വിഘ്നരാജ സ്തോത്രം

കപില ഉവാച -
നമസ്തേ വിഘ്നരാജായ ഭക്താനാം വിഘ്നഹാരിണേ।
അഭക്താനാം വിശേഷേണ വിഘ്നകർത്രേ നമോ നമഃ॥
ആകാശായ ച ഭൂതാനാം മനസേ ചാമരേഷു തേ।
ബുദ്ധ്യൈരിന്ദ്രിയവർഗേഷു വിവിധായ നമോ നമഃ॥
ദേഹാനാം ബിന്ദുരൂപായ മോഹരൂപായ ദേഹിനാം।
തയോരഭേദഭാവേഷു ബോധായ തേ നമോ നമഃ॥
സാംഖ്യായ വൈ വിദേഹാനാം സംയോഗാനാം നിജാത്മനേ।
ചതുർണാം പഞ്ചമായൈവ സർവത്ര തേ നമോ നമഃ॥
നാമരൂപാത്മകാനാം വൈ ശക്തിരൂപായ തേ നമഃ।
ആത്മനാം രവയേ തുഭ്യം ഹേരംബായ നമോ നമഃ॥
ആനന്ദാനാം മഹാവിഷ്ണുരൂപായ നേതിധാരിണാം।
ശങ്കരായ ച സർവേഷാം സംയോഗേ ഗണപായ തേ॥
കർമണാം കർമയോഗായ ജ്ഞാനയോഗായ ജാനതാം।
സമേഷു സമരൂപായ ലംബോദര നമോഽസ്തു തേ॥
സ്വാധീനാനാം ഗണാധ്യക്ഷ സഹജായ നമോ നമഃ।
തേഷാമഭേദഭാവേഷു സ്വാനന്ദായ ച തേ നമഃ॥
നിർമായികസ്വരൂപാണാമയോഗായ നമോ നമഃ।
യോഗാനാം യോഗരൂപായ ഗണേശായ നമോ നമഃ॥
ശാന്തിയോഗപ്രദാത്രേ തേ ശാന്തിയോഗമയായ ച।
കിം സ്തൗമി തത്ര ദേവേശ അതസ്ത്വാം പ്രണമാമ്യഹം॥
തതസ്ത്വം ഗണനാഥോ വൈ ജഗാദ ഭക്തമുത്തമം।
ഹർഷേണ മഹതാ യുക്തോ ഹർഷയൻ മുനിസത്തമ॥
ശ്രീഗണേശ ഉവാച -
ത്വയാ കൃതം മദീയം യത് സ്തോത്രം യോഗപ്രദം ഭവേത്।
ധർമാർഥകാമമോക്ഷാണാം ദായകം പ്രഭവിഷ്യതി॥
വരം വരയ മത്തസ്ത്വം ദാസ്യാമി ഭക്തിയന്ത്രിതഃ।
ത്വത്സമോ ന ഭവേത്താത തദ്വജ്ഞാനപ്രകാശകഃ॥
തസ്യ തദ്വചനം ശ്രുത്വാ കപിലസ്തമുവാച ഹ।
ത്വദീയാമചലാം ഭക്തിം ദേഹി വിഘ്നേശ മേ പരാം॥
ത്വദീയഭൂഷണം ദൈത്യോ ഹൃത്വാ സദ്യോ ജഗാമ ഹ।
തതശ്ചിന്താമണിം നാഥ തം ജിത്വാ മണിമാനയ॥
യദാഽഹം ത്വാം സ്മരിഷ്യാമി തദാഽഽത്മാനം പ്രദർശയ।
ഏതദേവ വരം പൂർണം ദേഹി നാഥ നമോഽസ്തു തേ॥
ഗൃത്സമദ ഉവാച -
തസ്യ തദ്വചനം ശ്രുത്വാ ഹർഷയുക്തോ ഗജാനനഃ।
ഉവാച തം മഹാഭക്തം പ്രേമയുക്തം വിശേഷതഃ॥
ത്വയാ യത് പ്രാർഥിതം വിഷ്ണോ തത്സർവം പ്രഭവിഷ്യതി।
തവ പുത്രോ ഭവിഷ്യാമി ഗണാസുരവധായ ച॥

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |