ഋണ മോചന ഗണേശ സ്തുതി

രക്താംഗം രക്തവസ്ത്രം സിതകുസുമഗണൈഃ പൂജിതം രക്തഗന്ധൈഃ
ക്ഷീരാബ്ധൗ രത്നപീഠേ സുരതരുവിമലേ രത്നസിംഹാസനസ്ഥം.
ദോർഭിഃ പാശാങ്കുശേഷ്ടാ- ഭയധരമതുലം ചന്ദ്രമൗലിം ത്രിണേത്രം
ധ്യായേ്ഛാന്ത്യർഥമീശം ഗണപതിമമലം ശ്രീസമേതം പ്രസന്നം.
സ്മരാമി ദേവദേവേശം വക്രതുണ്ഡം മഹാബലം.
ഷഡക്ഷരം കൃപാസിന്ധും നമാമി ഋണമുക്തയേ.
ഏകാക്ഷരം ഹ്യേകദന്തമേകം ബ്രഹ്മ സനാതനം.
ഏകമേവാദ്വിതീയം ച നമാമി ഋണമുക്തയേ.
മഹാഗണപതിം ദേവം മഹാസത്ത്വം മഹാബലം.
മഹാവിഘ്നഹരം ശംഭോർനമാമി ഋണമുക്തയേ.
കൃഷ്ണാംബരം കൃഷ്ണവർണം കൃഷ്ണഗന്ധാനുലേപനം.
കൃഷ്ണസർപോപവീതം ച നമാമി ഋണമുക്തയേ.
രക്താംബരം രക്തവർണം രക്തഗന്ധാനുലേപനം.
രക്തപുഷ്പപ്രിയം ദേവം നമാമി ഋണമുക്തയേ.
പീതാംബരം പീതവർണം പീതഗന്ധാനുലേപനം .
പീതപുഷ്പപ്രിയം ദേവം നമാമി ഋണമുക്തയേ.
ധൂമ്രാംബരം ധൂമ്രവർണം ധൂമ്രഗന്ധാനുലേപനം .
ഹോമധൂമപ്രിയം ദേവം നമാമി ഋണമുക്തയേ.
ഫാലനേത്രം ഫാലചന്ദ്രം പാശാങ്കുശധരം വിഭും.
ചാമരാലങ്കൃതം ദേവം നമാമി ഋണമുക്തയേ.
ഇദം ത്വൃണഹരം സ്തോത്രം സന്ധ്യായാം യഃ പഠേന്നരഃ.
ഗണേശകൃപയാ ശീഘ്രമൃണമുക്തോ ഭവിഷ്യതി.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |