വാതാപി ഗണപതി സ്തോത്രം

ബ്രഹ്മണസ്പതിമവ്യക്തം ബ്രഹ്മവിദ്യാവിശാരദം|
വാരണാസ്യം സുരം വന്ദേ വാതാപിഗണനായകം|
പാർവതീസ്തന്യപീയൂഷപിപാസും മോദകപ്രിയം|
വരപ്രദായിനം വന്ദേ വാതാപിഗണനായകം|
ലംബോദരം ഗജേശാനം ഭൂതിദാനപരായണം|
ഭൂതാദിസേവിതം വന്ദേ വാതാപിഗണനായകം|
വക്രതുണ്ഡം സുരാനന്ദം നിശ്ചലം നിശ്ചിതാർഥദം|
പ്രപഞ്ചഭരണം വന്ദേ വാതാപിഗണനായകം|
വിശാലാക്ഷം വിദാം ശ്രേഷ്ഠം വേദവാങ്മയവർണിതം|
വീതരാഗം വരം വന്ദേ വാതാപിഗണനായകം|
സർവസിദ്ധാന്തസംവേദ്യം ഭക്താഹ്ലാദനതത്പരം|
യോഗിഭിർവിനുതം വന്ദേ വാതാപിഗണനായകം|
മോഹമോഹിതമോങ്കാരബ്രഹ്മരൂപം സനാതനം|
ലോകാനാം കാരണം വന്ദേ വാതാപിഗണനായകം|
പീനസ്കന്ധം പ്രസന്നാതിമോദദം മുദ്ഗരായുധം|
വിഘ്നൗഘനാശനം വന്ദേ വാതാപിഗണനായകം|
ക്ഷിപ്രപ്രസാദകം ദേവം മഹോത്കടമനാമയം|
മൂലാധാരസ്ഥിതം വന്ദേ വാതാപിഗണനായകം|
സിദ്ധിബുദ്ധിപതിം ശംഭുസൂനും മംഗലവിഗ്രഹം|
ധൃതപാശാങ്കുശം വന്ദേ വാതാപിഗണനായകം|
ഋഷിരാജസ്തുതം ശാന്തമജ്ഞാനധ്വാന്തതാപനം|
ഹേരംബം സുമുഖം വന്ദേ വാതാപിഗണനായകം|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

45.3K

Comments

e54nm

Other languages: EnglishTamilTeluguKannada

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |