹാ . ഹ്രീം ശിഖായൈ വഷട് .
ക്രീം കവചായ ഹും . ഗ്ലൗം നേത്രത്രയായ വൗഷട് . ഗം അസ്ത്രായ ഫട് . ഭൂർഭുവഃസുവരോമിതി ദിഗ്ബന്ധഃ .

ധ്യാനം
ഓങ്കാരസന്നിഭ-
മിഭാനനമിന്ദുഭാലം
മുക്താഗ്രബിന്ദുമമല-
ദ്യുതിമേകദന്തം.
ലംബോദരം കലചതുർഭുജമാദിദേവം
ധ്യായേന്മഹാഗണപതിം മതിസിദ്ധികാന്തം..
അഥ സ്തോത്രം
ഓം ഗണേശ്വരോ ഗണാധ്യക്ഷോ ഗണാരാധ്യോ ഗണപ്രിയഃ.
ഗണനാഥോ ഗണസ്വാമീ ഗണേശോ ഗണനായകഃ..
ഗണമൂർതിർഗണപതി-
ര്ഗണത്രാതാ ഗണഞ്ജയഃ.
ഗണപോഽഥ ഗണക്രീഡോ ഗണദേവോ ഗണാധിപഃ..
ഗണജ്യേഷ്ഠോ ഗണശ്രേഷ്ഠോ ഗണപ്രേഷ്ഠോ ഗണാധിരാട്.
ഗണരാഡ് ഗണഗോപ്താഥ ഗണാംഗോ ഗണദൈവതം..
ഗണബന്ധുർഗണസുഹൃദ് ഗണാധീശോ ഗണപ്രഥഃ.
ഗണപ്രിയസഖഃ ശശ്വദ് ഗണപ്രിയസുഹൃത് തഥാ..
ഗണപ്രിയരതോ നിത്യം ഗണപ്രീതിവിവർധനഃ.
ഗണമണ്ഡലമധ്യസ്ഥോ ഗണകേലിപരായണഃ..
ഗണാഗ്രണീർഗണേശാനോ ഗണഗീതോ ഗണോച്ഛ്രയഃ.
ഗണ്യോ ഗണഹിതോ ഗർജദ്ഗണസേനോ ഗണോദ്ധതഃ..
ഗണഭീതിപ്രമഥനോ ഗണഭീത്യപഹാരകഃ.
ഗണനാർഹോ ഗണപ്രൗഢോ ഗണഭർതാ ഗണപ്രഭുഃ..
ഗണസേനോ ഗണചരോ ഗണപ്രാജ്ഞോ ഗണൈകരാട്.
ഗണാഗ്ര്യോ ഗണനാമാ ച ഗണപാലനതത്പരഃ..
ഗണജിദ്ഗണഗർഭസ്ഥോ ഗണപ്രവണമാനസഃ.
ഗണഗർവപരീഹർതാ ഗണോ ഗണനമസ്കൃതഃ..
ഗണാർചിതാംഘ്രിയുഗലോ ഗണരക്ഷണകൃത് സദാ.
ഗണധ്യാതോ ഗണഗുരുർഗണപ്രണയതത്പരഃ..
ഗണാഗണപരിത്രാതാ ഗണാധിഹരണോദ്ധുരഃ.
ഗണസേതുർഗണനുതോ ഗണകേതുർഗണാഗ്രഗഃ..
ഗണഹേതുർഗണഗ്രാഹീ ഗണാനുഗ്രഹകാരകഃ.
ഗണാഗണാനുഗ്രഹഭൂ-
ര്ഗണാഗണവരപ്രദഃ..
ഗണസ്തുതോ ഗണപ്രാണോ ഗണസർവസ്വദായകഃ.
ഗണവല്ലഭമൂർതിശ്ച ഗണഭൂതിർഗണേഷ്ടദഃ..
ഗണസൗഖ്യപ്രദാതാ ച ഗണദുഃഖപ്രണാശനഃ.
ഗണപ്രഥിതനാമാ ച ഗണാഭീഷ്ടകരഃ സദാ..
ഗണമാന്യോ ഗണഖ്യാതോ ഗണവീതോ ഗണോത്കടഃ.
ഗണപാലോ ഗണവരോ ഗണഗൗരവദായകഃ..
ഗണഗർജിതസന്തുഷ്ടോ ഗണസ്വച്ഛന്ദഗഃ സദാ.
ഗണരാജോ ഗണശ്രീദോ ഗണാഭയകരഃ ക്ഷണാത്..
ഗണമൂർധാഭിഷിക്തശ്ച ഗണസൈന്യപുരസ്സരഃ.
ഗുണാതീതോ ഗുണമയോ ഗുണത്രയവിഭാഗകൃത്..
ഗുണീ ഗുണാകൃതിധരോ ഗുണശാലീ ഗുണപ്രിയഃ.
ഗുണപൂർണോ ഗുണാംഭോധിർഗുണഭാഗ് ഗുണദൂരഗഃ..
ഗുണാഗുണവപുർഗൗണ-
ശരീരോ ഗുണമണ്ഡിതഃ.
ഗുണസ്രഷ്ടാ ഗുണേശാനോ ഗുണേശോഽഥ ഗുണേശ്വരഃ..
ഗുണസൃഷ്ടജഗത്സംഘോ ഗുണസംഘോ ഗുണൈകരാട്.
ഗുണപ്രവൃഷ്ടോ ഗുണഭൂർഗുണീകൃതചരാചരഃ..
ഗുണപ്രവണസന്തുഷ്ടോ ഗുണഹീനപരാങ്മുഖഃ .
ഗുണൈകഭൂർഗുണശ്രേഷ്ഠോ ഗുണജ്യേഷ്ഠോ ഗുണപ്രഭുഃ..
ഗുണജ്ഞോ ഗുണസമ്പൂജ്യോ ഗുണൈകസദനം സദാ.
ഗുണപ്രണയവാൻ ഗൗണപ്രകൃതിർഗുണഭാജനം..
ഗുണിപ്രണതപാദാബ്ജോ ഗുണിഗീതോ ഗുണോജ്ജ്വലഃ.
ഗുണവാൻ ഗുണസമ്പന്നോ ഗുണാനന്ദിതമാനസഃ..
ഗുണസഞ്ചാരചതുരോ ഗുണസഞ്ചയസുന്ദരഃ.
ഗുണഗൗരോ ഗുണാധാരോ ഗുണസംവൃതചേതനഃ..
ഗുണകൃദ്ഗുണഭൃന്നിത്യം ഗുണാഗ്ര്യോ ഗുണപാരദൃക്.
ഗുണപ്രചാരീ ഗുണയുഗ് ഗുണാഗുണവിവേകകൃത്..
ഗുണാകരോ ഗുണകരോ ഗുണപ്രവണവർധനഃ.
ഗുണഗൂഢചരോ ഗൗണസർവസഞ്ചാരചേഷ്ടിതഃ..
ഗുണദക്ഷിണസൗഹാർദോ ഗുണലക്ഷണതത്ത്വവിത്.
ഗുണഹാരീ ഗുണകലോ ഗുണസംഘസഖഃ സദാ..
ഗുണസംസ്കൃതസംസാരോ ഗുണതത്ത്വവിവേചകഃ.
ഗുണഗർവധരോ ഗൗണസുഖദുഃഖോദയോ ഗുണഃ..
ഗുണാധീശോ ഗുണലയോ ഗുണവീക്ഷണലാലസഃ.
ഗുണഗൗരവദാതാ ച ഗുണദാതാ ഗുണപ്രദഃ..
ഗുണകൃദ് ഗുണസംബന്ധോ ഗുണഭൃദ് ഗുണബന്ധനഃ.
ഗുണഹൃദ്യോ ഗുണസ്ഥായീ ഗുണദായീ ഗുണോത്കടഃ..
ഗുണചക്രധരോ ഗൗണാവതാരോ ഗുണബാന്ധവഃ.
ഗുണബന്ധുർഗുണപ്രജ്ഞോ ഗുണപ്രാജ്ഞോ ഗുണാലയഃ..
ഗുണധാതാ ഗുണപ്രാണോ ഗുണഗോപോ ഗുണാശ്രയഃ.
ഗുണയായീ ഗുണാധായീ ഗുണപോ ഗുണപാലകഃ..
ഗുണാഹൃതതനുർഗൗണോ ഗീർവാണോ ഗുണഗൗരവഃ.
ഗുണവത്പൂജിതപദോ ഗുണവത്പ്രീതിദായകഃ..
ഗുണവദ്ഗീതകീർതിശ്ച ഗുണവദ്ബദ്ധസൗഹൃദഃ.
ഗുണവദ്വരദോ നിത്യം ഗുണവത്പ്രതിപാലകഃ..
ഗുണവദ്ഗുണസന്തുഷ്ടോ ഗുണവദ്രചിതസ്തവഃ.
ഗുണവദ്രക്ഷണപരോ ഗുണവത്പ്രണയപ്രിയഃ..
ഗുണവച്ചക്രസഞ്ചാരോ ഗുണവത്കീർതിവർധനഃ.
ഗുണവദ്ഗുണചിത്തസ്ഥോ ഗുണവദ്ഗുണരക്ഷകഃ..
ഗുണവത്പോഷണകരോ ഗുനവച്ഛത്രുസൂദനഃ .
ഗുണവത്സിദ്ധിദാതാ ച ഗുണവദ്ഗൗരവപ്രദഃ..
ഗുണവത്പ്രവണസ്വാന്തോ ഗുണവദ്ഗുണഭൂഷണഃ.
ഗുണവത്കുലവിദ്വേഷി-
വിനാശകരണക്ഷമഃ..
ഗുണിസ്തുതഗുണോ ഗർജത്പ്രലയാംബുദനിഃസ്വനഃ.
ഗജോ ഗജപതിർഗർജദ്ഗജ-
യുദ്ധവിശാരദഃ..
ഗജാസ്യോ ഗജകർണോഽഥ ഗജരാജോ ഗജാനനഃ.
ഗജരൂപധരോ ഗർജദ്ഗജയൂഥോദ്ധുരധ്വനിഃ..
ഗജാധീഷോ ഗജാധാരോ ഗജാസുരജയോദ്ധുരഃ.
ഗജദന്തോ ഗജവരോ ഗജകുംഭോ ഗജധ്വനിഃ..
ഗജമായോ ഗജമയോ ഗജശ്രീർഗജഗർജിതഃ.
ഗജാമയഹരോ നിത്യം ഗജപുഷ്ടിപ്രദായകഃ..
ഗജോത്പത്തിർഗജത്രാതാ ഗജഹേതുർഗജാധിപഃ.
ഗജമുഖ്യോ ഗജകുലപ്രവരോ ഗജദൈത്യഹാ..
ഗജകേതുർഗജാധ്യക്ഷോ ഗജസേതുർഗജാകൃതിഃ.
ഗജവന്ദ്യോ ഗജപ്രാണോ ഗജസേവ്യോ ഗജപ്രഭുഃ..
ഗജമത്തോ ഗജേശാനോ ഗജേശോ ഗജപുംഗവഃ.
ഗജദന്തധരോ ഗുഞ്ജന്മധുപോ ഗജവേഷഭൃത്..
ഗജച്ഛന്നോ ഗജാഗ്രസ്ഥോ ഗജയായീ ഗജാജയഃ.
ഗജരാഡ്ഗജയൂഥസ്ഥോ ഗജഗഞ്ജകഭഞ്ജകഃ..
ഗർജിതോജ്ഝിതദൈത്യാസു-
ര്ഗർജിതത്രാതവിഷ്ടപഃ.
ഗാനജ്ഞോ ഗാനകുശലോ ഗാനതത്ത്വവിവേചകഃ..
ഗാനശ്ലാഘീ ഗാനരസോ ഗാനജ്ഞാനപരായണഃ.
ഗാനാഗമജ്ഞോ ഗാനാംഗോ ഗാനപ്രവണചേതനഃ..
ഗാനകൃദ്ഗാനചതുരോ ഗാനവിദ്യാവിശാരദഃ.
ഗാനധ്യേയോ ഗാനഗമ്യോ ഗാനധ്യാനപരായണഃ..
ഗാനഭൂർഗാനശീലശ്ച ഗാനശാലീ ഗതശ്രമഃ.
ഗാനവിജ്ഞാനസമ്പന്നോ ഗാനശ്രവണലാലസഃ..
ഗാനയത്തോ ഗാനമയോ ഗാനപ്രണയവാൻ സദാ .
ഗാനധ്യാതാ ഗാനബുദ്ധിർഗാനോത്സുകമനാഃ പുനഃ..
ഗാനോത്സുകോ ഗാനഭൂമിർഗാനസീമാ ഗുണോജ്ജ്വലഃ.
ഗാനംഗജ്ഞാനവാൻ ഗാനമാനവാൻ ഗാനപേശലഃ..
ഗാനവത്പ്രണയോ ഗാനസമുദ്രോ ഗാനഭൂഷണഃ.
ഗാനസിന്ധുർഗാനപരോ ഗാനപ്രാണോ ഗണാശ്രയഃ..
ഗാനൈകഭൂർഗാനഹൃഷ്ടോ ഗാനചക്ഷുർഗാണൈകദൃക്.
ഗാനമത്തോ ഗാനരുചിർഗാന-
വിദ്ഗാനവിത്പ്രിയഃ..
ഗാനാന്തരാത്മാ ഗാനാഢ്യോ ഗാനഭ്രാജത്സഭഃ സദാ.
ഗാനമായോ ഗാനധരോ ഗാനവിദ്യാവിശോധകഃ..
ഗാനാഹിതഘ്നോ ഗാനേന്ദ്രോ ഗാനലീനോ ഗതിപ്രിയഃ.
ഗാനാധീശോ ഗാനലയോ ഗാനാധാരോ ഗതീശ്വരഃ..
ഗാനവന്മാനദോ ഗാനഭൂതിർഗാനൈകഭൂതിമാൻ.
ഗാനതാനതതോ ഗാനതാനദാനവിമോഹിതഃ..
ഗുരുർഗുരൂദരശ്രോണി-
ര്ഗുരുതത്ത്വാർഥദർശനഃ.
ഗുരുസ്തുതോ ഗുരുഗുണോ ഗുരുമായോ ഗുരുപ്രിയഃ..
ഗുരുകീർതിർഗുരുഭുജോ ഗുരുവക്ഷാ ഗുരുപ്രഭഃ.
ഗുരുലക്ഷണസമ്പന്നോ ഗുരുദ്രോഹപരാങ്മുഖഃ..
ഗുരുവിദ്യോ ഗുരുപ്രാണോ ഗുരുബാഹുബലോച്ഛ്രയഃ.
ഗുരുദൈത്യപ്രാണഹരോ ഗുരുദൈത്യാപഹാരകഃ..
ഗുരുഗർവഹരോ ഗുഹ്യപ്രവരോ ഗുരുദർപഹാ.
ഗുരുഗൗരവദായീ ച ഗുരുഭീത്യപഹാരകഃ..
ഗുരുശുണ്ഡോ ഗുരുസ്കന്ധോ ഗുരുജംഘോ ഗുരുപ്രഥഃ.
ഗുരുഭാലോ ഗുരുഗലോ ഗുരുശ്രീർഗുരുഗർവനുത്..
ഗുരൂരുഗുരുപീനാംസോ ഗുരുപ്രണയലാലസഃ.
ഗുരുമുഖ്യോ ഗുരുകുലസ്ഥായീ ഗുരുഗുണഃ സദാ..
ഗുരുസംശയഭേത്താ ച ഗുരുമാനപ്രദായകഃ.
ഗുരുധർമസദാരാധ്യോ ഗുരുധർമനികേതനഃ..
ഗുരുദൈത്യകുലച്ഛേത്താ ഗുരുസൈന്യോ ഗുരുദ്യുതിഃ.
ഗുരുധർമാഗ്രഗണ്യോഽഥ ഗുരുധർമധുരന്ധരഃ..
ഗരിഷ്ഠോ ഗുരുസന്താപശമനോ ഗുരുപൂജിതഃ.
ഗുരുധർമധരോ ഗൗരധർമാധാരോ ഗദാപഹഃ..
ഗുരുശാസ്ത്രവിചാരജ്ഞോ ഗുരുശാസ്ത്രകൃതോദ്യമഃ.
ഗുരുശാസ്ത്രാർഥനിലയോ ഗുരുശാസ്ത്രാലയഃ സദാ..
ഗുരുമന്ത്രോ ഗുരുശ്രേഷ്ഠോ ഗുരുമന്ത്രഫലപ്രദഃ.
ഗുരുസ്ത്രീഗമനോദ്ദാമ-
പ്രായശ്ചിത്തനിവാരകഃ..
ഗുരുസംസാരസുഖദോ ഗുരുസംസാരദുഃഖഭിത്.
ഗുരുശ്ലാഘാപരോ ഗൗരഭാനുഖണ്ഡാവതംസഭൃത്..
ഗുരുപ്രസന്നമൂർതിശ്ച ഗുരുശാപവിമോചകഃ.
ഗുരുകാന്തിർഗുരുമയോ ഗുരുശാസനപാലകഃ..
ഗുരുതന്ത്രോ ഗുരുപ്രജ്ഞോ ഗുരുഭോ ഗുരുദൈവതം.
ഗുരുവിക്രമസഞ്ചാരോ ഗുരുദൃഗ്ഗുരുവിക്രമഃ..
ഗുരുക്രമോ ഗുരുപ്രേഷ്ഠോ ഗുരുപാഖണ്ഡഖണ്ഡകഃ.
ഗുരുഗർജിതസമ്പൂർണ-
ബ്രഹ്മാണ്ഡോ ഗുരുഗർജിതഃ..
ഗുരുപുത്രപ്രിയസഖോ ഗുരുപുത്രഭയാപഹഃ.
ഗുരുപുത്രപരിത്രാതാ ഗുരുപുത്രവരപ്രദഃ..
ഗുരുപുത്രാർതിശമനോ ഗുരുപുത്രാധിനാശനഃ.
ഗുരുപുത്രപ്രാണദാതാ ഗുരുഭക്തിപരായണഃ..
ഗുരുവിജ്ഞാനവിഭവോ ഗൗരഭാനുവരപ്രദഃ.
ഗൗരഭാനുസ്തുതോ ഗൗരഭാനുത്രാസാപഹാരകഃ..
ഗൗരഭാനുപ്രിയോ ഗൗരഭാനുർഗൗരവവർധനഃ.
ഗൗരഭാനുപരിത്രാതാ ഗൗരഭാനുസഖഃ സദാ..
ഗൗരഭാനുർപ്രഭുർഗൗര-
ഭാനുഭീതിപ്രണശനഃ.
ഗൗരീതേജഃസമുത്പന്നോ ഗൗരീഹൃദയനന്ദനഃ..
ഗൗരീസ്തനന്ധയോ ഗൗരീമനോവാഞ്ഛിതസിദ്ധികൃത്.
ഗൗരോ ഗൗരഗുണോ ഗൗരപ്രകാശോ ഗൗരഭൈരവഃ..
ഗൗരീശനന്ദനോ ഗൗരീപ്രിയപുത്രോ ഗദാധരഃ.
ഗൗരീവരപ്രദോ ഗൗരീപ്രണയോ ഗൗരസച്ഛവിഃ..
ഗൗരീഗണേശ്വരോ ഗൗരീപ്രവണോ ഗൗരഭാവനഃ.
ഗൗരാത്മാ ഗൗരകീർതിശ്ച ഗൗരഭാവോ ഗരിഷ്ഠദൃക്..
ഗൗതമോ ഗൗതമീനാഥോ ഗൗതമീപ്രാണവല്ലഭഃ.
ഗൗതമാഭീഷ്ടവരദോ ഗൗതമാഭയദായകഃ..
ഗൗതമപ്രണയപ്രഹ്വോ ഗൗതമാശ്രമദുഃഖഹാ.
ഗൗതമീതീരസഞ്ചാരീ ഗൗതമീതീർഥനായകഃ..
ഗൗതമാപത്പരിഹാരോ ഗൗതമാധിവിനാശനഃ.
ഗോപതിർഗോധനോ ഗോപോ ഗോപാലപ്രിയദർശനഃ..
ഗോപാലോ ഗോഗണാധീശോ ഗോകശ്മലനിവർതകഃ.
ഗോസഹസ്രോ ഗോപവരോ ഗോപഗോപീസുഖാവഹഃ..
ഗോവർധനോ ഗോപഗോപോ ഗോപോ ഗോകുലവർധനഃ.
ഗോചരോ ഗോചരാധ്യക്ഷോ ഗോചരപ്രീതിവൃദ്ധികൃത്..
ഗോമീ ഗോകഷ്ടസന്ത്രാതാ ഗോസന്താപനിവർതകഃ.
ഗോഷ്ഠോ ഗോഷ്ഠാശ്രയോ ഗോഷ്ഠപതിർഗോധനവർധനഃ..
ഗോഷ്ഠപ്രിയോ ഗോഷ്ഠമയോ ഗോഷ്ഠാമയനിവർതകഃ.
ഗോലോകോ ഗോലകോ ഗോഭൃദ്ഗോഭർതാ ഗോസുഖാവഹഃ..
ഗോധുഗ്ഗോധുഗ്ഗണപ്രേഷ്ഠോ ഗോദോഗ്ധാ ഗോമയപ്രിയഃ.
ഗോത്രം ഗോത്രപതിർഗോത്ര-
പ്രഭുർഗോത്രഭയാപഹഃ..
ഗോത്രവൃദ്ധികരോ ഗോത്രപ്രിയോ ഗോത്രാർതിനാശനഃ.
ഗോത്രോദ്ധാരപരോ ഗോത്രപ്രവരോ ഗോത്രദൈവതം..
ഗോത്രവിഖ്യാതനാമാ ച ഗോത്രീ ഗോത്രപ്രപാലകഃ.
ഗോത്രസേതുർഗോത്രകേതു-
ര്ഗോത്രഹേതുർഗതക്ലമഃ..
ഗോത്രത്രാണകരോ ഗോത്രപതിർഗോത്രേശപൂജിതഃ.
ഗോത്രഭിദ്ഗോത്രഭിത്ത്രാതാ ഗോത്രഭിദ്വരദായകഃ..
ഗോത്രഭിത്പൂജിതപദോ ഗോത്രഭിച്ഛത്രുസൂദനഃ.
ഗോത്രഭിത്പ്രീതിദോ നിത്യം ഗോത്രഭിദ്ഗോത്രപാലകഃ..
ഗോത്രഭിദ്ഗീതചരിതോ ഗോത്രഭിദ്രാജ്യരക്ഷകഃ.
ഗോത്രഭിജ്ജയദായീ ച ഗോത്രഭിത്പ്രണയഃ സദാ..
ഗോത്രഭിദ്ഭയസംഭേത്താ ഗോത്രഭിന്മാനദായകഃ.
ഗോത്രഭിദ്ഗോപനപരോ ഗോത്രഭിത്സൈന്യനായകഃ..
ഗോത്രാധിപപ്രിയോ ഗോത്രപുത്രീപുത്രോ ഗിരിപ്രിയഃ.
ഗ്രന്ഥജ്ഞോ ഗ്രന്ഥകൃദ്ഗ്രന്ഥഗ്രന്ഥി-
ഭിദ്ഗ്രന്ഥവിഘ്നഹാ..
ഗ്രന്ഥാദിർഗ്രന്ഥസഞ്ചാരോ ഗ്രന്ഥശ്രവണലോലുപഃ.
ഗ്രന്ഥാധീനക്രിയോ ഗ്രന്ഥപ്രിയോ ഗ്രന്ഥാർഥതത്ത്വവിത്..
ഗ്രന്ഥസംശയസഞ്ച്ഛേദീ ഗ്രന്ഥവക്താ ഗ്രഹാഗ്രണീഃ.
ഗ്രന്ഥഗീതഗുണോ ഗ്രന്ഥഗീതോ ഗ്രന്ഥാദിപൂജിതഃ..
ഗ്രന്ഥാരംഭസ്തുതോ ഗ്രന്ഥഗ്രാഹീ ഗ്രന്ഥാർഥപാരദൃക്.
ഗ്രന്ഥദൃഗ്ഗ്രന്ഥവിജ്ഞാനോ ഗ്രന്ഥസന്ദർഭശോധകഃ..
ഗ്രന്ഥകൃത്പൂജിതോ ഗ്രന്ഥകരോ ഗ്രന്ഥപരായണഃ.
ഗ്രന്ഥപാരായണപരോ ഗ്രന്ഥസന്ദേഹഭഞ്ജകഃ..
ഗ്രന്ഥകൃദ്വരദാതാ ച ഗ്രന്ഥകൃദ്വന്ദിതഃ സദാ.
ഗ്രന്ഥാനുരക്തോ ഗ്രന്ഥജ്ഞോ ഗ്രന്ഥാനുഗ്രഹദായകഃ..
ഗ്രന്ഥാന്തരാത്മാ ഗ്രന്ഥാർഥപണ്ഡിതോ ഗ്രന്ഥസൗഹൃദഃ.
ഗ്രന്ഥപാരംഗമോ ഗ്രന്ഥഗുണവിദ്ഗ്രന്ഥവിഗ്രഹഃ..
ഗ്രന്ഥസേതുർഗ്രന്ഥഹേതു-
ര്ഗ്രന്ഥകേതുർഗ്രഹാഗ്രഗഃ.
ഗ്രന്ഥപൂജ്യോ ഗ്രന്ഥഗേയോ ഗ്രന്ഥഗ്രഥനലാലസഃ..
ഗ്രന്ഥഭൂമിർഗ്രഹശ്രേഷ്ഠോ ഗ്രഹകേതുർഗ്രഹാശ്രയഃ.
ഗ്രന്ഥകാരോ ഗ്രന്ഥകാരമാന്യോ ഗ്രന്ഥപ്രസാരകഃ..
ഗ്രന്ഥശ്രമജ്ഞോ ഗ്രന്ഥാംഗോ ഗ്രന്ഥഭ്രമനിവാരകഃ.
ഗ്രന്ഥപ്രവണസർവാംഗോ ഗ്രന്ഥപ്രണയതത്പരഃ..
ഗീതം ഗീതഗുണോ ഗീതകീർതിർഗീതവിശാരദഃ.
ഗീതസ്ഫീതയശാ ഗീതപ്രണയോ ഗീതചഞ്ചുരഃ..
ഗീതപ്രസന്നോ ഗീതാത്മാ ഗീതലോലോ ഗതസ്പൃഹഃ.
ഗീതാശ്രയോ ഗീതമയോ ഗീതതത്ത്വാർഥകോവിദഃ..
ഗീതസംശയസഞ്ഛേത്താ ഗീതസംഗീതശാശനഃ.
ഗീതാർഥജ്ഞോ ഗീതതത്ത്വോ ഗീതാതത്ത്വം ഗതാശ്രയഃ..
ഗീതാസാരോഽഥ ഗീതാകൃദ്ഗീതാകൃദ്വിഘ്നനാശനഃ.
ഗീതാശക്തോ ഗീതലീനോ ഗീതാവിഗതസഞ്ജ്വരഃ..
ഗീതൈകദൃഗ്ഗീതഭൂതി-
ര്ഗീതപ്രീതോ ഗതാലസഃ.
ഗീതവാദ്യപടുർഗീത-
പ്രഭുർഗീതാർഥതത്ത്വവിത്..
ഗീതാഗീതവിവേകജ്ഞോ ഗീതാപ്രവണചേതനഃ.
ഗതഭീർഗതവിദ്വേഷോ ഗതസംസാരബന്ധനഃ..
ഗതമായോ ഗതത്രാസോ ഗതദുഃഖോ ഗതജ്വരഃ.
ഗതാസുഹൃദ്ഗതജ്ഞാനോ ഗതദുഷ്ടാശയോ ഗതഃ..
ഗതാർതിർഗതസങ്കല്പോ ഗതദുഷ്ടവിചേഷ്ടിതഃ.
ഗതാഹങ്കാരസഞ്ചാരോ ഗതദർപോ ഗതാഹിതഃ..
ഗതവിഘ്നോ ഗതഭയോ ഗതാഗതനിവാരകഃ.
ഗതവ്യഥോ ഗതാപായോ ഗതദോഷോ ഗതേഃ പരഃ..
ഗതസർവവികാരോഽഥ ഗതഗഞ്ജിതകുഞ്ജരഃ.
ഗതകമ്പിതഭൂപൃഷ്ഠോ ഗതരുഗ്ഗതകല്മഷഃ..
ഗതദൈന്യോ ഗതസ്തൈന്യോ ഗതമാനോ ഗതശ്രമഃ.
ഗതക്രോധോ ഗതഗ്ലാനിർഗതമ്ലാനോ ഗതഭ്രമഃ..
ഗതാഭാവോ ഗതഭവോ ഗതതത്ത്വാർഥസംശയഃ.
ഗയാസുരശിരശ്ഛേത്താ ഗയാസുരവരപ്രദഃ..
ഗയാവാസോ ഗയാനാഥോ ഗയാവാസിനമസ്കൃതഃ.
ഗയാതീർഥഫലാധ്യക്ഷോ ഗയായാത്രാഫലപ്രദഃ..
ഗയാമയോ ഗയാക്ഷേത്രം ഗയാക്ഷേത്രനിവാസകൃത്.
ഗയാവാസിസ്തുതോ ഗയാന്മധുവ്രതലസത്കടഃ..
ഗായകോ ഗായകവരോ ഗായകേഷ്ടഫലപ്രദഃ.
ഗായകപ്രണയീ ഗാതാ ഗായകാഭയദായകഃ..
ഗായകപ്രവണസ്വാന്തോ ഗായകഃ പ്രഥമഃ സദാ.
ഗായകോദ്ഗീതസമ്പ്രീതോ ഗായകോത്കടവിഘ്നഹാ..
ഗാനഗേയോ ഗായകേശോ ഗായകാന്തരസഞ്ചരഃ.
ഗായകപ്രിയദഃ ശശ്വദ് ഗായകാധീനവിഗ്രഹഃ..
ഗേയോ ഗേയഗുണോ ഗേയചരിതോ ഗേയതത്ത്വവിത്.
ഗായകത്രാസഹാ ഗ്രന്ഥോ ഗ്രന്ഥതത്ത്വവിവേചകഃ..
ഗാഢാനുരാഗോ ഗാഢാംഗോ ഗാഢാഗംഗാജലോഽന്വഹം.
ഗാഢാവഗാഢജലധി-
ര്ഗാഢപ്രജ്ഞോ ഗതാമയഃ..
ഗാഢപ്രത്യർഥിസൈന്യോഽഥ ഗാഢാനുഗ്രഹതത്പരഃ.
ഗാഢശ്ലേഷരസാഭിജ്ഞോ ഗാഢനിർവൃതിസാധകഃ..
ഗംഗാധരേഷ്ടവരദോ ഗംഗാധരഭയാപഹഃ.
ഗംഗാധരഗുരുർഗംഗാ-
ധരധ്യാതപദഃ സദാ..
ഗംഗാധരസ്തുതോ ഗംഗാധരാരാധ്യോ ഗതസ്മയഃ.
ഗംഗാധരപ്രിയോ ഗംഗാധരോ ഗംഗാംബുസുന്ദരഃ..
ഗംഗാജലരസാസ്വാദചതുരോ ഗാംഗതീരയഃ.
ഗംഗാജലപ്രണയവാൻ ഗംഗാതീരവിഹാരകൃത്..
ഗംഗാപ്രിയോ ഗാംഗജലാവഗാഹനപരഃ സദാ.
ഗന്ധമാദനസംവാസോ ഗന്ധമാദനകേലികൃത്..
ഗന്ധാനുലിപ്തസർവാംഗോ ഗന്ധലുബ്ധമധുവ്രതഃ.
ഗന്ധോ ഗന്ധർവരാജോഽഥ ഗന്ധർവപ്രിയകൃത് സദാ..
ഗന്ധർവവിദ്യാതത്ത്വജ്ഞോ ഗന്ധർവപ്രീതിവർധനഃ.
ഗകാരബീജനിലയോ ഗകാരോ ഗർവിഗർവനുത്..
ഗന്ധർവഗണസംസേവ്യോ ഗന്ധർവവരദായകഃ.
ഗന്ധർവോ ഗന്ധമാതംഗോ ഗന്ധർവകുലദൈവതം..
ഗന്ധർവഗർവസഞ്ച്ഛേത്താ ഗന്ധർവവരദർപഹാ.
ഗന്ധർവപ്രവണസ്വാന്തോ ഗന്ധർവഗണസംസ്തുതഃ..
ഗന്ധർവാർചിതപാദാബ്ജോ ഗന്ധർവഭയഹാരകഃ.
ഗന്ധർവാഭയദഃ ശശ്വദ് ഗന്ധർവപ്രതിപാലകഃ..
ഗന്ധർവഗീതചരിതോ ഗന്ധർവപ്രണയോത്സുകഃ.
ഗന്ധർവഗാനശ്രവണപ്രണയീ ഗർവഭഞ്ജനഃ..
ഗന്ധർവത്രാണസന്നദ്ധോ ഗന്ധർവസമരക്ഷമഃ.
ഗന്ധർവസ്ത്രീഭിരാരാധ്യോ ഗാനം ഗാനപടുഃ സദാ..
ഗച്ഛോ ഗച്ഛപതിർഗച്ഛനായകോ ഗച്ഛഗർവഹാ.
ഗച്ഛരാജോഽഥ ഗച്ഛേശോ ഗച്ഛരാജനമസ്കൃതഃ..
ഗച്ഛപ്രിയോ ഗച്ഛഗുരുർഗച്ഛത്രാണകൃതോദ്യമഃ.
ഗച്ഛപ്രഭുർഗച്ഛചരോ ഗച്ഛപ്രിയകൃതോദ്യമഃ..
ഗച്ഛഗീതഗുണോ ഗച്ഛമര്യാദാപ്രതിപാലകഃ.
ഗച്ഛധാതാ ഗച്ഛഭർതാ ഗച്ഛവന്ദ്യോ ഗുരോർഗുരുഃ..
ഗൃത്സോ ഗൃത്സമദോ ഗൃത്സമദാഭീഷ്ടവരപ്രദഃ.
ഗീർവാണഗീതചരിതോ ഗീർവാണഗണസേവിതഃ..
ഗീർവാണവരദാതാ ച ഗീർവാണഭയനാശകൃത്.
ഗീർവാണഗുണസംവീതോ ഗീർവാണാരാതിസൂദനഃ..
ഗീർവാണധാമ ഗീർവാണഗോപ്താ ഗീർവാണഗർവഹൃത്.
ഗീർവാണാർതിഹരോ നിത്യം ഗീർവാണവരദായകഃ..
ഗീർവാണശരണം ഗീതനാമാ ഗീർവാണസുന്ദരഃ.
ഗീർവാണപ്രാണദോ ഗന്താ ഗീർവാണാനീകരക്ഷകഃ..
ഗുഹേഹാപൂരകോ ഗന്ധമത്തോ ഗീർവാണപുഷ്ടിദഃ.
ഗീർവാണപ്രയുതത്രാതാ ഗീതഗോത്രോ ഗതാഹിതഃ..
ഗീർവാണസേവിതപദോ ഗീർവാണപ്രഥിതോ ഗലത്.
ഗീർവാണഗോത്രപ്രവരോ ഗീർവാണഫലദായകഃ..
ഗീർവാണപ്രിയകർതാ ച ഗീർവാണാഗമസാരവിത്.
ഗീർവാണാഗമസമ്പത്തി-
ര്ഗീർവാണവ്യസനാപഹഃ..
ഗീർവാണപ്രണയോ ഗീതഗ്രഹണോത്സുകമാനസഃ.
ഗീർവാണഭ്രമസംഭേത്താ ഗീർവാണഗുരുപൂജിതഃ..
ഗ്രഹോ ഗ്രഹപതിർഗ്രാഹോ ഗ്രഹപീഡാപ്രണാശനഃ.
ഗ്രഹസ്തുതോ ഗ്രഹാധ്യക്ഷോ ഗ്രഹേശോ ഗ്രഹദൈവതം..
ഗ്രഹകൃദ്ഗ്രഹഭർതാ ച ഗ്രഹേശാനോ ഗ്രഹേശ്വരഃ.
ഗ്രഹാരാധ്യോ ഗ്രഹത്രാതാ ഗ്രഹഗോപ്താ ഗ്രഹോത്കടഃ..
ഗ്രഹഗീതഗുണോ ഗ്രന്ഥപ്രണേതാ ഗ്രഹവന്ദിതഃ.
ഗവീ ഗവീശ്വരോ ഗർവീ ഗർവിഷ്ഠോ ഗർവിഗർവഹാ..
ഗവാം പ്രിയോ ഗവാം നാഥോ ഗവീശാനോ ഗവാം പതിഃ.
ഗവ്യപ്രിയോ ഗവാം ഗോപ്താ ഗവിസമ്പത്തിസാധകഃ..
ഗവിരക്ഷണസന്നദ്ധോ ഗവാം ഭയഹരഃ ക്ഷണാത്.
ഗവിഗർവഹരോ ഗോദോ ഗോപ്രദോ ഗോജയപ്രദഃ..
ഗജായുതബലോ ഗണ്ഡഗുഞ്ജന്മത്തമധുവ്രതഃ.
ഗണ്ഡസ്ഥലലസദ്ദാന-
മിലന്മത്താലിമണ്ഡിതഃ..
ഗുഡോ ഗുഡപ്രിയോ ഗുണ്ഡഗലദ്ദാനോ ഗുഡാശനഃ.
ഗുഡാകേശോ ഗുഡാകേശസഹായോ ഗുഡലഡ്ഡുഭുക്..
ഗുഡഭുഗ്ഗുഡഭുഗ്ഗണയോ ഗുഡാകേശവരപ്രദഃ.
ഗുഡാകേശാർചിതപദോ ഗുഡാകേശസഖഃ സദാ..
ഗദാധരാർചിതപദോ ഗദാധരവരപ്രദഃ.
ഗദായുധോ ഗദാപാണിർഗദായുദ്ധവിശാരദഃ..
ഗദഹാ ഗദദർപഘ്നോ ഗദഗർവപ്രണാശനഃ.
ഗദഗ്രസ്തപരിത്രാതാ ഗദാഡംബരഖണ്ഡകഃ..
ഗുഹോ ഗുഹാഗ്രജോ ഗുപ്തോ ഗുഹാശായീ ഗുഹാശയഃ.
ഗുഹപ്രീതികരോ ഗൂഢോ ഗൂഢഗുൽഫോ ഗുണൈകദൃക്..
ഗീർഗീഷ്പതിർഗിരീശാനോ ഗീർദേവീഗീതസദ്ഗുണഃ.
ഗീർദേവോ ഗീഷ്പ്രിയോ ഗീർഭൂർഗീരാത്മാ ഗീഷ്പ്രിയങ്കരഃ..
ഗീർഭൂമിർഗീരസജ്ഞോഽഥ ഗീഃപ്രസന്നോ ഗിരീശ്വരഃ.
ഗിരീശജോ ഗിരൗശായീ ഗിരിരാജസുഖാവഹഃ..
ഗിരിരാജാർചിതപദോ ഗിരിരാജനമസ്കൃതഃ.
ഗിരിരാജഗുഹാവിഷ്ടോ ഗിരിരാജാഭയപ്രദഃ..
ഗിരിരാജേഷ്ടവരദോ ഗിരിരാജപ്രപാലകഃ.
ഗിരിരാജസുതാസൂനു-
ര്ഗിരിരാജജയപ്രദഃ..
ഗിരിവ്രജവനസ്ഥായീ ഗിരിവ്രജചരഃ സദാ.
ഗർഗോ ഗർഗപ്രിയോ ഗർഗദേഹോ ഗർഗനമസ്കൃതഃ..
ഗർഗഭീതിഹരോ ഗർഗവരദോ ഗർഗസംസ്തുതഃ.
ഗർഗഗീതപ്രസന്നാത്മാ ഗർഗാനന്ദകരഃ സദാ..
ഗർഗപ്രിയോ ഗർഗമാനപ്രദോ ഗർഗാരിഭഞ്ജകഃ.
ഗർഗവർഗപരിത്രാതാ ഗർഗസിദ്ധിപ്രദായകഃ..
ഗർഗഗ്ലാനിഹരോ ഗർഗഭ്രമഹൃദ്ഗർഗസംഗതഃ.
ഗർഗാചാര്യോ ഗർഗമുനിർഗർഗ-
സമ്മാനഭാജനഃ..
ഗംഭീരോ ഗണിതപ്രജ്ഞോ ഗണിതാഗമസാരവിത്.
ഗണകോ ഗണകശ്ലാഘ്യോ ഗണകപ്രണയോത്സുകഃ..
ഗണകപ്രവണസ്വാന്തോ ഗണിതോ ഗണിതാഗമഃ.
ഗദ്യം ഗദ്യമയോ ഗദ്യപദ്യവിദ്യാവിശാരദഃ..
ഗലലഗ്നമഹാനാഗോ ഗലദർചിർഗലസന്മദഃ.
ഗലത്കുഷ്ഠിവ്യഥാഹന്താ ഗലത്കുഷ്ഠിസുഖപ്രദഃ..
ഗംഭീരനാഭിർഗംഭീരസ്വരോ ഗംഭീരലോചനഃ.
ഗംഭീരഗുണസമ്പന്നോ ഗംഭീരഗതിശോഭനഃ..
ഗർഭപ്രദോ ഗർഭരൂപോ ഗർഭാപദ്വിനിവാരകഃ.
ഗർഭാഗമനസന്നാശോ ഗർഭദോ ഗർഭശോകനുത്..
ഗർഭത്രാതാ ഗർഭഗോപ്താ ഗർഭപുഷ്ടികരഃ സദാ.
ഗർഭാശ്രയോ ഗർഭമയോ ഗർഭാമയനിവാരകഃ..
ഗർഭാധാരോ ഗർഭധരോ ഗർഭസന്തോഷസാധകഃ.
ഗർഭഗൗരവസന്ധാനസന്ധാനം ഗർഭവർഗഹൃത്..
ഗരീയാൻ ഗർവനുദ്ഗർവമർദീ ഗരദമർദകഃ.
ഗുരുസന്താപശമനോ ഗുരുരാജ്യസുഖപ്രദഃ..

അഥ ഫലശ്രുതിഃ
നാമ്നാം സഹസ്രമുദിതം മഹദ്ഗണപതേരിദം.
ഗകാരാദിജഗദ്വന്ദ്യം ഗോപനീയം പ്രയത്നതഃ..
യ ഇദം പ്രയതഃ പ്രാതസ്ത്രിസന്ധ്യം വാ പഠേന്നരഃ.
വാഞ്ഛിതം സമവാപ്നോതി നാത്ര കാര്യാ വിചാരണാ..
പുത്രാർഥീ ലഭതേ പുത്രാൻ ധനാർഥീ ലഭതേ ധനം.
വിദ്യാർഥീ ലഭതേ വിദ്യാം സത്യം സത്യം ന സംശയഃ..
ഭൂർജത്വചി സമാലിഖ്യ കുങ്കുമേന സമാഹിതഃ.
ചതുർഥാം ഭൗമവാരോ ച ചന്ദ്രസൂര്യോപരാഗകേ..
പൂജയിത്വാ ഗണധീശം യഥോക്തവിധിനാ പുരാ.
പൂജയേദ് യോ യഥാശക്ത്യാ ജുഹുയാച്ച ശമീദലൈഃ..
ഗുരും സമ്പൂജ്യ വസ്ത്രാദ്യൈഃ കൃത്വാ ചാപി പ്രദക്ഷിണാം.
ധാരയേദ് യഃ പ്രയത്നേന സ സാക്ഷാദ് ഗണനായകഃ..
സുരാശ്ചാസുരവര്യാശ്ച പിശാചാഃ കിന്നരോരഗഃ.
പ്രണമന്തി സദാ തം വൈ ദുഷ്ട്വാം വിസ്മിതമാനസാഃ..
രാജാ സപദി വശ്യഃ സ്യാത് കാമിന്യസ്തദ്വശേ സ്ഥിരാഃ.
തസ്യ വംശോ സ്ഥിരാ ലക്ഷ്മീഃ കദാപി ന വിമുഞ്ചതി..
നിഷ്കാമോ യഃ പഠേദേതദ് ഗണേശ്വരപരായണഃ.
സ പ്രതിഷ്ഠാം പരാം പ്രാപ്യ നിജലോകമവാപ്നുയാത്..
ഇദം തേ കീർതിതം നാമ്നാം സഹസ്രം ദേവി പാവനം.
ന ദേയം കൃപണയാഥ ശഠായ ഗുരുവിദ്വിഷേ..
ദത്ത്വാ ച ഭ്രംശമാപ്നോതി ദേവതായാഃ പ്രകോപതഃ..
ഇതി ശ്രുത്വാ മഹാദേവീ തദാ വിസ്മിതമാനസാ.
പൂജയാമാസ വിധിവദ്ഗണേശ്വരപദദ്വയം..

 

 

Click below to listen to Ganesha Gakara Sahasranama Stotram 

 

Ganesha Gakara Sahasranama Stotram

 

 

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |