വക്രതുണ്ഡ സ്തവം

നമസ്തുഭ്യം ഗണേശായ ബ്രഹ്മവിദ്യാപ്രദായിനേ.
യസ്യാഗസ്ത്യായതേ നാമ വിഘ്നസാഗരശോഷണേ.
നമസ്തേ വക്രതുണ്ഡായ ത്രിനേത്രം ദധതേ നമഃ.
ചതുർഭുജായ ദേവായ പാശാങ്കുശധരായ ച.
നമസ്തേ ബ്രഹ്മരൂപായ ബ്രഹ്മാകാരശരീരിണേ.
ബ്രഹ്മണേ ബ്രഹ്മദാത്രേ ച ഗണേശായ നമോ നമഃ.
നമസ്തേ ഗണനാഥായ പ്രലയാംബുവിഹാരിണേ.
വടപത്രശയായൈവ ഹേരംബായ നമോ നമഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ഗോവിന്ദാഷ്ടകം

ഗോവിന്ദാഷ്ടകം

സത്യം ജ്ഞാനമനന്തം നിത്യമനാകാശം പരമാകാശം ഗോഷ്ഠപ്രാംഗണരിംഖണ- ലോലമനായാസം പരമായാസം. മായാകല്പിത- നാനാകാരമനാകാരം ഭുവനാകാരം ക്ഷ്മാമാനാഥമനാഥം പ്രണമത ഗോവിന്ദം പരമാനന്ദം. മൃത്സ്നാമത്സീഹേതി യശോദാതാഡനശൈശവസന്ത്രാസം വ്യാദിതവക്ത്രാലോകിത- ലോകാലോകചതുർദശലോകാലിം.

Click here to know more..

ഹരി പഞ്ചക സ്തുതി

ഹരി പഞ്ചക സ്തുതി

രവിസോമനേത്രമഘനാശനം വിഭും മുനിബുദ്ധിഗമ്യ- മഹനീയദേഹിനം. കമലാധിശായി- രമണീയവക്ഷസം സതതം നതോഽസ്മി ഹരിമേകമവ്യയം. ധൃതശംഖചക്രനലിനം ഗദാധരം ധവലാശുകീർതിമതിദം മഹൗജസം. സുരജീവനാഥ- മഖിലാഭയപ്രദം സതതം നതോഽസ്മി ഹരിമേകമവ്യയം. ഗുണഗമ്യമുഗ്രമപരം സ്വയംഭുവം സമകാമലോഭ- മദദുർഗുണാന്ത

Click here to know more..

നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്‍റെ രക്ഷ തേടി പ്രാര്‍ഥന

നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്‍റെ രക്ഷ തേടി പ്രാര്‍ഥന

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |