ಗಣಾಧಿಪ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಶ್ರಿಯಮನಪಾಯಿನೀಂ ಪ್ರದಿಶತು ಶ್ರಿತಕಲ್ಪತರುಃ
ಶಿವತನಯಃ ಶಿರೋವಿಧೃತಶೀತಮಯೂಖಶಿಶುಃ.
ಅವಿರತಕರ್ಣತಾಲಜಮರುದ್ಗಮನಾಗಮನೈ-
ರನಭಿಮತಂ ಧುನೋತಿ ಚ ಮುದಂ ವಿತನೋತಿ ಚ ಯಃ.
ಸಕಲಸುರಾಸುರಾದಿಶರಣೀಕರಣೀಯಪದಃ
ಕರಟಿಮುಖಃ ಕರೋತು ಕರುಣಾಜಲಧಿಃ ಕುಶಲಂ.
ಪ್ರಬಲತರಾಂತರಾಯತಿಮಿರೌಘನಿರಾಕರಣ-
ಪ್ರಸೃಮರಚಂದ್ರಿಕಾಯಿತನಿರಂತರದಂತರುಚಿಃ.
ದ್ವಿರದಮುಖೋ ಧುನೋತು ದುರಿತಾನಿ ದುರಂತಮದ-
ತ್ರಿದಶವಿರೋಧಿಯೂಥಕುಮುದಾಕರತಿಗ್ಮಕರಃ.
ನತಶತಕೋಟಿಪಾಣಿಮಕುಟೀತಟವಜ್ರಮಣಿ-
ಪ್ರಚುರಮರೀಚಿವೀಚಿಗುಣಿತಾಂಗ್ರಿನಖಾಂಶುಚಯಃ.
ಕಲುಷಮಪಾಕರೋತು ಕೃಪಯಾ ಕಲಭೇಂದ್ರಮುಖಃ
ಕುಲಗಿರಿನಂದಿನೀಕುತುಕದೋಹನಸಂಹನನಃ.
ತುಲಿತಸುಧಾಝರಸ್ವಕರಶೀಕರಶೀತಲತಾ-
ಶಮಿತನತಾಶಯಜ್ವಲದಶರ್ಮಕೃಶಾನುಶಿಖಃ.
ಗಜವದನೋ ಧಿನೋತು ಧಿಯಮಾಧಿಪಯೋಧಿವಲ-
ತ್ಸುಜನಮನಃಪ್ಲವಾಯಿತಪದಾಂಬುರುಹೋಽವಿರತಂ.
ಕರಟಕಟಾಹನಿರ್ಗಲದನರ್ಗಲದಾನಝರೀ-
ಪರಿಮಲಲೋಲುಪಭ್ರಮದದಭ್ರಮದಭ್ರಮರಃ.
ದಿಶತು ಶತಕ್ರತುಪ್ರಭೃತಿನಿರ್ಜರತರ್ಜನಕೃ-
ದ್ದಿತಿಜಚಮೂಚಮೂರುಮೃಗರಾಡಿಭರಾಜಮುಖಃ.
ಪ್ರಮದಮದಕ್ಷಿಣಾಂಘ್ರಿವಿನಿವೇಶಿತಜೀವಸಮಾ-
ಘನಕುಚಕುಂಭಗಾಢಪರಿರಂಭಣಕಂಟಕಿತಃ.
ಅತುಲಬಲೋಽತಿವೇಲಮಘವನ್ಮತಿದರ್ಪಹರಃ
ಸ್ಫುರದಹಿತಾಪಕಾರಿಮಹಿಮಾ ವಪುಷೀಢವಿಧುಃ.
ಹರತು ವಿನಾಯಕಃ ಸ ವಿನತಾಶಯಕೌತುಕದಃ
ಕುಟಿಲತರದ್ವಿಜಿಹ್ವಕುಲಕಲ್ಪಿತಖೇದಭರಂ.
ನಿಜರದಶೂಲಪಾಶನವಶಾಲಿಶಿರೋರಿಗದಾ-
ಕುವಲಯಮಾತುಲುಂಗಕಮಲೇಕ್ಷುಶರಾಸಕರಃ.
ದಧದಥ ಶುಂಡಯಾ ಮಣಿಘಟಂ ದಯಿತಾಸಹಿತೋ
ವಿತರತು ವಾಂಛಿತಂ ಝಟಿತಿ ಶಕ್ತಿಗಣಾಧಿಪತಿಃ.
ಪಠತು ಗಣಾಧಿಪಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಸುಜನೋಽನುದಿನಂ
ಕಠಿನಶುಚಾಕುಠಾವಲಿಕಠೋರಕುಠಾರವರಂ.
ವಿಮತಪರಾಭವೋದ್ಭಟನಿದಾಘನವೀನಘನಂ
ವಿಮಲವಚೋವಿಲಾಸಕಮಲಾಕರಬಾಲರವಿಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |