വിഘ്നരാജ സ്തുതി

അദ്രിരാജജ്യേഷ്ഠപുത്ര ഹേ ഗണേശ വിഘ്നഹൻ
പദ്മയുഗ്മദന്തലഡ്ഡുപാത്രമാല്യഹസ്തക.
സിംഹയുഗ്മവാഹനസ്ഥ ഭാലനേത്രശോഭിത
കല്പവൃക്ഷദാനദക്ഷ ഭക്തരക്ഷ രക്ഷ മാം.
ഏകദന്ത വക്രതുണ്ഡ നാഗയജ്ഞസൂത്രക
സോമസൂര്യവഹ്നിമേയമാനമാതൃനേത്രക.
രത്നജാലചിത്രമാലഭാലചന്ദ്രശോഭിത
കല്പവൃക്ഷദാനദക്ഷ ഭക്തരക്ഷ രക്ഷ മാം.
വഹ്നിസൂര്യസോമകോടിലക്ഷതേജസാധിക-
ദ്യോതമാനവിശ്വഹേതിവേചിവർഗഭാസക.
വിശ്വകർതൃവിശ്വഭർതൃവിശ്വഹർതൃവന്ദിത
കല്പവൃക്ഷദാനദക്ഷ ഭക്തരക്ഷ രക്ഷ മാം.
സ്വപ്രഭാവഭൂതഭവ്യഭാവിഭാവഭാസക
കാലജാലബദ്ധവൃദ്ധബാലലോകപാലക.
ഋദ്ധിസിദ്ധിബുദ്ധിവൃദ്ധിഭുക്തിമുക്തിദായക
കല്പവൃക്ഷദാനദക്ഷ ഭക്തരക്ഷ രക്ഷ മാം.
മൂഷകസ്ഥ വിഘ്നഭക്ഷ്യ രക്തവർണമാല്യധൃൻ-
മോദകാദിമോദിതാസ്യദേവവൃന്ദവന്ദിത.
സ്വർണദീസുപുത്ര രൗദ്രരൂപ ദൈത്യമർദന
കല്പവൃക്ഷദാനദക്ഷ ഭക്തരക്ഷ രക്ഷ മാം.
ബ്രഹ്മശംഭുവിഷ്ണുജിഷ്ണുസൂര്യസോമചാരണ-
ദേവദൈത്യനാഗയക്ഷലോകപാലസംസ്തുത.
ധ്യാനദാനകർമധർമയുക്ത ശർമദായക
കല്പവൃക്ഷദാനദക്ഷ ഭക്തരക്ഷ രക്ഷ മാം.
ആദിശക്തിപുത്ര വിഘ്നരാജ ഭക്തശങ്കര
ദീനാനാഥ ദീനലോകദൈന്യദുഃഖനാശക.
അഷ്ടസിദ്ധിദാനദക്ഷ ഭക്തവൃദ്ധിദായക
കല്പവൃക്ഷദാനദക്ഷ ഭക്തരക്ഷ രക്ഷ മാം.
ശൈവശക്തിസാംഖ്യയോഗശുദ്ധവാദികീർതിത
ബൗദ്ധജൈനസൗരകാർമപാഞ്ചരാത്രതർകിത.
വല്ലഭാദിശക്തിയുക്ത ദേവ ഭക്തവത്സല
കല്പവൃക്ഷദാനദക്ഷ ഭക്തരക്ഷ രക്ഷ മാം.
ദേവദേവ വിഘ്നനാശ ദേവദേവസംസ്തുത
ദേവശത്രുദൈത്യനാശ ജിഷ്ണുവിഘ്നകീർതിത.
ഭക്തവർഗപാപനാശ ബുദ്ധബുദ്ധിചിന്തിത
കല്പവൃക്ഷദാനദക്ഷ ഭക്തരക്ഷ രക്ഷ മാം.
ഹേ ഗണേശ ലോകപാലപൂജിതാംഘ്രിയുഗ്മക
ധന്യലോകദൈന്യനാശ പാശരാശിഭേദക.
രമ്യരക്ത ധർമസക്തഭക്തചിത്തപാപഹൻ
കല്പവൃക്ഷദാനദക്ഷ ഭക്തരക്ഷ രക്ഷ മാം.
യേ പഠന്തി വിഘ്നരാജഭക്തിരക്തചേതസഃ
സ്തോത്രരാജമേനസോപമുക്തശുദ്ധചേതസഃ.
ഈപ്സിതാർഥമൃദ്ധിസിദ്ധിമന്ത്രസിദ്ധഭാഷിതാഃ
പ്രാപ്നുവന്തി തേ ഗണേശപാദപദ്മഭാവിതാഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

97.9K

Comments Malayalam

wxiku
ഈ വെബ്സൈറ്റ് സനാതന ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ നിധിയാണ്.👍 -അനിൽ രാജ്

ee websitil ullath oru janmam kontum theerilla👍🙏🙏🙏🙏🙏 -chandrika

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് -ശ്രീജിത്ത് മാടമ്പ്

ധാരാളം പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് 🙏🙏 -ശ്വേത

വേദധാരാ വളരെ അപൂർവവും വിവരസമ്പന്നവുമാണ്. -അനു

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |