ഗണേശ മംഗല സ്തുതി

പരം ധാമ പരം ബ്രഹ്മ പരേശം പരമീശ്വരം.
വിഘ്നനിഘ്നകരം ശാന്തം പുഷ്ടം കാന്തമനന്തകം..
സുരാസുരേന്ദ്രൈഃ സിദ്ധേന്ദ്രൈഃ സ്തുതം സ്തൗമി പരാത്പരം.
സുരപദ്മദിനേശം ച ഗണേശം മംഗലായനം..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

സങ്കട നാശന ഗണപതി സ്തോത്രം

സങ്കട നാശന ഗണപതി സ്തോത്രം

പ്രണമ്യ ശിരസാ ദേവം ഗൗരീപുത്രം വിനായകം। ഭക്താവാസം സ്മരേന്നിത്യമായു:കാമാർഥസിദ്ധയേ। പ്രഥമം വക്രതുണ്ഡം ച ഏകദന്തം ദ്വിതീയകം। തൃതീയം കൃഷ്ണപിംഗഗാക്ഷം ഗജവക്ത്രം ചതുർഥകം।

Click here to know more..

ലക്ഷ്മീ ദ്വാദശ നാമ സ്തോത്രം

ലക്ഷ്മീ ദ്വാദശ നാമ സ്തോത്രം

ശ്രീഃ പദ്മാ കമലാ മുകുന്ദമഹിഷീ ലക്ഷ്മീസ്ത്രിലോകേശ്വരീ മാ ക്ഷീരാബ്ധിസുതാ വിരിഞ്ചിജനനീ വിദ്യാ സരോജാസനാ. സർവാഭീഷ്ടഫലപ്രദേതി സതതം നാമാനി യേ ദ്വാദശ പ്രാതഃ ശുദ്ധതരാഃ പഠന്ത്യഭിമതാൻ സർവാൻ ലഭന്തേ ശുഭാൻ. ശ്രീഃ പദ്മാ കമലാ മുകുന്ദമഹിഷീ ലക്ഷ്മീസ്ത്രിലോകേശ്വരീ മാ ക്ഷീരാ

Click here to know more..

ദേവി സ്തോത്രങ്ങള്‍

ദേവി സ്തോത്രങ്ങള്‍

ദുര്‍ഗ്ഗാകവചം, ആപദുന്മൂലന സ്തോത്രം, ദുര്‍ഗ്ഗാ അഷ്ടോത്തരശതനാമ സ്തോത്രം, ലക്ഷ്മീഹൃദയസ്തോത്രം, സരസ്വതീസ്തോത്രം, ലളിതാ പഞ്ചരത്നം, അന്നപൂര്‍ണ്ണേശ്വരി സ്തോത്രം മുതലായ

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |