ഗജമുഖ സ്തുതി

വിചക്ഷണമപി ദ്വിഷാം ഭയകരം വിഭും ശങ്കരം
വിനീതമജമവ്യയം വിധിമധീതശാസ്ത്രാശയം.
വിഭാവസുമകിങ്കരം ജഗദധീശമാശാംബരം
ഗണപ്രമുഖമർചയേ ഗജമുഖം ജഗന്നായകം.
അനുത്തമമനാമയം പ്രഥിതസർവദേവാശ്രയം
വിവിക്തമജമക്ഷരം കലിനിബർഹണം കീർതിദം.
വിരാട്പുരുഷമക്ഷയം ഗുണനിധിം മൃഡാനീസുതം
ഗണപ്രമുഖമർചയേ ഗജമുഖം ജഗന്നായകം.
അലൗകികവരപ്രദം പരകൃപം ജനൈഃ സേവിതം
ഹിമാദ്രിതനയാപതിപ്രിയസുരോത്തമം പാവനം.
സദൈവ സുഖവർധകം സകലദുഃഖസന്താരകം
ഗണപ്രമുഖമർചയേ ഗജമുഖം ജഗന്നായകം.
കലാനിധിമനത്യയം മുനിഗതായനം സത്തമം
ശിവം ശ്രുതിരസം സദാ ശ്രവണകീർതനാത്സൗഖ്യദം.
സനാതനമജല്പനം സിതസുധാംശുഭാലം ഭൃശം
ഗണപ്രമുഖമർചയേ ഗജമുഖം ജഗന്നായകം.
ഗണാധിപതിസംസ്തുതിം നിരപരാം പഠേദ്യഃ പുമാൻ-
അനാരതമുദാകരം ഗജമുഖം സദാ സംസ്മരൻ.
ലഭേത സതതം കൃപാം മതിമപാരസനതാരിണീം
ജനോ ഹി നിയതം മനോഗതിമസാധ്യസംസാധിനീം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |