ഗണപ സ്തവം

പാശാങ്കുശാഭയവരാൻ ദധാനം കഞ്ജഹസ്തയാ.
പത്ന്യാശ്ലിഷ്ടം രക്തതനും ത്രിനേത്രം ഗണപം ഭജേ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |