വക്രതുണ്ഡ സ്തുതി

98.6K

Comments Malayalam

ynyii
ഈ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെ അതുല്യമായ ഉറവിടമാണ്.🌹🌹 -വിഷ്ണു

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാത്ത വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് . നന്ദി 🌈 -സുധീർ വർമ്മ

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെയും വിവരത്തിന്റെയും നിധിയാണ്. ഇതുപോലൊന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല . നന്ദി -മഞ്ജു നായർ

നന്നായിരിക്കുന്നു🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -പ്രണയ്

ee websitil ullath oru janmam kontum theerilla👍🙏🙏🙏🙏🙏 -chandrika

Read more comments

 

 

സദാ ബ്രഹ്മഭൂതം വികാരാദിഹീനം വികാരാദിഭൂതം മഹേശാദിവന്ദ്യം ।
അപാരസ്വരൂപം സ്വസംവേദ്യമേകം നമാമഃ സദാ വക്രതുണ്ഡം ഭജാമഃ ॥
അജം നിർവികല്പം കലാകാലഹീനം ഹൃദിസ്ഥം സദാ സാക്ഷിരൂപം പരേശം ।
ജനജ്ഞാനകാരം പ്രകാശൈർവിഹീനം നമാമഃ സദാ വക്രതുണ്ഡം ഭജാമഃ ॥
അനന്തസ്വരൂപം സദാനന്ദകന്ദം പ്രകാശസ്വരൂപം സദാ സർവഗം തം ।
അനാദിം ഗുണാദിം ഗുണാധാരഭൂതം നമാമഃ സദാ വക്രതുണ്ഡം ഭജാമഃ ॥
ധരാവായുതേജോമയം തോയഭാവം സദാകാശരൂപം മഹാഭൂതസംസ്ഥം ।
അഹങ്കാരധാരം തമോമാത്രസംസ്ഥം നമാമഃ സദാ വക്രതുണ്ഡം ഭജാമഃ ॥
രവിപ്രാണവിഷ്ണുപ്രചേതോയമേശ- വിധാത്രശ്വിവൈശ്വാനരേന്ദ്രപ്രകാശം ।
ദിശാം ബോധകം സർവദേവാധിരൂപം നമാമഃ സദാ വക്രതുണ്ഡം ഭജാമഃ ॥
ഉപസ്ഥത്വഗുക്തീക്ഷണസ്ഥപ്രകാശം കരാംഘ്രിസ്വരൂപം കൃതഘ്രാണജിഹ്വം ।
ഗുദസ്ഥം ശ്രുതിസ്ഥം മഹാഖപ്രകാശം നമാമഃ സദാ വക്രതുണ്ഡം ഭജാമഃ ॥
രജോരൂപസൃഷ്ടിപ്രകാശം വിധിം തം സദാ പാലനേ കേശവം സത്ത്വസംസ്ഥം ।
തമോരൂപധാരം ഹരം സംഹരം തം നമാമഃ സദാ വക്രതുണ്ഡം ഭജാമഃ ॥
ദിശാധീശരൂപം സദാശാസ്വരൂപം ഗ്രഹാദിപ്രകാശം ധ്രുവാദിം ഖഗസ്ഥം ।
അനന്തോഡുരൂപം തദാകാരഹീനം നമാമഃ സദാ വക്രതുണ്ഡം ഭജാമഃ ॥
മഹത്തത്ത്വരൂപം പ്രധാനസ്വരൂപം അഹങ്കാരധാരം ത്രയീബോധകാരം ।
അനാദ്യന്തമായം തദാധാരപുച്ഛം നമാമഃ സദാ വക്രതുണ്ഡം ഭജാമഃ ॥
സദാ കർമധാരം ഫലൈഃ സ്വർഗദം തം അകർമപ്രകാശേന മുക്തിപ്രദം തം ।
വികർമാദിനാ യാതനാഽഽധാരഭൂതം നമാമഃ സദാ വക്രതുണ്ഡം ഭജാമഃ ॥
അലോഭസ്വരൂപം സദാ ലോഭധാരം ജനജ്ഞാനകാരം ജനാധീശപാലം ।
നൃണാം സിദ്ധിദം മാനവം മാനവസ്ഥം നമാമഃ സദാ വക്രതുണ്ഡം ഭജാമഃ ।
ലതാവൃക്ഷരൂപം സദാ പക്ഷിരൂപം ധനാദിപ്രകാശം സദാ ധാന്യരൂപം ।
പ്രസൃത്പുത്രപൗത്രാദിനാനാസ്വരൂപം നമാമഃ സദാ വക്രതുണ്ഡം ഭജാമഃ ॥
ഖഗേശസ്വരൂപം വൃഷാദിപ്രസംസ്ഥം മൃഗേന്ദ്രാദിബോധം മൃഗേന്ദ്രസ്വരൂപം ।
ധരാധാരഹേമാദ്രിമേരുസ്വരൂപം നമാമഃ സദാ വക്രതുണ്ഡം ഭജാമഃ ॥
സുവർണാദിധാതുസ്ഥസദ്രംഗസംസ്ഥം സമുദ്രാദിമേഘസ്വരൂപം ജലസ്ഥം ।
ജലേ ജന്തുമത്സ്യാദിനാനാവിഭേദം നമാമഃ സദാ വക്രതുണ്ഡം ഭജാമഃ ॥
സദാ ശേഷനാഗാദിനാഗസ്വരൂപം സദാ നാഗഭൂഷം ച ലീലാകരം തൈഃ ।
സുരാരിസ്വരൂപം ച ദൈത്യാദിഭൂതം നമാമഃ സദാ വക്രതുണ്ഡം ഭജാമഃ ॥
വരം പാശധാരം സദാ ഭക്തപോഷം മഹാപൗരുഷം മായിനം സിംഹസംസ്ഥം ।
ചതുർബാഹുധാരം സദാ വിഘ്നനാശം നമാമഃ സദാ വക്രതുണ്ഡം ഭജാമഃ ॥
ഗണേശം ഗണേശാദിവന്ദ്യം സുരേശം പരം സർവപൂജ്യം സുബോധാദിഗമ്യം ।
മഹാവാക്യവേദാന്തവേദ്യം പരേശം നമാമഃ സദാ വക്രതുണ്ഡം ഭജാമഃ ॥
അനന്താവതാരൈഃ സദാ പാലയന്തം സ്വധർമാദിസംസ്ഥം ജനം കാരയന്തം ।
സുരൈർദൈത്യപൈർവന്ദ്യമേകം സമം ത്വാം നമാമഃ സദാ വക്രതുണ്ഡം ഭജാമഃ ॥
ത്വയാ നാശിതോഽയം മഹാദൈത്യഭൂപഃ സുശാന്തേർധരോഽയം കൃതസ്തേന വിശ്വം ।
അഖണ്ഡപ്രഹർഷേണ യുക്തം ച തം വൈ നമാമഃ സദാ വക്രതുണ്ഡം ഭജാമഃ ॥
ന വിന്ദന്തി യം വേദവേദജ്ഞമർത്യാ ന വിന്ദന്തി യം ശാസ്ത്രശാസ്ത്രജ്ഞഭൂപാഃ ।
ന വിന്ദന്തി യം യോഗയോഗീശകാദ്യാ നമാമഃ സദാ വക്രതുണ്ഡം ഭജാമഃ ॥
ന വേദാ വിദുര്യം ച ദേവേന്ദ്രമുഖ്യാ ന യോഗൈർമുനീന്ദ്രാ വയം കിം സ്തുമശ്ച ।
തഥാഽപി സ്വബുധ്യാ സ്തുതം വക്രതുണ്ഡം നമാമഃ സദാ വക്രതുണ്ഡം ഭജാമഃ ॥

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |