സിദ്ധി വിനായക സ്തോത്രം

 

 

വിഘ്നേശ വിഘ്നചയഖണ്ഡനനാമധേയ
ശ്രീശങ്കരാത്മജ സുരാധിപവന്ദ്യപാദ।
ദുർഗാമഹാവ്രതഫലാഖില-
മംഗലാത്മൻ
വിഘ്നം മമാപഹര സിദ്ധിവിനായക ത്വം।
സത്പദ്മരാഗമണി-
വർണശരീരകാന്തിഃ
ശ്രീസിദ്ധിബുദ്ധി-
പരിചർചിതകുങ്കുമശ്രീഃ।
ദക്ഷസ്തനേ വലിയിതാതിമനോജ്ഞശുണ്ഡോ
വിഘ്നം മമാപഹര സിദ്ധിവിനായക ത്വം।
പാശാങ്കുശാബ്ജപരശൂംശ്ച ദധച്ചതുർഭിര്‍ദോര്‍ഭിശ്ച
ശോണകുസുമ-
സ്രഗുമാംഗജാതഃ।
സിന്ദൂരശോഭിതലലാട-
വിധുപ്രകാശോ
വിഘ്നം മമാപഹര സിദ്ധിവിനായക ത്വം।
കാര്യേഷു വിഘ്നചയഭീതവിരിഞ്ചിമുഖ്യൈഃ
സമ്പൂജിതഃ സുരവരൈരപി മോഹകാദ്യൈഃ।
സർവേഷു ച പ്രഥമമേവ സുരേഷു പൂജ്യോ
വിഘ്നം മമാപഹര സിദ്ധിവിനായക ത്വം।
ശീഘ്രാഞ്ചനസ്ഖല-
നതുംഗരവോർധ്വകണ്ഠ-
സ്ഥൂലേന്ദുരുദ്രഗ-
ണഹാസിതദേവസംഘഃ।
ശൂർപശ്രുതിശ്ച പൃഥുവർത്തുലതുംഗതുന്ദോ
വിഘ്നം മമാപഹര സിദ്ധിവിനായക ത്വം।
യജ്ഞോപവീതപ-
ദലംഭിതനാഗരാജോ
മാസാദിപുണ്യദ-
ദൃശീകൃത-ഋക്ഷരാജഃ।
ഭക്താഭയപ്രദ ദയാലയ വിഘ്നരാജ
വിഘ്നം മമാപഹര സിദ്ധിവിനായക ത്വം।
സദ്രത്നസാരതതി-
രാജിതസത്കിരീടഃ
കൗസുംഭചാരുവ-
സനദ്വയ ഊർജിതശ്രീഃ।
സർവത്ര മംഗലകരസ്മരണപ്രതാപോ
വിഘ്നം മമാപഹര സിദ്ധിവിനായക ത്വം।
ദേവാന്തകാദ്യസുര-
ഭീതസുരാർതിഹർതാ
വിജ്ഞാനബോധനവരേണ തമോഽപഹർതാ।
ആനന്ദിതത്രിഭുവനേശ കുമാരബന്ധോ
വിഘ്നം മമാപഹര സിദ്ധിവിനായക ത്വം।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

102.9K

Comments Malayalam

aq55n
ഈ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായതും ജ്ഞാനവർ ദ്ധകവുമാണ്.🌞 -രേഷ്മ നായർ

കൊള്ളാം . നല്ല വെബ്സൈറ്റ് 👍👍👍 -ഗീത മേനോൻ

ഈ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെ അതുല്യമായ ഉറവിടമാണ്.🌹🌹 -വിഷ്ണു

വേദധാര വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് . -മനോജ് പിള്ള

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വിവരങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായതും അതുല്യവുമാണ് 🙏 -അജയ് നായർ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |