ഗണേശ മഞ്ജരീ സ്തോത്രം

സദ്ഗുരുഗജാസ്യവാണീചരണയുഗാംഭോരുഹേഷു മദ്ധൃദയം .
സതതം ദ്വിരേഫലീലാം കരുണാമകരന്ദലിപ്സയാ തനുതാം ..

കല്യാണം നഃ ക്രിയാസുഃ കടതടവിഗലദ്ദാനനീരപ്രവാഹോ-
ന്മാദ്യദ്ഭൃംഗാരവാരാവിതനിഖിലജഗന്മണ്ഡലസ്യേശസൂനോഃ .
പ്രത്യൂഹധ്വാന്തരാശിപ്രമഥനശുചികാലീനമധ്യാഹ്നഭാനോഃ
വാമാശ്ലിഷ്ടപ്രിയസ്യ പ്രണതദുരിതഹൃദ്ദന്തിനഃ സത്കടാക്ഷാഃ ..

സിന്ദൂരബന്ധുരമുഖം സിന്ധുരമാദ്യം നമാമി ശിരസാഽഹം .
വൃന്ദാരകമുനിവൃന്ദക സം സേവ്യം വിഘ്നശൈലദംഭോലിം ..

ആധോരണാ അംങ്കുശമേത്യ ഹസ്തേ ഗജം വിശിക്ഷന്ത ഇതി പ്രഥാഽസ്തി .
പഞ്ചാസ്യസൂനുർഗജ ഏവ ഹസ്തേ ധൃത്വാഽങ്കുശം ഭാതി വിചിത്രമേതത് ..

ലോകേ ഹസ്തതലേ സമേത്യ ഹി സൃണിം ശിക്ഷന്ത ആധോരണാഃ
സ്തംബക്രീഡമിതി പ്രഥാഽഖിലജനൈഃ സംശ്രൂയതേ ദൃശ്യതേ .
ധൃത്വാ സ്വീയശയേഽങ്കുശം മദവിഹീനോഽയം നിരാധോരണഃ
ചിത്രം പശ്യത രാജതീഹ വിബുധാഃ പഞ്ചാസ്യസൂനുർഗജഃ ..

ഖഗപപൂജിതസച്ചരണാംബുജം ഖഗപശാത്രവവേഷ്ടിതതുന്ദകം .
കവനസിദ്ധ്യഭിലാഷ്യഹമാശ്രയേ കവനദീക്ഷിതമാദിഗജാനനം ..

ഗഗനചാരിഭിരഞ്ചിതപാദുകം കരധൃതാങ്കുശപാശസുമോദകം .
ജിതപതംഗരുചിം ശിവയോർമുദം ദദതമാദിഗജാനനമാശ്രയേ ..

നാഗാനനസ്യ ജഠരേ നിബദ്ധോഽയം വിരാജതേ .
വിനിർഗതോ യഥാ നാഗോ നാഭ്യധോഭുവനാദ്ബഹിഃ ..

പ്രലംബാരിമുഖസ്തുത്യം ജഗദാലംബകാരണം .
ലംബിമുക്താലതാരാജല്ലംബോദരമഹം ഭജേ ..

ഗജേന്ദ്രവദനം ഹരിപ്രമുഖദേവസമ്പൂജിതം
സഹസ്രകരതേജസം സകലലോകകാമപ്രദം .
ദയാരസമദോദകസ്രവദുഭൗ കടൗ ബിഭ്രതം
നമാമി ശിരസാ സദാ സൃണിവിഭൂഷിതം വിഘ്നപം ..

ഗണ്ഡസ്രവത്സ്വച്ഛമദപ്രവാഹഗംഗാകടാക്ഷാർകസുതായുതശ്ച .
ജിഹ്വാഞ്ചലേ ഗുപ്തവഹത്സരസ്വതീയുതോഽയമാഭാതി ഗജപ്രയാഗഃ ..

ദന്തീ നടഃ സ്വപുരതോഽംഗണരിംഖമാണ-
പാഞ്ചാലികേക്ഷണവതാമിതി സൂചയൻ സൻ .
മത്പാദതാമരസബംഭരമാനസാനാം
ജിഹ്വാംഗണേഽജഗൃഹിണീം ഖലു നാടയാമി ..

പിനാകിപാർവതീമുഖാരവിന്ദഭാസ്കരായിതം
വരാഭയാങ്കുശാദിമാൻ പ്രഫുല്ലകഞ്ജസന്നിഭൈഃ .
കരൈർദധാനമാനമത്സുതീക്ഷ്ണബുദ്ധിദായകം
സമസ്തവിഘ്നനാശകം നമാമ്യഹം വിനായകം ..

അന്തരായഗിരികൃന്തനവജ്രം ദന്തകാന്തിസുവിഭാസിതലോകം .
ചിന്തനീയമനിശം മുനിവൃന്ദൈഃ ചിന്തയാമി സതതം ഗണനാഥം ..

മുക്തിവധൂവരണോത്സുകലോകോ രക്തിമശാശ്വത ആശു വിഹായ .
ഭക്തിയുക്തോഽമരപൂജിതമൂർതേ ശക്തിഗണേശ മുദാഽർചതി ഹി ത്വാം ..

യത്പാദപങ്കജമതീവ സുപുണ്യപാകാഃ
സമ്പൂജയന്തി ഭവസാഗരതാരണാർഥം .
തം പാർവതീശിവമുഖാബ്ജസഹസ്രഭാനും
വന്ദേ സമസ്തവിഷയാഞ്ചിതമാവഹന്തം ..

ഗണ്ഡപ്രദേശവിഗലന്മദനീരപാനമത്തദ്വിരേഫമധുരസ്വര ദത്തകർണം .
വിഘ്നാദ്രിഭേദശതകോടിമുമാദിഗുർവോഃ വക്ത്രാബ്ജഭാസ്കരഗണേശമഹം നമാമി ..

ഗണേശോഽയം സൂചയതി മദ്ദ്രഷ്ടൄണാം ദദേ ശ്രിയം .
അശ്വപൂർവാം രഥമധ്യാം ഹസ്തിനാദപ്രബോധിനീം ..

പുരേന്ദുകോപയുക്തദന്തിസാന്ത്വനേതതാരകാഃ
ഉത സ്മിതാംശുസഞ്ചയോ ദിനേ ദിനേ വിജൃംഭിതഃ .
ഉതോത്തമാംഗനിസ്സൃതാ നു കുംഭസംഭവാ ഇതി
ഗണേശകണ്ഠതാരകാ ഭവന്തി സംശയാസ്പദം ..

മദംഘ്ര്യർചകാനാം ഭവേജ്ജാനുദഘ്നോ ഭവാംഭോധിരിത്യേതമർഥം വിവക്ഷുഃ .
കരൗ ജാനുയുഗ്മേ നിധായാവിരാസ്തേ പുരഃ ശ്രീഗണേശ കൃപാവാരിരാശിഃ ..

ലോകേ ധനാഢ്യോ ധനിനഃ കരോതി സ്വപാദമൂലേതജനാൻ ദരിദ്രാൻ .
ത്വം പാശയുക്തോഽപി പദാബ്ജനമ്രാൻ പാശൈർവിമുക്താൻ കിമു യുക്തമേതത് ..

ഹേ ഹേരംബ മദീയചിത്തഹരിണം ഹ്യത്യന്തലോലം മുധാ
ധാവന്തം വിഷയാഖ്യദുഃഖഫലദാരണ്യേഽനുധാവന്നഹം .
ശ്രാന്തോ നാസ്തി ബലം മമാസ്യ ഹനനേ ഗ്രാഹേഽപി വാ തദ്ഭവാൻ
കൃത്വാഽസ്മിൻ പരിപാതു മാം കരുണയാ ശാർദൂലർവിക്രീഡിതം ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |