ഗണാധിപതി സ്തുതി

 

Ganadhipati Stuti

 

അഭീപ്സിതാർഥസിദ്ധ്യർഥം പൂജിതോ യഃ സുരാസുരൈഃ.
സർവവിഘ്നച്ഛിദേ തസ്മൈ ഗണാധിപതയേ നമഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |