ഗണേശ ശതക സ്തോത്രം

സത്യജ്ഞാനാനന്ദം ഗജവദനം നൗമി സിദ്ധിബുദ്ധീശം.
കുർവേ ഗണേശശതകം കുജുകേനാഹം സ്വബുദ്ധിശുദ്ധയർഥം.
ദിങ്മാത്രേണ ഗണപതേർഗുണഗണവിഭവാദിവർണനാരൂപം.
പ്രായോ വൈനായകകൃതിവിദിതമതപക്രിയാവിവൃതിപൂർവം.
യദ്യപി മന്ദമതിരഹം ഗുണലവമവഗന്തുമതിതരാം നാലം.
പ്രയതേ തഥാപി വദിതും ലംബോദര തേ ദയാവലംബേന.
ജഗതഃ സർഗാദാദ്യാത് പ്രാഗപ്യേകസ്ത്വമേവ ഭാസി വിഭോ.
തസ്മാദ്ഗണപ ഭവന്തം നിഖിലനിദാനം ഗദന്തി നിഗമാന്താഃ.
ത്വമതോ മായാതീതം സകലജഗത്കല്പനാദ്യധിഷ്ഠാനം.
അദ്വൈതസീമഭൂതം വാങ്മാനസാഗോചരം പരം ബ്രഹ്മ.
സഗുണബ്രഹ്മാത്മാനോ ഗണപതിശിവശക്തികേശവാർകാ യേ.
തേഷാം കാരണമാഹുഃ ശുദ്ധാദ്വൈതാനുഗാ യമാത്മാനം.
യഃ സർവവേദവേദ്യസ്തത്ത്വമസിപദാദ്യതീതരൂപോ യഃ.
യോ യോഗിവൃന്ദമൃഗ്യഃ പരമാത്മാനം തമാശ്രയേ നിത്യം.
യത്പൂർണയോഗലഭ്യം ഭൂമാത്മകമാമനന്തി ഗാണപതാഃ.
ശുദ്ധം സ്വമഹിമസംസ്ഥം ബ്രഹ്മാസ്മിൻ മേ മനഃ സദാ സ്മരതാം.
ഭൂമാ ബ്രഹ്മൈതത് തേ ഷഷ്ഠം ഗണപം ച പഞ്ചമം പ്രാഹുഃ.
തുര്യം ഗണേശമസ്യ ഹി കാര്യാൻ സഗുണാത്മനോഽപി താൻ പഞ്ച.
തത്രോപാസനകാണ്ഡേ പരകാഷ്ഠാഭൂതമസിപദാർഥമയം.
സ്വാനന്ദം ബ്രഹ്മൈതദ്ഗജവദനമഹം ഭജേ ജഗദ്വന്ദ്യം.
ഗാണപതപുംഗവാഃ കില പാദമയാന്യസ്യ പഞ്ചമസ്യാഹുഃ.
ശൈവാദ്വൈതാദീനാം മുഖ്യബ്രഹ്മാണി യാനി ചത്വാരി.
അവ്യാകൃതം തുരീയം ബ്രഹ്മ ത്രിഗുണാത്മകം ഗുഗണേശാഖ്യം.
വിദ്യാത്മകം ഗണപതേ സതതം ദൂരീകരോതു മമ ദുരിതം.
യസ്യ ഹി നാഭിർബ്രഹ്മാ വദനം വിഷ്ണുശ്ച ലോചനം രുദ്രഃ.
ശക്തിശ്ച വാമപാർശ്വം ദക്ഷിണമർകോഽസ്മിതാമയസ്ത്വാത്മാ.
ജാഗ്രത്സ്വപ്നസുഷുപ്തബ്രഹ്മ ത്രിഗുണാത്മകം ച യത്പ്രോക്തം.
വ്യാകൃതമാവിദ്യകമപി തദപി വ്യക്തം ചകാസ്തു മേ ചിത്തേ.
ബ്രഹ്മ സ്വാനന്ദാത്മകവിദ്യാഽവിദ്യാത്മകപ്രഭേദേന.
ഭൂമബ്രഹ്മ ചതുഷ്പാത് പ്രകാശതാം മേഽനിശം ഹൃദാകാശേ.
മായാസമരസയുക്തം ശാന്തിഗതം നിഷ്കലം പരം ജ്യോതിഃ.
യദ്ബ്രഹ്മ പാദരൂപം ഗാണേശാദ്വൈതലക്ഷ്യഭൂതമസി.
യോ ബ്രഹ്മപാദ ആദ്യഃ സംയോഗായോഗപാദയുഗയുക്തഃ
തൗ പാദാവപ്യുദിതാവധ്യാരോപാപവാദപരകാഷ്ഠേ.
സദസത്സഹജസമാത്മകചതുർവിധാനന്ദപാദരൂപസ്ത്വം
രവിശക്തീശഹരീണാം സംഘാതസ്ത്വം ശ്രുതോഽസി ഗണരാജ.
ബിന്ദുഃ സോഽഹംബോധഃ സാംഖ്യശ്ചേതി പ്രസിദ്ധഭേദയുതഃ.
വിദ്യാപാദോഽപി ത്വം യോഗിസമാധൗ ഗൃഹീതസുവിശേഷഃ.
തുര്യാവിദ്യാപാദസ്ത്വമേവ സത്യാനൃതോ ജഗദ്രൂപഃ.
സ വിരാട് ഹിരണ്യഗർഭാവീശഗുണേശാവിതി പ്രഭേദയുതഃ.
ബ്രഹ്മാംശസ്ഥിതിഭേദാഃ സർവേ ചൈതേ സ്ഫുരന്തു മമ ചിത്തേ.
പ്രായോഽസമ്പ്രജ്ഞാതസമാധിജ്ഞേയാ ഗണേശ കരുണാബ്ധേ.
സിദ്ധിർബുദ്ധിശ്ചേതി ദ്വിധാ ഹി വൈനായകീ മഹാമായാ.
ലോകൈകനായികാ സാ തദുപാധിവശാത് കിലാസി ബഹുധാ ത്വം.
ഏവം മായോപാധികപരാത്മരൂപം ഹി പഞ്ചധാ ഭിന്നം.
തദദസ്ഥാഗുണഭേദാന്നീരൂപസ്യാപി തേ സമാമ്നാതം.
സദ്ബ്രഹ്മ കില പ്രഥമം സകലജഗദ്വീജഭൂതരൂപം ത്വം.
മൂർതിം വിനായക ഇതി സ്വേച്ഛാവശതോ ഗണേശ ഗൃഹ്ണാസി.
ബീജസ്യ ഭൂമിരൂപാ കേവലമായാദ്വിതീയമൂർതിസ്തേ.
വർതയതി കൃത്യമഖിലം ഭുവനേശീ സാ ശിവോ പരാശക്തിഃ.
മായേശം തു തൃതീയം രവിമണ്ഡലഗം ഹിരണ്മയം പുരുഷം.
ത്വാമാമനന്തി വേദാ ഹ്യനവരതം കാലചക്രനേതാരം.
ഉപഹിതതുരീയമൂർതിർമായായുക്തഃ പരഃ ശിവോ ഗിരീശഃ.
കല്പാന്തകാലരൂപീ ത്വമേവ സർവം ച സഞ്ജരീഹർഷി.
മായാമയോ ഹി വിഷ്ണുർമായോപാധേശ്ച പഞ്ചമീ മൂർതിഃ.
സോഽപി ത്വമേവ നിഖിലം ലോകം പാലയസി ലീലയാ സതതം.
ഏവം മായാവശതോ രവിശിവശക്ത്യാദിനാമപഞ്ചകഭാക്.
ദിശതു മദീപ്സിതമഖിലം ശുദ്ധബ്രഹ്മാത്മകം ഭവദ്രൂപം.
മായാബദ്ധഃ ഷഷ്ഠഃ പ്രഥമശരീരീ ഹിരണ്യഗർഭസ്ത്വം.
തത്തത്കർമാനുഗുണം കരോഷി സർഗം സമസ്തലോകസ്യ.
പ്രാക് പദ്മാസനരൂപഗ്രഹണാദ്ഭവതോഽപ്യുപാധിതോ ഭിന്നാഃ.
ഏതാശ്ച സഗുണമൂർതീരാലംബ്യ മതാനി പഞ്ച ജാതാനി.
ഏതേ ഹി പഞ്ച ദേവാഃ സ്വസ്വാധാരേഷു സന്തി സർവത്ര.
വർണസ്വധർമവിഭവാത്തേജോരൂപാസ്ത്രിവർണ ദേഹേഷു.
ഗായത്രീഗ്രഹണേന ഹി തത്തതേജോ വിശേഷതോ ഭാതി.
തത്തജ്ജാതിഗുണാ അപ്യുത്കൃഷ്ടത്വേന തേന ജായന്തേ.
മൂലാധാരേ ഗണപോ മണിപൂരേ ഹരിരനാഹതേ ശംഭുഃ.
രാജതി രവിർവിശുദ്ധൗ ബ്രഹ്മസുരന്ധ്ര ശിവാ പരാ ശക്തിഃ.
അപി ച ഷഡാധാരേഷു പ്രാപ്യൈവം ധ്യാനയോഗചിത്തലയൗ.
മുക്താ ഭവന്തി തസ്മാത് പഞ്ചായതനാർചനേഽതിഹർഷസ്തേ.
ഗണപതിപഞ്ചായതനം പഞ്ചായതനം രവീശ്വരാദീനാം.
യദ്വാ തദ്വാ കൃതമപി പൂജാവിഷയേഽതിമാത്രതൃപ്തിസ്തേ.
പ്രാസാദശുദ്ധപൂജാ അത ഏവ വിഹായ പഞ്ചദേവാനാം.
പഞ്ചായതനസപര്യാം സഗുണസമഷ്ടയർചനാം വദന്തി ബുധാഃ.
ഹര്യാദിഗണേശാന്താഃ പഞ്ചൈതാ ബ്രഹ്മമൂർതയോ മുനിഭിഃ.
അത ഏവ പ്രണവസ്യ ച ഗായത്ര്യാശ്ചാപി ദേവതാഃ പ്രോക്താഃ.
വ്യാചക്ഷതേ ഹി ഋഷയോ ഗായത്ര്യാഃ പഞ്ചദേവതാപരാം.
പ്രണവസ്യാപി തഥൈവ പ്രപഞ്ചയന്തി സ്മ പഞ്ചധാപ്യർഥാൻ.
അത ഏഷാം പഞ്ചാനാം ബ്രഹ്മത്വനിരൂപണേ നിഷ്ണാതാഃ.
ഉത്തരമീമാംസാഃ ഷട് ശുദ്ധാദ്വൈതേന തേനിരേ മുനയഃ.
പ്രതിപാദയന്തി ചൈതേ യദ്യപ്യാപാതതോ വിഭിന്നാൻ വൈ.
സർവേഷാം ഹി ഋഷീണാം പ്രായസ്ത്വയ്യേവ പരമതാത്പര്യം.
ഏതേ പഞ്ച മതസ്ഥാ ഭവതഃ സർവേഷു പൂർവപൂജ്യത്വം.
വിഗ്നാധിപത്യമംഗീകുർവന്തി യതോ ഗണാധിപത്യം ച.
ഭൂഗതബീജാദി യഥാ പാദപരൂപേണ ജായതേ ജഗതി.
ബ്രഹ്മൈവ ബീജഭൂതം പ്രകൃതിഃ പൃഥിവീ തയാ ഹി സംയോഗാത്.
കാരണസൂക്ഷ്മസ്ഥൂലപ്രപഞ്ചരൂപേണ ജായതേ ക്രമശഃ.
മൂലം ഗണപതിരൂപം പ്രപശ്ചരൂപസ്യ പാദപസ്യൈവം.
ബുദ്ധിഃ സിദ്ധിശ്ച ഫലേ മൂലം ഗണപോഽസ്യ വിശ്വരൂപതരോഃ.
ശാഖാഃ കേശാഃ കന്ദം ത്വർകോഽഖിലമൂലമുച്യസേഽതസ്ത്വം.
സൂലേ ജലസേകാത് കില തരുപത്രഫലാദയോഽപി വർധന്തേ.
തവ പൂജയാ ഗണപതേ രവിശിവശക്ത്യാദയോഽപി തൃപ്യന്തി.
ഏവം സഗുണബ്രഹ്മവ്യപദേശവതാം ച പഞ്ച ദേവാനാം.
പൂർണകലാംശാംശാംശാവതാരരൂപാശ്ച മൂർതയോഽനന്താഃ.
ഭവതഃ കതിപയമൂർതീരാവിർഭാവാവതാരതാരമുഖാഃ.
വൈനായകമതവിദിതപ്രക്രിയയൈവ ബ്രവീമി ഹേരംബ.
സത്യം ജ്ഞാനമനന്തം ജ്യോതീരൂപം ച നിർഗുണം ബ്രഹ്മ.
ഏതന്നിർവ്യാപാരം ഗജപദവാച്യം ലയാദിഹേതുത്വാത്.
യോഗീന്ദ്രാ ഗച്ഛന്തി ഹി സമാധിനാത്രേതി ഗഃ സ്മൃതോ മുനിഭിഃ.
പ്രണവാത്മകജഗദസ്മാജ്ജായത ഇതി ജഃ സ്മൃതിപ്രതീതാർഥഃ.
ഗശ്വാസൗ ജശ്ചേതി വ്യുത്പാദയതി സ്മൃതിർഹി ഗജശബ്ദം.
ഏഷ പ്രതിപദായതി പ്രഭവാപ്യയകാരണം പരം ബ്രഹ്മ.
മൂലപ്രകൃതിസ്ത്രിഗുണാ ശുക്തൗ രജതം യഥാ തതോ ജാതാ.
തദ്ഗതചിത്പ്രതിബിംബം സഗുണബ്രഹ്മേതി കീർതിതം മുനിഭിഃ.
ഓങ്കാരബ്രഹ്മേതി ച നര ഇതി നാമ്നീ പ്രകീർതിതേ തസ്യ.
സകലജ്യോതീരൂപം സഗുണസ്യോക്തം ഹി തത്ത്വവിദ്വദ്ഭിഃ.
മൂലാവിദ്യാഗതനരമദ്വൈതബ്രഹ്മരൂപമപി ബിഭ്രത്.
നിർഗുണസഗുണജ്യോതീരൂമുഭയഥാ തൃതീയമപ്യുക്തം.
അദ്വൈത ഇതി സദാത്മേത്യാമ്നായന്തേ തഥാ മഹാവാക്യാഃ.
ഇത്യുക്താനി ക്രമതോ നാമാന്യേഷാം സ്മൃതീതിഹാസാദൗ.
നരവാച്യസകലരൂപോ ഗജവാച്യോ നിഷ്കലസ്വരൂപസ്ത്വം.
വിഗ്നേശ സകലനിഷ്കലരൂപമഹാവാക്യമൂർതിധാരീ ത്വം.
ഓം തത്സദിതി ഹി ഭേദാദ്ബ്രഹ്മ പ്രോക്തം ത്രിധാ സുധീഭിരപി.
പ്രഥിതം മൂർതമർമ്തം മൂർതാമൂർതം ത്രിധാ തദേവമപി.
നാമാന്തരാണി സർവാണ്യേതാന്യുദിതാനി വേദശീർഷേഷു.
കമലാവല്ലഭ ഭവതഃ പൂർവോക്തത്രിവിധരൂപധാരയിതുഃ.
അപി ചാന്യാനി ഗണപതേ നാമാനി സഹസ്രശഃ പ്രസിദ്ധാനി.
കർമജ്ഞാനോപാസനകാണ്ഡേഷു പൃഥഗ്വിനായകാദീനി.
നിർഗുണരൂപധ്യാനം ന സാധകാലാ പ്രസിധ്യതി ക്ഷിപ്രം.
തദനുഗ്രഹായ ധരസേ ധീപരിപാകാനുരൂപരൂപാണി.
മന്ദാധികാരിണാമപി യഥാ രുചിഃ സ്യാത്തദാനുഗുണ്യേന.
വിഗ്രഹവരാ ഗൃഹീതാഃ സർവേ തേ മാം സദാനുഗൃഹ്ണന്തു.
കൈലാസേ വൈകുണ്ഠേ ഹിരണ്മയപുരേ ച യാ മണിദ്വീപേ.
പൂജ്യന്തേഽനയസ്മിൻ വാ സർവാ മൂർതീശ്ച താസ്തവോപാസേ.
അഷ്ടോത്തരം ശതം വാ സഹസ്രമത്യഷ്ട മധികാ ശ്ച മൂർതയോ വാ തേ.
മുഖ്യത്വേന ഖ്യാതാഃ ഖേലന്ത്വഖിലാഃ സദാ മമ സ്വാന്തേ.
കാശ്ചന പത്നീഹീനാ ബഹുശക്തിയുതാശ്ച മൂർതയഃ കാശ്വിത്.
പാന്ത്വേകദന്ത ഭവതോഽപ്യേകത്യഷ്ടാദിശക്തയഃ സർവാഃ.
ബഹുഫലപുഷ്പമഹീ രുഹനികരാരാമം നിഘാടിതകവാടം.
ആരാമേശസമീപേ നിഷ്ഠൻ കൃത്വാഹ്യാരാമേശിതൃസവിധേ യഥോപവനപാലഃ.
നോദ്ധാടയതി കവാടം സ്വാമ്യാദേശം വിനാ പ്രവേശായ.
തദ്വന്നോദ്ഘാടയതി സ്വാധിഷ്ഠാനാദി നിജകവാടാനി.
സർവശരീരിശരീരേ മൂലാധാരസ്ഥിതാ ഹി കുണ്ഡലിനീ.
ആവൃത്യ ഷഡാധാരാൻ മൃദ്ഭാണ്ഡമിവാസ്തി മൂലവഹ്നേര്യാ.
യദ്വച്ഛമീദ്രുമേഽഗ്നിസ്തദ്വന്മൂലാനലേ ഭവാന ഗണേശോഽസ്തി.
തത്രത്യസിദ്ധിബുദ്ധഥാദ്ധി യുതഭവദാജ്ഞാം ഗണപാജ്ഞാം വിനാ കദാചിദപി.
യദി തവ പൂജാ ക്രിയതേ വിനായകോദ്ഘാടിതാഃ ഷഡാധാരാഃ.
അത ഏവ പൂർവപൂജ്യഃ സർവാ കർമാ സ്മ്ഭേത്വമേവ ദേവാദ്യൈഃ.
ശുക്ലാംബരേതിമന്ത്രം പ്രോച്ചാര്യ ചതുർമുഖാദയോഽപി ത്വാം.
ശ്വേതവിനായകമൂർതിം ധ്യാത്വാ കുർവന്തി കുട്ടനം മുഷ്ടയാ.
സർവശരീരിശിരസ്ഥാ മൂർധനി കരകുട്ടനാത് സുധാ ഗലിതാ.
പതതി സുഷുമ്നാനാഡിദ്വാരാ മൂലാദുപര്യുപോദ്ഗതയാ.
സിദ്ധഥാ ബുദ്ധഥാ ച യുതേ മൂലാധാരസ്ഥഗണപതൗ ഭവതി.
തേന പ്രസീദതി ഭവാൻ കരോതി കർമാർഹമന്തരാത്മാനം.
താദൃശകുട്ടനതുഷ്ടം ശ്വേതവിനായകമനാരതം കലയേ.
പീയൂഷമഥനസമയേ പുരുഹൂതമുഖൈശ്ച പൂജിതോ യോഽഭൂത്.
ഭവതസ്തേജോരൂപം നരാമരാദ്യൈർന ശക്യതേ ദ്രഷ്ടും.
അത ഏവ നയനവിഷയം ഗൃഹ്ണാസി ത്വം ഗജാനനശരീരം.
നൃഗജാത്മകരൂപത്വാന്നിർഗുണസഗുണസ്വരൂപവത്ത്വാച്ച.
ഹേലംബോദര സ്യാദേകദന്ത ഭവതോ ഗജാനനാഖ്യാ സുവിശ്രുതാമ്നായേ.
ഗജപദവാച്യം ഹി മുഖം പ്രഥമം കാര്യം ഹി യസ്യ ദേവസ്യ.
അത ഏവ വാ സ കഥിതോ ഗജമുഖനാമേതി മന്വതേ മുനയഃ.
ത്യക്ത്വാ മായാവദനം ഗജവദനം നിർഗുണം ദധൗ ദേവഃ.
യോ ലീലയാ ഗണേശസ്തം ത്വാം ശരണം സദാ പ്രപത്യേഽഹം.
വിഗതോ നായക ഇതി സാ വിനായകാഖ്യാ ശ്രുതൗ സമാമ്നാതാ.
സർവേഷാം ഹി വിശേഷാന്നായക ഇത്യപ്യഭിപ്രയന്ത്യർഥം.
വിഗ്നോഽഭിഹിതോ ജഗതാം സാമർഥ്യസ്യ ഹി വിശേഷതോ ഹനനാത്.
ഉക്തഃ സ ഏവ കാലസ്തന്നാഥത്വാത് ത്വമേവ വിഘ്നേശഃ.
ജീവേശ്വരാ ഹി വശഗാ ഭവന്തി കാലാത്മനഃ പരേശസ്യ.
തദധീശ്വരസ്യ ഭവതോ വിഗ്നേശത്വേ കിമസ്തി വക്തവ്യം.
സർവബ്രഹ്മാണ്ഡാനാം സ്വതന്ത്രദേവോ വിനായകോ രാജാ .
രാജപ്രതിനിധിരർകഃ സഹായഭൂതാ ശിവാ മഹാരാജ്ഞീ.
സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരാൻ കർതാരോ ധാതൃഹരിഗിരീശാശ്ച.
രാജ്യാധികാരസചിവാഃ സന്തി ഭവാനീ ദിവാകരാദ്യാശ്ച.
യദ്രാജ്യരക്ഷണായൈതത്സേനാപതിതാം ഗുഹോ മഹാസേനഃ.
തജ്ജ്യേഷ്ടരാജനാമാ ഗജാനനോഽഭൂദിതീരിതം മുനിഭിഃ.
യസ്യ ജ്യേഷ്ഠാഭാവാജ്യേഷ്ഠത്വാദപി ച രാജഭാവവതാം.
തജ്ജ്യേഷ്ഠരാജനാമ പ്രോക്തം സ സദാ വിരാജതാം ചിത്തേ.
യസ്യോദരമവലംബശ്വരാചരാണാം ഹി സർവജന്തൂനാം.
മാതാപിതരാവപി പ്രലയേ സ്ഥിത്യാദാവപി ജന്മാദാവപി
യഃ സദൈവ ലംബോദരം തമവലംബേ.
ശൂർപസ്തുഷമിവ കലുഷം നിരസ്യതീത്യസ്യ.
വിഗലിതരജസ്തമോമലമതിപൂതം മാം കരോതു സ ഗണേശഃ.
ബ്രഹ്മാത്മമസ്തകത്വാത് കണ്ഠാധോ മായികസ്വരൂപത്വാത്.
വക്രം ദേഹവിലക്ഷണമസ്യ തു തുണ്ഡം സ വക്രതുണ്ഡോഽതഃ.
മായാവാചക ഏകഃ ദന്തഃ സത്താത്മവാചകശ്ച തയോഃ.
യോഗോ ഗണേശ ഇത്യത ഉക്തോഽസാവേകദന്താമ്നാപി.
ബ്രഹ്മാത്മനാം പതിത്വാന്മായാഗൗരീമഹേശ്വരാദീനാമ.
അന്നപ്രാണപ്രഭൃതിപ്രണവാന്തബ്രഹ്മണാം പതിത്വാച്ച.
യം ബ്രഹ്മണമ്പതിരിതി പ്രാഹുർവേദാധിപത്യതോഽപ്യേവം.
തമഹം സർവാധീശം സതതം പരിശീലയാമി വിഘ്നേശം.
ബ്രഹ്മാദിസ്തംബാന്തപ്രാണിഗണാനാമധീശ്വരോ യതഃ.
സഗുണബ്രഹ്മഗണാനാമപി തസ്മാത് ത്വം ഗണേശ ഇത്യുക്തഃ.
യന്നാമരൂപഭോഗാൻ മായാഗൂഢോഽന്തരേവ മുഷ്ണാതി.
തന്മൂഷകഃ സ്വവാഹോ യസ്യ സ ഗണപോ വിഹരതു മമ മനസി.
മൂലപ്രകൃതിഃ പത്നീ ജഹാതി ചൈനാം തു ഭുക്തഭോഗാം യഃ.
പത്നീഹീനോഽഭിഹിതസ്തതോ ഗജാസ്യോഽനിശം സ മാം പാതു.
ബ്രഹ്മണി വേദേ ചരതീത്യർഥമഭിപ്രേത്യ വേദഗമ്യത്വാത്.
തം ബ്രഹ്മചാരിശബ്ദം കുഞ്ജരവദനേ പ്രയുഞ്ജതേ കവയഃ.
ബ്രഹ്മാത്മമസ്തകത്വാത്തസ്യ മഹാവാക്യഗണപതേശ്വ വിഭോഃ.
തേന ച സഹസഞ്ചാരാദാഹുർവാ ബ്രഹ്മചാരീതി.
ആത്മാരാമത്വാദപി ചരതി ബ്രഹ്മണ്യബാഹ്യവൃത്തിരിതി.
യമിഹാമനന്തി മുനയഃ പായാത്സ ബ്രഹ്മചാരിദേവോ ഗണപോ മാം.
സൻ ദ്വാപരേ പരാശരപുത്രഃ സിന്ദൂരദാനവം ന്യവധീത്.
യദ്ബ്രഹ്മചര്യവർതീ ഗദിതോഽതോ ബ്രഹ്മചാരിശബ്ദേന.
വിമലകമണ്ഡലുതടിനീതീരമയൂരേശനഗരവര്യേ യഃ.
ഭൂസ്വാനന്ദേ സുചിരാദാവിർഭൂതോഽദ്ഭുതാനി കൃത്യാനി.
ലോകാനുകൂലഭൂതാൻ സിന്ധുവധാദീംശ്ച ബഹുവിധാൻ വ്യദധാത്.
നിഖിലാനുഗ്രഹനിരതഃ സതതം ദ്വൈമാതുരഃ സ മാം പായാത്.
യത്കോപപാവകാർചിഷ്യസുരൗ ചണ്ഡപ്രചണ്ഡനാമാനൗ.
പ്രാപ്തൗ പതംഗഭാവം പാലയതു സ മാം സദൈവ വിഘ്നേശഃ.
യശ്ചാഷ്ടഗന്ധനിർമിതചന്ദനഗണപോ പുരാ ഭൃഗോഃ സുതയാ.
രമയാ പ്രപൂജിതഃ സൻ വിവാഹസമയേ പുരാണപുരുഷസ്യ.
ദുർഗന്ധാസുരമവധീന്മധുകൈടഭമേദസഃ സമുദ്ഭൂതം.
യോഽപി ച ഗവ്യഗണപതിർമഹിതോ ഗോലോകരാധയാ പൂർവം.
ഗവ്യൈഃ പയോദധിഘൃതൈർജഘാന പാപാസുരം ദുരാത്മാനം.
വരിവസ്യാമ്യനവരതം തം വിഘ്നേശം ദയാപയോരാശിം.
യം ഹാരിദ്രഗണപതിം ഹിമവദ്ദുഹിതാ മഹേശ്വരശ്ചാപി.
സ്വീയേ വിവാഹസമയേ ഹ്യപൂജയേതാം ച ദമ്പതീ പ്രാഞ്ചൗ.
യശ്ച ഹരിദ്രാബിംബാദാവിർഭൂതോ ഗണേശ്വരഃ സദ്യഃ.
അവധീദമംഗലാസുരമന്യമപരമാരനാമകം ഹ്യസുരം.
ഗൗരീഹരവചനാദ്യം ച ശുഭാദൗ പ്രപൂജയന്ത്യദ്യ.
മമ ഹാരിദ്രഗണപതിർഹരതു സ ദുരിതം സമസ്തമപി സദ്യഃ.
കൃതയുഗസമയേ യോഽസൗ കാശ്യപപുത്രോ മഹോത്കടോ ഭൂത്വാ.
ദേവാന്തകം നരാന്തകമപി നാമ്നാ താവഹന്മഹാദുഷ്ടൗ.
പ്രാപയദാനന്ദഭുവം സശരീരം കാശിരാജമപി ഭക്തം.
അകരോച്ചാദ്ഭുതലീലാമഹോത്കടം ത്വാമഹം സദാർഹാമി.
യോഽപി വരേണ്യായ പുരാ ഗണേശഗീതാം ഹിതാമുപദിദേശ.
സ വരേണ്യരാജപുത്രോ ഗജാനനോ മേ തനോതു കുശലതതിം.
ധൂമ്രവിനായകമൂർതിം ഗ്രഹീഷ്യസി ത്വം കലേര്യുഗസ്യാന്തേ.
സർവാംശ്ച നിഗ്രഹിഷ്യസി വിപ്ലുതമതകൃത്യനാസ്തികപ്രായാൻ.
ശിശ്നോദരമാത്രപരാ ജാതിവിഭാഗാദിവർജിതാഃ സർവേ.
ധൂമ്രവിനായക ഭവതാ സമൂലഘാതം ഹതാ ഭവിഷ്യന്തി.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

26.0K

Comments Malayalam

t82c4
നന്നായിരിക്കുന്നു🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -പ്രണയ്

ee websitil ullath oru janmam kontum theerilla👍🙏🙏🙏🙏🙏 -chandrika

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |