గణాధిప అష్టక స్తోత్రం

శ్రియమనపాయినీం ప్రదిశతు శ్రితకల్పతరుః
శివతనయః శిరోవిధృతశీతమయూఖశిశుః.
అవిరతకర్ణతాలజమరుద్గమనాగమనై-
రనభిమతం ధునోతి చ ముదం వితనోతి చ యః.
సకలసురాసురాదిశరణీకరణీయపదః
కరటిముఖః కరోతు కరుణాజలధిః కుశలం.
ప్రబలతరాంతరాయతిమిరౌఘనిరాకరణ-
ప్రసృమరచంద్రికాయితనిరంతరదంతరుచిః.
ద్విరదముఖో ధునోతు దురితాని దురంతమద-
త్రిదశవిరోధియూథకుముదాకరతిగ్మకరః.
నతశతకోటిపాణిమకుటీతటవజ్రమణి-
ప్రచురమరీచివీచిగుణితాంగ్రినఖాంశుచయః.
కలుషమపాకరోతు కృపయా కలభేంద్రముఖః
కులగిరినందినీకుతుకదోహనసంహననః.
తులితసుధాఝరస్వకరశీకరశీతలతా-
శమితనతాశయజ్వలదశర్మకృశానుశిఖః.
గజవదనో ధినోతు ధియమాధిపయోధివల-
త్సుజనమనఃప్లవాయితపదాంబురుహోఽవిరతం.
కరటకటాహనిర్గలదనర్గలదానఝరీ-
పరిమలలోలుపభ్రమదదభ్రమదభ్రమరః.
దిశతు శతక్రతుప్రభృతినిర్జరతర్జనకృ-
ద్దితిజచమూచమూరుమృగరాడిభరాజముఖః.
ప్రమదమదక్షిణాంఘ్రివినివేశితజీవసమా-
ఘనకుచకుంభగాఢపరిరంభణకంటకితః.
అతులబలోఽతివేలమఘవన్మతిదర్పహరః
స్ఫురదహితాపకారిమహిమా వపుషీఢవిధుః.
హరతు వినాయకః స వినతాశయకౌతుకదః
కుటిలతరద్విజిహ్వకులకల్పితఖేదభరం.
నిజరదశూలపాశనవశాలిశిరోరిగదా-
కువలయమాతులుంగకమలేక్షుశరాసకరః.
దధదథ శుండయా మణిఘటం దయితాసహితో
వితరతు వాంఛితం ఝటితి శక్తిగణాధిపతిః.
పఠతు గణాధిపాష్టకమిదం సుజనోఽనుదినం
కఠినశుచాకుఠావలికఠోరకుఠారవరం.
విమతపరాభవోద్భటనిదాఘనవీనఘనం
విమలవచోవిలాసకమలాకరబాలరవిం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |