ഗണേശ പഞ്ചാക്ഷര സ്തോത്രം

വക്രതുണ്ഡ മഹാകായ സൂര്യകോടിസമപ്രഭ।
നിർവിഘ്നം കുരു മേ ദേവ സർവകാര്യേഷു സർവദാ।
അഗജാനനപദ്മാർകം ഗജാനനമഹർനിശം।
അനേകദം തം ഭക്താനാമേകദന്തമുപാസ്മഹേ।
ഗൗരീസുപുത്രായ ഗജാനനായ
ഗീർവാണമുഖ്യായ ഗിരീശജായ।
ഗ്രഹർക്ഷപൂജ്യായ ഗുണേശ്വരായ
നമോ ഗകാരായ ഗണേശ്വരായ।
നാദസ്വരൂപായ നിരങ്കുശായ
നന്ദ്യപ്രശസ്തായ നൃതിപ്രിയായ।
നമത്സുരേശായ നിരഗ്രജായ
നമോ ണകാരായ ഗണേശ്വരായ।
വാണീവിലാസായ വിനായകായ
വേദാന്തവേദ്യായ പരാത്പരായ।
സമസ്തവിദ്യാഽഽശുവരപ്രദായ
നമോ വകാരായ ഗണേശ്വരായ।
രവീന്ദുഭൗമാദിഭിരർചിതായ
രക്താംബരായേഷ്ടവരപ്രദായ।
ഋദ്ധിപ്രിയായേന്ദ്രജയപ്രദായ
നമോഽസ്തു രേഫായ ഗണേശ്വരായ।
യക്ഷാധിനാഥായ യമാന്തകായ
യശസ്വിനേ ചാമിതകീർതിതായ।
യോഗേശ്വരായാർബുദസൂര്യഭായ
നമോ ഗകാരായ ഗണേശ്വരായ।
ഗണേശപഞ്ചാക്ഷരസംസ്തവം യഃ
പഠേത് പ്രിയോ വിഘ്നവിനായകസ്യ।
ഭവേത് സ ധീരോ മതിമാൻ മഹാംശ്ച
നരഃ സദാ ഭക്തഗണേന യുക്തഃ।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |