ഏകദന്ത ഗണേശ സ്തോത്രം

ഗൃത്സമദ ഉവാച -
മദാസുരഃ പ്രണമ്യാദൗ പരശും യമസന്നിഭം .
തുഷ്ടാവ വിവിധൈർവാക്യൈഃ ശസ്ത്രം ബ്രഹ്മമയം ഭയാത് ..1..

മദാസുര ഉവാച -
നമസ്തേ ശസ്ത്രരാജായ നമസ്തേ പരശോ മഹൻ .
തേജഃപുഞ്ജമയായൈവ കാലകാലായ തേ നമഃ ..2..

ഏകദന്തസ്യ യദ്വീര്യം സ്വധർമസ്ഥാപനാത്മകം .
ത്വമേവ നാത്ര സന്ദേഹോ രക്ഷ മാം ശരണാഗതം ..3..

അതസ്ത്വാം പ്രണമാമ്യേവ ജ്യോതീരൂപം മഹാദ്ഭുതം .
രക്ഷ മാം ഭയഭീതം വൈ ശരണാഗതവത്സല ..4..

കാലരൂപസ്ത്വമേവേഹ മഹാപ്രലയസൂചകഃ .
കഃ സമർഥശ്ച തേ വേഗസഹനേ ദേഹധാരകഃ ..5..

നമസ്തേ ഏകദന്തായ മായാമായികരൂപിണേ .
സദാ ബ്രഹ്മമയായൈവ ഗണേശായ നമോ നമഃ ..6..

മൂഷകാരൂഢരൂപായ മൂഷകധ്വജിനേ നമഃ .
സർവത്ര സംസ്ഥിതായൈവ ബന്ധഹീനായ തേ നമഃ ..7..

ചതുർബാഹുധരായൈവ ലംബോദര സുരൂപിണേ .
നാഭിശേഷായ വൈ തുഭ്യം ഹേരംബായ നമോ നമഃ ..8..

ചിന്താമണിധരായൈവ ചിത്തസ്ഥായ ഗജാനന .
നാനാഭൂഷണയുക്തായ ഗണാധിപതയേ നമഃ ..9..

അനന്തവിഭവായൈവാനന്തമായാപ്രചാലക! .
ഭക്താനന്ദപ്രദാത്രേ തേ വിഘ്നേശായ നമോ നമഃ ..10..

യോഗിനാം യോഗദാത്രേ തേ യോഗാനാം പതയേ നമഃ .
യോഗാകാരസ്വരൂപായ ഹ്യേകദന്തപ്രധാരിണേ ..11..

മായാകാരം ശരീരം തേ ഏകശബ്ദഃ പ്രകഥ്യതേ .
ദന്തഃ സത്താമയസ്തത്ര മസ്തകസ്തേ നമോ നമഃ ..12..

മായാസത്താവിഹീനസ്ത്വം തയോര്യോഗധരസ്തഥാ .
കസ്ത്വാം സ്തോതും സമർഥഃ സ്യാദതസ്തേ വൈ നമോ നമഃ ..13..

ശരണാഗതപാലായ ശരണാഗതവത്സല .
പുനഃ പുനഃ സിദ്ധിബുദ്ധിപതേ തുഭ്യം നമോ നമഃ ..14..

രക്ഷ മാമേകദന്തസ്ത്വം ശരണാഗതമഞ്ജസാ .
ഭക്തം ഭാവേന സമ്പ്രാപ്തം സംസാരാത്താരയസ്വ ച ..15..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |