ഗജാനന സ്തുതി

വാഗീശാദ്യാഃ സുമനസഃ സർവാർഥാനാമുപക്രമേ.
യം നത്വാ കൃതകൃത്യാഃ സ്യുസ്തം നമാമി ഗജാനനം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ധർമശാസ്താ കവചം

ധർമശാസ്താ കവചം

അഥ ധർമശാസ്താകവചം. ഓം ദേവ്യുവാച - ഭഗവൻ ദേവദേവേശ സർവജ്ഞ ത്രിപുരാന്തക. പ്രാപ്തേ കലിയുഗേ ഘോരേ മഹാഭൂതൈഃ സമാവൃതേ. മഹാവ്യാധിമഹാവ്യാല- ഘോരരാജൈഃ സമാവൃതേ. ദുഃസ്വപ്നഘോരസന്താപൈ- ര്ദുർവിനീതൈഃ സമാവൃതേ. സ്വധർമവിരതേ മാർഗേ പ്രവൃത്തേ ഹൃദി സർവദാ. തേഷാം സിദ്ധിം ച മുക്തിം ച ത

Click here to know more..

ദുർഗാ ശരണാഗതി സ്തോത്രം

ദുർഗാ ശരണാഗതി സ്തോത്രം

ദുർജ്ഞേയാം വൈ ദുഷ്ടസമ്മർദിനീം താം ദുഷ്കൃത്യാദിപ്രാപ്തിനാശാം പരേശാം. ദുർഗാത്ത്രാണാം ദുർഗുണാനേകനാശാം ദുർഗാം ദേവീം ശരണമഹം പ്രപദ്യേ. ഗീർവാണേശീം ഗോജയപ്രാപ്തിതത്ത്വാം വേദാധാരാം ഗീതസാരാം ഗിരിസ്ഥാം. ലീലാലോലാം സർവഗോത്രപ്രഭൂതാം ദുർഗാം ദേവീം ശരണമഹം പ്രപദ്യേ. ദേവീം ദ

Click here to know more..

സൂതന്‍ എന്നത് ഒരു ജാതിപ്പേരാണ്

സൂതന്‍ എന്നത്  ഒരു ജാതിപ്പേരാണ്

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |