വക്രതുണ്ഡ സ്തവം

നമസ്തുഭ്യം ഗണേശായ ബ്രഹ്മവിദ്യാപ്രദായിനേ.
യസ്യാഗസ്ത്യായതേ നാമ വിഘ്നസാഗരശോഷണേ.
നമസ്തേ വക്രതുണ്ഡായ ത്രിനേത്രം ദധതേ നമഃ.
ചതുർഭുജായ ദേവായ പാശാങ്കുശധരായ ച.
നമസ്തേ ബ്രഹ്മരൂപായ ബ്രഹ്മാകാരശരീരിണേ.
ബ്രഹ്മണേ ബ്രഹ്മദാത്രേ ച ഗണേശായ നമോ നമഃ.
നമസ്തേ ഗണനാഥായ പ്രലയാംബുവിഹാരിണേ.
വടപത്രശയായൈവ ഹേരംബായ നമോ നമഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

97.5K

Comments

pacya

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |