സങ്കട നാശന ഗണപതി സ്തോത്രം

 

Sankata Nashana Ganesha Stotram

പ്രണമ്യ ശിരസാ ദേവം ഗൗരീപുത്രം വിനായകം।
ഭക്താവാസം സ്മരേന്നിത്യമായു:കാമാർഥസിദ്ധയേ।
പ്രഥമം വക്രതുണ്ഡം ച ഏകദന്തം ദ്വിതീയകം।
തൃതീയം കൃഷ്ണപിംഗഗാക്ഷം ഗജവക്ത്രം ചതുർഥകം।
ലംബോദരം പഞ്ചമം ച ഷഷ്ഠം വികടമേവ ച।
സപ്തമം വിഘ്നരാജം ച ധൂമ്രവർണം തഥാഷ്ടമം।
നവമം ഭാലചന്ദ്രം ച ദശമം തു വിനായകം।
ഏകാദശം ഗണപതിം ദ്വാദശം തു ഗജാനനം।
ദ്വാദശൈതാനി നാമാനി ത്രിസന്ധ്യം യ: പഠേന്നര:।
ന ച വിഘ്നഭയം തസ്യ സർവസിദ്ധികരം പരം।
വിദ്യാർഥീ ലഭതേ വിദ്യാം ധനാർഥീ ലഭതേ ധനം।
പുത്രാർഥീ ലഭതേ പുത്രാൻ മോക്ഷാർഥീ ലഭതേ ഗതിം।
ജപേദ്ഗണപതിസ്തോത്രം ഷഡ്ഭിർമാസൈ: ഫലം ലഭേത്।
സംവത്സരേണ സിദ്ധിം ച ലഭതേ നാത്ര സംശയ:।
അഷ്ടഭ്യോ ബ്രാഹ്മണേഭ്യശ്ച ലിഖിത്വാ യ: സമർപയേത്।
തസ്യ വിദ്യാ ഭവേത്സർവാ ഗണേശസ്യ പ്രസാദത:।

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |