ഗണേശ ഷോഡശ നാമ സ്തോത്രം

സുമുഖശ്ചൈകദന്തശ്ച കപിലോ ഗജകർണകഃ.
ലംബോദരശ്ച വികടോ വിഘ്നരാജോ വിനായകഃ.
ധൂമ്രകേതുർഗണാധ്യക്ഷോ ഭാലചന്ദ്രോ ഗജാനനഃ.
വക്രതുണ്ഡഃ ശൂർപകർണോ ഹേരംബഃ സ്കന്ദപൂർവജഃ.
കലാസംഖ്യാനി നാമാനി യഃ പഠേച്ഛൃണുയാദപി.
വിദ്യാരംഭേ വിവാഹേ ച പ്രവേശേ നിർഗമേ തഥാ.
സംഗ്രാമേ സർവകാര്യേഷു വിഘ്നസ്തസ്യ ന ജായതേ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

59.5K

Comments

jvfrb

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |