ഗണനാഥ സ്തോത്രം

പ്രാതഃ സ്മരാമി ഗണനാഥമുഖാരവിന്ദം
നേത്രത്രയം മദസുഗന്ധിതഗണ്ഡയുഗ്മം.
ശുണ്ഡഞ്ച രത്നഘടമണ്ഡിതമേകദന്തം
ധ്യാനേന ചിന്തിതഫലം വിതരന്നമീക്ഷ്ണം.
പ്രാതഃ സ്മരാമി ഗണനാഥഭുജാനശേഷാ-
നബ്ജാദിഭിർവിലസിതാൻ ലസിതാംഗദൈശ്ച.
ഉദ്ദണ്ഡവിഘ്നപരിഖണ്ഡന- ചണ്ഡദണ്ഡാൻ
വാഞ്ഛാധികം പ്രതിദിനം വരദാനദക്ഷാൻ.
പ്രാതഃ സ്മരാമി ഗണനാഥവിശാലദേഹം
സിന്ദൂരപുഞ്ജപരിരഞ്ജിത- കാന്തികാന്തം.
മുക്താഫലൈർമണി- ഗണൈർലസിതം സമന്താത്
ശ്ലിഷ്ടം മുദാ ദയിതയാ കില സിദ്ധലക്ഷ്മ്യാ.
പ്രാതഃ സ്തുവേ ഗണപതിം ഗണരാജരാജം
മോദപ്രമോദസുമുഖാദി- ഗണൈശ്ച ജുഷ്ടം.
ശക്ത്യഷ്ടഭിർവിലസിതം നതലോകപാലം
ഭക്താർതിഭഞ്ജനപരം വരദം വരേണ്യം.
പ്രാതഃ സ്മരാമി ഗണനായകനാമരൂപം
ലംബോദരം പരമസുന്ദരമേകദന്തം.
സിദ്ധിപ്രദം ഗജമുഖം സുമുഖം ശരണ്യം
ശ്രേയസ്കരം ഭുവനമംഗലമാദിദേവം.
യഃ ശ്ലോകപഞ്ചകമിദം പഠതി പ്രഭാതേ
ഭക്ത്യാ ഗൃഹീതചരണോ ഗണനായകസ്യ.
തസ്മൈ ദദാതി മുദിതോ വരദാനദക്ഷ-
ശ്ചിന്താമണിർനിഖില- ചിന്തിതമർഥകാമം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |