മയൂരേശ സ്തോത്രം

പുരാണപുരുഷം ദേവം നാനാക്രീഡാകരം മുദാ.
മായാവിനം ദുർവിഭാഗ്യം മയൂരേശം നമാമ്യഹം.
പരാത്പരം ചിദാനന്ദം നിർവികാരം ഹൃദിസ്ഥിതം.
ഗുണാതീതം ഗുണമയം മയൂരേശം നമാമ്യഹം.
സൃജന്തം പാലയന്തം ച സംഹരന്തം നിജേച്ഛയാ.
സർവവിഘ്നഹരം ദേവം മയൂരേശം നമാമ്യഹം.
നാനാദൈത്യനിഹന്താരം നാനാരൂപാണി ബിഭ്രതം.
നാനായുധധരം ഭക്ത്യാ മയൂരേശം നമാമ്യഹം.
ഇന്ദ്രാദിദേവതാവൃന്ദൈര- ഭിഷ്ടതമഹർനിശം.
സദസദ്വക്തമവ്യക്തം മയൂരേശം നമാമ്യഹം.
സർവശക്തിമയം ദേവം സർവരൂപധരം വിഭും.
സർവവിദ്യാപ്രവക്താരം മയൂരേശം നമാമ്യഹം.
പാർവതീനന്ദനം ശംഭോരാനന്ദ- പരിവർധനം.
ഭക്താനന്ദകരം നിത്യം മയൂരേശം നമാമ്യഹം.
മുനിധ്യേയം മുനിനുതം മുനികാമപ്രപൂരകം.
സമഷ്ടിവ്യഷ്ടിരൂപം ത്വാം മയൂരേശം നമാമ്യഹം.
സർവജ്ഞാനനിഹന്താരം സർവജ്ഞാനകരം ശുചിം.
സത്യജ്ഞാനമയം സത്യം മയൂരേശം നമാമ്യഹം.
അനേകകോടി- ബ്രഹ്മാണ്ഡനായകം ജഗദീശ്വരം.
അനന്തവിഭവം വിഷ്ണും മയൂരേശം നമാമ്യഹം.
ഇദം ബ്രഹ്മകരം സ്തോത്രം സർവപാപപ്രനാശനം.
കാരാഗൃഹഗതാനാം ച മോചനം ദിനസപ്തകാത്.
ആധിവ്യാധിഹരം ചൈവ ഭുക്തിമുക്തിപ്രദം ശുഭം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |