ഗണേശ മംഗല സ്തുതി

പരം ധാമ പരം ബ്രഹ്മ പരേശം പരമീശ്വരം.
വിഘ്നനിഘ്നകരം ശാന്തം പുഷ്ടം കാന്തമനന്തകം..
സുരാസുരേന്ദ്രൈഃ സിദ്ധേന്ദ്രൈഃ സ്തുതം സ്തൗമി പരാത്പരം.
സുരപദ്മദിനേശം ച ഗണേശം മംഗലായനം..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |