ബൃഹസ്പതി കവചം

അസ്യ ശ്രീബൃഹസ്പതികവചസ്തോത്രമന്ത്രസ്യ. ഈശ്വര ഋഷിഃ.
അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ. ഗുരുർദേവതാ. ഗം ബീജം. ശ്രീശക്തിഃ.
ക്ലീം കീലകം. ഗുരുപ്രീത്യർഥം ജപേ വിനിയോഗഃ.
അഭീഷ്ടഫലദം ദേവം സർവജ്ഞം സുരപൂജിതം.
അക്ഷമാലാധരം ശാന്തം പ്രണമാമി ബൃഹസ്പതിം.
ബൃഹസ്പതിഃ ശിരഃ പാതു ലലാടം പാതു മേ ഗുരുഃ.
കർണൗ സുരഗുരുഃ പാതു നേത്രേ മേഽഭീഷ്ടദായകഃ.
ജിഹ്വാം പാതു സുരാചാര്യോ നാസാം മേ വേദപാരഗഃ.
മുഖം മേ പാതു സർവജ്ഞോ കണ്ഠം മേ ദേവതാഗുരുഃ.
ഭുജാവാംഗിരസഃ പാതു കരൗ പാതു ശുഭപ്രദഃ.
സ്തനൗ മേ പാതു വാഗീശഃ കുക്ഷിം മേ ശുഭലക്ഷണഃ.
നാഭിം ദേവഗുരുഃ പാതു മധ്യം പാതു സുഖപ്രദഃ.
കടിം പാതു ജഗദ്വന്ദ്യ ഊരൂ മേ പാതു വാക്പതിഃ.
ജാനുജംഘേ സുരാചാര്യോ പാദൗ വിശ്വാത്മകസ്തഥാ.
അന്യാനി യാനി ചാംഗാനി രക്ഷേന്മേ സർവതോ ഗുരുഃ.
ഇത്യേതത്കവചം ദിവ്യം ത്രിസന്ധ്യം യഃ പഠേന്നരഃ.
സർവാൻകാമാനവാപ്നോതി സർവത്ര വിജയീ ഭവേത്.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

52.5K

Comments Malayalam

5ykv8
ee websitil ullath oru janmam kontum theerilla👍🙏🙏🙏🙏🙏 -chandrika

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട -രവിശങ്കർ മേനോൻ

വേദധാരാ വളരെ അപൂർവവും വിവരസമ്പന്നവുമാണ്. -അനു

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാത്ത വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് . നന്ദി 🌈 -സുധീർ വർമ്മ

ധാരാളം പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് 🙏🙏 -ശ്വേത

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |