ഗണാധിപ പഞ്ചരത്ന സ്തോത്രം

അശേഷകർമസാക്ഷിണം മഹാഗണേശമീശ്വരം
സുരൂപമാദിസേവിതം ത്രിലോകസൃഷ്ടികാരണം.
ഗജാസുരസ്യ വൈരിണം പരാപവർഗസാധനം
ഗുണേശ്വരം ഗണഞ്ജയം നമാമ്യഹം ഗണാധിപം.
യശോവിതാനമക്ഷരം പതംഗകാന്തിമക്ഷയം
സുസിദ്ധിദം സുരേശ്വരം മനോഹരം ഹൃദിസ്ഥിതം.
മനോമയം മഹേശ്വരം നിധിപ്രിയം വരപ്രദം
ഗണപ്രിയം ഗണേശ്വരം നമാമ്യഹം ഗണാധിപം.
നതേശ്വരം നരേശ്വരം നൃതീശ്വരം നൃപേശ്വരം
തപസ്വിനം ഘടോദരം ദയാന്വിതം സുധീശ്വരം.
ബൃഹദ്ഭുജം ബലപ്രദം സമസ്തപാപനാശനം
ഗജാനനം ഗുണപ്രഭും നമാമ്യഹം ഗണാധിപം.
ഉമാസുതം ദിഗംബരം നിരാമയം ജഗന്മയം
നിരങ്കുശം വശീകരം പവിത്രരൂപമാദിമം.
പ്രമോദദം മഹോത്കടം വിനായകം കവീശ്വരം
ഗുണാകൃതിം ച നിർഗുണം നമാമ്യഹം ഗണാധിപം.
രസപ്രിയം ലയസ്ഥിതം ശരണ്യമഗ്ര്യമുത്തമം
പരാഭിചാരനാശകം സദാശിവസ്വരൂപിണം.
ശ്രുതിസ്മൃതിപ്രവർതകം സഹസ്രനാമസംസ്തുതം
ഗജോത്തമം നരാശ്രയം നമാമ്യഹം ഗണാധിപം.
ഗണേശപഞ്ചചാമരീം സ്തുതിം സദാ സനാതനീം
സദാ ഗണാധിപം സ്മരൻ പഠൻ ലഭേത സജ്ജനഃ.
പരാം ഗതിം മതിം രതിം ഗണേശപാദസാരസേ
യശഃപ്രദേ മനോരമേ പരാത്പരേ ച നിർമലേ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

79.8K

Comments

iudwk
Love this platform -Megha Mani

This website gift to seekers of knowledge! -Madhumita

Good Spiritual Service -Rajaram.D

Thanksl for Vedadhara's incredible work of reviving ancient wisdom! -Ramanujam

Remarkable! 👏 -Prateeksha Singh

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |