ഗണേശ്വര സ്തുതി

ശുചിവ്രതം ദിനകരകോടിവിഗ്രഹം
ബലന്ധരം ജിതദനുജം രതപ്രിയം.
ഉമാസുതം പ്രിയവരദം സുശങ്കരം
നമാമ്യഹം വിബുധവരം ഗണേശ്വരം.
വനേചരം വരനഗജാസുതം സുരം
കവീശ്വരം നുതിവിനുതം യശസ്കരം.
മനോഹരം മണിമകുടൈകഭൂഷണം
നമാമ്യഹം വിബുധവരം ഗണേശ്വരം.
തമോഹരം പിതൃസദൃശം ഗണാധിപം
സ്മൃതൗ ഗതം ശ്രുതിരസമേകകാമദം.
സ്മരോപമം ശുഭഫലദം ദയാകരം
നമാമ്യഹം വിബുധവരം ഗണേശ്വരം.
ജഗത്പതിം പ്രണവഭവം പ്രഭാകരം
ജടാധരം ജയധനദം ക്രതുപ്രിയം
നമാമ്യഹം വിബുധവരം ഗണേശ്വരം.
ധുരന്ധരം ദിവിജതനും ജനാധിപം
ഗജാനനം മുദിതഹൃദം മുദാകരം.
ശുചിസ്മിതം വരദകരം വിനായകം
നമാമ്യഹം വിബുധവരം ഗണേശ്വരം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |