கணாதிப அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

ஶ்ரியமனபாயினீம்ʼ ப்ரதிஶது ஶ்ரிதகல்பதரு꞉
ஶிவதனய꞉ ஶிரோவித்ருʼதஶீதமயூகஶிஶு꞉.
அவிரதகர்ணதாலஜமருத்கமநாகமனை-
ரனபிமதம்ʼ துனோதி ச முதம்ʼ விதனோதி ச ய꞉.
ஸகலஸுராஸுராதிஶரணீகரணீயபத꞉
கரடிமுக꞉ கரோது கருணாஜலதி꞉ குஶலம்.
ப்ரபலதராந்தராயதிமிரௌகநிராகரண-
ப்ரஸ்ருʼமரசந்த்ரிகாயிதநிரந்தரதந்தருசி꞉.
த்விரதமுகோ துனோது துரிதானி துரந்தமத-
த்ரிதஶவிரோதியூதகுமுதாகரதிக்மகர꞉.
நதஶதகோடிபாணிமகுடீதடவஜ்ரமணி-
ப்ரசுரமரீசிவீசிகுணிதாங்க்ரிநகாம்ʼஶுசய꞉.
கலுஷமபாகரோது க்ருʼபயா கலபேந்த்ரமுக꞉
குலகிரினந்தினீகுதுகதோஹனஸம்ʼஹனன꞉.
துலிதஸுதாஜரஸ்வகரஶீகரஶீதலதா-
ஶமிதனதாஶயஜ்வலதஶர்மக்ருʼஶானுஶிக꞉.
கஜவதனோ தினோது தியமாதிபயோதிவல-
த்ஸுஜனமன꞉ப்லவாயிதபதாம்புருஹோ(அ)விரதம்.
கரடகடாஹநிர்கலதனர்கலதானஜரீ-
பரிமலலோலுபப்ரமததப்ரமதப்ரமர꞉.
திஶது ஶதக்ரதுப்ரப்ருʼதிநிர்ஜரதர்ஜனக்ருʼ-
த்திதிஜசமூசமூரும்ருʼகராடிபராஜமுக꞉.
ப்ரமதமதக்ஷிணாங்க்ரிவிநிவேஶிதஜீவஸமா-
கனகுசகும்பகாடபரிரம்பணகண்டகித꞉.
அதுலபலோ(அ)திவேலமகவன்மதிதர்பஹர꞉
ஸ்புரதஹிதாபகாரிமஹிமா வபுஷீடவிது꞉.
ஹரது விநாயக꞉ ஸ வினதாஶயகௌதுகத꞉
குடிலதரத்விஜிஹ்வகுலகல்பிதகேதபரம்.
நிஜரதஶூலபாஶனவஶாலிஶிரோரிகதா-
குவலயமாதுலுங்ககமலேக்ஷுஶராஸகர꞉.
தததத ஶுண்டயா மணிகடம்ʼ தயிதாஸஹிதோ
விதரது வாஞ்சிதம்ʼ ஜடிதி ஶக்திகணாதிபதி꞉.
படது கணாதிபாஷ்டகமிதம்ʼ ஸுஜனோ(அ)னுதினம்ʼ
கடினஶுசாகுடாவலிகடோரகுடாரவரம்.
விமதபராபவோத்படநிதாகநவீனகனம்ʼ
விமலவசோவிலாஸகமலாகரபாலரவிம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |