ഗണേശ മണിമാലാ സ്തോത്രം

ദേവം ഗിരിവംശ്യം ഗൗരീവരപുത്രം
ലംബോദരമേകം സർവാർചിതപത്രം.
സംവന്ദിതരുദ്രം ഗീർവാണസുമിത്രം
രക്തം വസനം തം വന്ദേ ഗജവക്ത്രം.
വീരം ഹി വരം തം ധീരം ച ദയാലും
സിദ്ധം സുരവന്ദ്യം ഗൗരീഹരസൂനും.
സ്നിഗ്ധം ഗജമുഖ്യം ശൂരം ശതഭാനും
ശൂന്യം ജ്വലമാനം വന്ദേ നു സുരൂപം.
സൗമ്യം ശ്രുതിമൂലം ദിവ്യം ദൃഢജാലം
ശുദ്ധം ബഹുഹസ്തം സർവം യുതശൂലം.
ധന്യം ജനപാലം സമ്മോദനശീലം
ബാലം സമകാലം വന്ദേ മണിമാലം.
ദൂർവാർചിതബിംബം സിദ്ധിപ്രദമീശം
രമ്യം രസനാഗ്രം ഗുപ്തം ഗജകർണം.
വിശ്വേശ്വരവന്ദ്യം വേദാന്തവിദഗ്ധം
തം മോദകഹസ്തം വന്ദേ രദഹസ്തം.
ശൃണ്വന്നധികുർവൻ ലോകഃ പ്രിയയുക്തോ
ധ്യായൻ ച ഗണേശം ഭക്ത്യാ ഹൃദയേന.
പ്രാപ്നോതി ച സർവം സ്വം മാനമതുല്യം
ദിവ്യം ച ശരീരം രാജ്യം ച സുഭിക്ഷം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |