ഗജാനന സ്തുതി

വാഗീശാദ്യാഃ സുമനസഃ സർവാർഥാനാമുപക്രമേ.
യം നത്വാ കൃതകൃത്യാഃ സ്യുസ്തം നമാമി ഗജാനനം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |