വിഘ്നനായക സ്തോത്രം

നഗജാനന്ദനം വന്ദ്യം നാഗയജ്ഞോപവീതിനം.
വന്ദേഽഹം വിഘ്നനാശായ നാഗാനനസുരം സദാ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |