ഗണേശ ഭുജംഗ സ്തോത്രം

രണത്ക്ഷുദ്രഘണ്ടാനിനാദാഭിരാമം
ചലത്താണ്ഡവോദ്ദണ്ഡവത്പദ്മതാലം।
ലസത്തുന്ദിലാംഗോപരിവ്യാലഹാരം
ഗണാധീശമീശാനസൂനും തമീഡേ॥
ധ്വനിധ്വംസവീണാലയോല്ലാസിവക്ത്രം
സ്ഫുരച്ഛുണ്ഡദണ്ഡോല്ലസദ്ബീജപൂരം।
ഗലദ്ദർപസൗഗന്ധ്യലോലാലിമാലം
ഗണാധീശമീശാനസൂനും തമീഡേ॥
പ്രകാശജ്ജപാരക്തരത്നപ്രസൂന-
പ്രവാലപ്രഭാതാരുണജ്യോതിരേകം।
പ്രലംബോദരം വക്രതുണ്ഡൈകദന്തം
ഗണാധീശമീശാനസൂനും തമീഡേ॥
വിചിത്രസ്ഫുരദ്രത്നമാലാകിരീടം
കിരീടോല്ലസച്ചന്ദ്രരേഖാവിഭൂഷം।
വിഭൂഷൈകഭൂശം ഭവധ്വംസഹേതും
ഗണാധീശമീശാനസൂനും തമീഡേ॥
ഉദഞ്ചദ്ഭുജാവല്ലരീദൃശ്യമൂലോ-
ച്ചലദ്ഭ്രൂലതാവിഭ്രമഭ്രാജദക്ഷം।
മരുത്സുന്ദരീചാമരൈഃ സേവ്യമാനം
ഗണാധീശമീശാനസൂനും തമീഡേ॥
സ്ഫുരന്നിഷ്ഠുരാലോലപിംഗാക്ഷിതാരം
കൃപാകോമലോദാരലീലാവതാരം।
കലാബിന്ദുഗം ഗീയതേ യോഗിവര്യൈ-
ര്ഗണാധീശമീശാനസൂനും തമീഡേ॥
യമേകാക്ഷരം നിർമലം നിർവികല്പം
ഗുണാതീതമാനന്ദമാകാരശൂന്യം।
പരം പാരമോങ്കാരമാമ്നായഗർഭം
വദന്തി പ്രഗൽഭം പുരാണം തമീഡേ॥
ചിദാനന്ദസാന്ദ്രായ ശാന്തായ തുഭ്യം
നമോ വിശ്വകർത്രേ ച ഹർത്രേ ച തുഭ്യം।
നമോഽനന്തലീലായ കൈവല്യഭാസേ
നമോ വിശ്വബീജ പ്രസീദേശസൂനോ ॥
ഇമം സംസ്തവം പ്രാതരുത്ഥായ ഭക്ത്യാ
പഠേദ്യസ്തു മർത്യോ ലഭേത്സർവകാമാൻ।
ഗണേശപ്രസാദേന സിധ്യന്തി വാചോ
ഗണേശേ വിഭൗ ദുർലഭം കിം പ്രസന്നേ॥

Recommended for you

ദുർഗാ പഞ്ചക സ്തോത്രം

ദുർഗാ പഞ്ചക സ്തോത്രം

കർപൂരേണ വരേണ പാവകശിഖാ ശാഖായതേ തേജസാ വാസസ്തേന സുകമ്പതേ പ്രതിപലം ഘ്രാണം മുഹുർമോദതേ. നേത്രാഹ്ലാദകരം സുപാത്രലസിതം സർവാംഗശോഭാകരം ദുർഗേ പ്രീതമനാ ഭവ തവ കൃതേ കുർവേ സുനീരാജനം. ആദൗ ദേവി ദദേ ചതുസ്തവ പദേ ത്വം ജ്യോതിഷാ ഭാസസേ ദൃഷ്ട്വൈതന്മമ മാനസേ ബഹുവിധാ സ്വാശാ ജരീജൃംഭത

Click here to know more..

കാർതികേയ സ്തുതി

കാർതികേയ സ്തുതി

ഭാസ്വദ്വജ്രപ്രകാശോ ദശശതനയനേനാർചിതോ വജ്രപാണിഃ ഭാസ്വന്മുക്താ- സുവർണാംഗദമുകുടധരോ ദിവ്യഗന്ധോജ്ജ്വലാംഗഃ. പാവഞ്ജേശോ ഗുണാഢ്യോ ഹിമഗിരിതനയാനന്ദനോ വഹ്നിജാതഃ പാതു ശ്രീകാർതികേയോ നതജനവരദോ ഭക്തിഗമ്യോ ദയാലുഃ. സേനാനീർദേവസേനാ- പതിരമരവരൈഃ സന്തതം പൂജിതാംഘ്രിഃ സേവ്യോ ബ്രഹ്മർ

Click here to know more..

കുണ്ഡലിനിയുടെ പ്രയാണം

 കുണ്ഡലിനിയുടെ പ്രയാണം

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |