ഋണഹര ഗണേശ സ്തോത്രം

ഓം സിന്ദൂരവർണം ദ്വിഭുജം ഗണേശം
ലംബോദരം പദ്മദലേ നിവിഷ്ടം।
ബ്രഹ്മാദിദേവൈഃ പരിസേവ്യമാനം
സിദ്ധൈര്യുതം തം പ്രണമാമി ദേവം॥
സൃഷ്ട്യാദൗ ബ്രഹ്മണാ സമ്യക് പൂജിതഃ ഫലസിദ്ധയേ।
സദൈവ പാർവതീപുത്രോ ഋണനാശം കരോതു മേ॥
ത്രിപുരസ്യ വധാത് പൂർവം ശംഭുനാ സമ്യഗർചിതഃ।
സദൈവ പാർവതീപുത്രോ ഋണനാശം കരോതു മേ॥
ഹിരണ്യകശ്യപ്വാദീനാം വധാർഥേ വിഷ്ണുനാർചിതഃ।
സദൈവ പാർവതീപുത്രോ ഋണനാശം കരോതു മേ॥
മഹിഷസ്യ വധേ ദേവ്യാ ഗണനാഥഃ പ്രപൂജിതഃ।
സദൈവ പാർവതീപുത്രോ ഋണനാശം കരോതു മേ॥
താരകസ്യ വധാത്പൂർവം കുമാരേണ പ്രപൂജിതഃ।
സദൈവ പാർവതീപുത്രോ ഋണനാശം കരോതു മേ॥
ഭാസ്കരേണ ഗണേശോ ഹി പൂജിതശ്ഛവിസിദ്ധയേ।
സദൈവ പാർവതീപുത്രോ ഋണനാശം കരോതു മേ॥
ശശിനാ കാന്തിവൃദ്ധ്യർഥം പൂജിതോ ഗണനായകഃ।
സദൈവ പാർവതീപുത്രോ ഋണനാശം കരോതു മേ॥
പാലനായ ച തപസാം വിശ്വാമിത്രേണ പൂജിതഃ।
സദൈവ പാർവതീപുത്രോ ഋണനാശം കരോതു മേ॥
ഇദം ഋണഹരസ്തോത്രം തീവ്രദാരിദ്ര്യനാശനം।
ഏകവാരം പഠേന്നിത്യം വർഷമേകം സമാഹിതഃ।
ദാരിദ്ര്യം ദാരുണം ത്യക്ത്വാ കുബേരസമതാം വ്രജേത്॥
ഓം ഗണേശ ഋണം ഛിന്ധി വരേണ്യം ഹും നമഃ ഫട് ।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

14.7K

Comments Malayalam

hcfjc
നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് -ശ്രീജിത്ത് മാടമ്പ്

വേദധാര വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് . -മനോജ് പിള്ള

ഒത്തിരി ഒത്തിരി അറിവ് ലഭിക്കുന്നു -വിനയ് മേനോൻ

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട -രവിശങ്കർ മേനോൻ

ധാരാളം പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് 🙏🙏 -ശ്വേത

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |